Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:312:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 312, 19. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.312.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 312

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
19. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 312/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 297 af 5.12.2009

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 312/02

Forenede sager C-522/07 og C-65/08: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. oktober 2009 — Dinter GmbH mod Hauptzollamt Düsseldorf (sag C-522/07) og Europol Frost-Food GmbH mod Hauptzollamt Krefeld (sag C-65/08) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Den fælles toldtarif — forordning (EØF) nr. 2658/87 — kombineret nomenklatur — tarifering — gyldighed — supplerende bestemmelse — æblesaftkoncentrat)

2

2009/C 312/03

Sag C-536/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — kontrakt mellem en offentlig myndighed og en privat virksomhed om for det første leje af og for det andet opførelse af messehaller — vederlag fra den private virksomhed i form af betaling af en månedlig leje i 30 år)

2

2009/C 312/04

Sag C-29/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. oktober 2009 — Skatteverket mod AB SKF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Regeringsrätten — Sverige) (Sjette momsdirektiv — artikel 2, artikel 4, artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og artikel 17 — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, artikel 9, artikel 135, stk. 1, litra f), og artikel 168 — et moderselskabs overdragelse af et datterselskab og af sin kapitalandel i et kontrolleret selskab — momsens anvendelsesområde — fritagelse — tjenesteydelser erhvervet i forbindelse med aktieoverdragelsestransaktioner — ret til fradrag af moms)

3

2009/C 312/05

Sag C-63/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. oktober 2009 — Virginie Pontin mod T-Comalux SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette — Luxembourg) (Socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — direktiv 92/85/EØF — artikel 10 og 12 — forbud mod afskedigelse i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsorloven — retsbeskyttelsen af borgernes rettigheder i henhold til fællesskabsretten — ligebehandling af mænd og kvinder — direktiv 76/207/EØF — artikel 2, stk. 7, tredje afsnit — ulige behandling af en kvinde i forbindelse med svangerskab eller barselsorlov — begrænsning af de gældende retsmidler for kvinder, der afskediges under deres graviditet)

4

2009/C 312/06

Sag C-115/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 27. oktober 2009 — Land Oberösterreich mod ČEZ as (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Linz — Østrig) (Søgsmål med påstand om forbud mod at forårsage skadevirkninger eller risiko for skadevirkninger på fast ejendom hidrørende fra et atomkraftværk beliggende i en anden medlemsstat — forpligtelse til at tåle skadevirkninger eller risiko for skadevirkninger foranlediget af anlæg, der er godkendt af myndigheder i domstolslandet — mangel på hensyntagen til godkendelser udstedt i andre medlemsstater — ligebehandling — princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet inden for Euratom-traktatens anvendelsesområde)

5

2009/C 312/07

Sag C-140/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. oktober 2009 — Rakvere Lihakombinaat AS mod Põllumajandusministeerium og Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Halduskohus — Republikken Estland) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — frosne stykker eller slagtebiprodukter af høns — Estlands tiltræden — overgangsforanstaltninger — landbrugsprodukter — overskudslagre — forordning (EF) nr. 1972/2003)

5

2009/C 312/08

Sag C-174/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. oktober 2009 — NCC Construction Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Sjette momsdirektiv — artikel 19, stk. 2 — fradrag for indgående afgift — delvis afgiftspligtig person — goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige som til afgiftsfritagne former for virksomhed — beregning af pro rata-satsen for fradraget — begrebet »bitransaktioner vedrørende fast ejendom« — leveringer til sig selv — princippet om afgiftsneutralitet)

6

2009/C 312/09

Sag C-188/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — direktiv 75/442/EØF — affald — husspildevand, som i landdistrikter bortskaffes ved hjælp af septiktanke — affald, der ikke er omfattet af anden lovgivning — manglende gennemførelse)

7

2009/C 312/10

Sag C-246/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland (Traktatbrud — sjette momsdirektiv — artikel 2, nr. 1), og artikel 4, stk. 1 og 2 — begrebet »økonomisk virksomhed« — offentlige retshjælpskontorer — retshjælpsydelser i forbindelse med en retssag mod delvist vederlag betalt af retshjælpsmodtageren — begrebet »direkte sammenhæng« mellem den leverede tjenesteydelse og den modtagne modværdi)

7

2009/C 312/11

Sag C-249/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — den fælles landbrugspolitik — bevaring af ressourcer — kontrolordning i fiskerisektoren — forordning (EF) nr. 894/97 — artikel 11 — forordning (EØF) nr. 2241/87 — artikel 1, stk. 1 og 2 — forordning (EØF) nr. 2847/93 — artikel 2, stk. 1 og artikel 31, stk. 1 og 2 — forbud mod drivgarn — mangel på effektivt kontrolsystem med henblik på at sikre overholdelse af dette forbud)

8

2009/C 312/12

Sag C-274/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — direktiv 2003/54/EF — artikel 15, stk. 2 — artikel 23, stk. 2 — det indre marked for elektricitet — forudgående godkendelse af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilslutning og adgang til nationale net, herunder transmissions- og distributionstariffer — national regulerende myndighed)

8

2009/C 312/13

Sag C-474/08: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — manglende vedtagelse af alle de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 23, stk. 2 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2006 om fælles regler for det indre marked for elektricitet — beføjelser for den regulerende myndighed inden for elektricitetssektoren)

9

2009/C 312/14

Sag C-551/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen (Traktatbrud — direktiv 2005/68/EF — selvstændig genforsikringsvirksomhed — adgang og udøvelse — nationale bestemmelser forud for direktivet — meddelelse eller gennemførelse ikke sket inden for den fastsatte frist)

9

2009/C 312/15

Sag C-238/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 1. juli 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV m.fl., andre parter: The Jaguar Collection Limited m.fl.

10

2009/C 312/16

Sag C-326/09: Sag anlagt den 12. august 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

10

2009/C 312/17

Sag C-331/09: Sag anlagt den 17. august 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

10

2009/C 312/18

Sag C-349/09: Sag anlagt den 1. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

11

2009/C 312/19

Sag C-350/09 P: Appel iværksat den 2. september 2009 af Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) til prøvelse af dom afsagt den 30. juni 2009 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-444/07, Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-entreprise (CPEM) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

11

2009/C 312/20

Sag C-359/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Ítélőtábla (Republikken Ungarn) den 7. september 2009 — Dr. Donat Cornelius Ebert mod Budapesti Ügyvédi Kamara

13

2009/C 312/21

Sag C-362/09 P: Appel iværksat den 11. september 2009 af Athinaïki Techniki AE til prøvelse af kendelse afsagt den 29. juni 2009 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-94/05, Athinaïki Techniki AE mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

13

2009/C 312/22

Sag C-369/09 P: Appel iværksat den 15. september 2009 af ISD Polska sp. z o.o. og Industrial Union of Donbass Corporation (sag T-273/06) samt ISD Polsk sp. z o.o. (tidligere Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (sag T-297/06) til prøvelse af dom afsagt den 1. juli 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i de forenede sager T-273/06 og T-297/06, ISD Polska m.fl. mod Kommissionen

14

2009/C 312/23

Sag C-377/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgien) den 23. september 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (kurator for Agenor SA) mod De Europæiske Fællesskaber

15

2009/C 312/24

Sag C-378/09: Sag anlagt den 23. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Tjekkiske Republik

15

2009/C 312/25

Sag C-379/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Brussel (Belgien) den 25. september 2009 — Maurits Casteels mod British Airways plc

16

2009/C 312/26

Sag C-383/09: Sag anlagt den 25. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

16

2009/C 312/27

Sag C-384/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) den 29. september 2009 — Prunus SARL mod Directeur des services fiscaux

17

2009/C 312/28

Sag C-385/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litauen) den 29. september 2009 — Nidera Handelscompagnie B.V. mod Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

17

2009/C 312/29

Sag C-386/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 30. september 2009 — Jhonny Briot mod Randstad Interim, Sodexho SA og Rådet for Den Europæiske Union

18

2009/C 312/30

Sag C-387/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Mercantil (Spanien) den 1. oktober 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) mod Magnatrading SL

18

2009/C 312/31

Sag C-388/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundessozialgericht (Tyskland) den 2. oktober 2009 — Joao Filipe Da Silva Martins mod Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

19

2009/C 312/32

Sag C-390/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 2. oktober 2009 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20

2009/C 312/33

Sag C-391/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas (Republikken Litauen) den 2. oktober 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn og Łukasz Paweł Wardyn mod kommunalforvaltningen i Vilnius, Republikken Litauens justitsministerium, statens udvalg for det litauiske sprog og personregistret ved juridisk afdeling under kommunalforvaltningen i Vilnius

20

2009/C 312/34

Sag C-395/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Republikken Polen) den 13. oktober 2009 — Oasis East sp. z o.o. mod Minister Finansów

21

2009/C 312/35

Sag C-396/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Bari (Italien) den 12. oktober 2009 — Interedil Srl i likvidation mod Fallimento Interedil Srl og Banca Intesa Gestione Crediti Spa

21

2009/C 312/36

Sag C-397/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 14. oktober 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH mod Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

22

2009/C 312/37

Sag C-398/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 14. oktober 2009, Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S mod Skatteministeriet

22

2009/C 312/38

Sag C-400/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 19. oktober 2009, Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S mod Merck & Co Inc, Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

23

2009/C 312/39

Sag C-403/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Višje sodišče v Mariboru (Republikken Slovenien) den 20. oktober 2009 — Jasna Detiček mod Maurizio Sgueglia

24

2009/C 312/40

Sag C-405/09: Sag anlagt den 20. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland

25

2009/C 312/41

Sag C-406/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 21. oktober 2009 — Realchemie Nederland BV mod Bayer CropScience AG

25

2009/C 312/42

Sag C-411/09, Sag C-412/09, Sag C-413/09, Sag C-414/09, Sag C-415/09, Sag C-416/09, Sag C-417/09, Sag C-418/09, Sag C-419/09, Sag C-420/09: Anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de grande instance de Nanterre (Frankrig) den 28. oktober 2009 i sagerne — Tereos mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, som er indtrådt i selskaberne Sucreries et Raffineries d'Erstein og Sucrerie de Bourgognes rettigheder mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

26

 

Retten

2009/C 312/43

Sag T-212/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. oktober 2009 — Bowland Dairy Products mod Kommissionen (Erstatningssøgsmål — forordning (EF) nr. 178/2002 — hurtigt varslingssystem — supplerende meddelelse — de kompetente nationale myndigheder — udtalelse fra Kommissionen uden retsvirkning — ændring af søgsmålets genstand — afvisning)

27

2009/C 312/44

Sag T-386/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. oktober 2009 — Peek & Cloppenburg mod KHIM — Redfil (Agile) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Agile — det ældre EF-ordmærke og de ældre nationale ordmærker Aygill's — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

27

2009/C 312/45

Sag T-150/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. november 2009 — REWE-Zentral mod KHIM — Aldi Einkauf (Clina) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Clina — det ældre EF-ordmærke CLINAIR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

28

2009/C 312/46

Sag T-162/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. november 2009 — Frag Comercio Internacional mod KHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket GREEN by missako — det ældre nationale og EF-figurmærke MI SA KO — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

28

2009/C 312/47

Sag T-277/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. november 2009 — Bayer Healthcare mod KHIM — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-ordmærket CITRACAL — ældre EF-ordmærke CICATRAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

29

2009/C 312/48

Sag T-493/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 30. oktober 2009 — Sun World International mod KHIM — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) (EF-varemærker — delvis afkald på registrering — ufornødent at træffe afgørelse)

29

2009/C 312/49

Sag T-352/09 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 29. oktober 2009 — Novácke chemické závody mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — kommissionsbeslutning, som pålægger en bøde — bankgaranti — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

29

2009/C 312/50

Sag T-387/09: Sag anlagt den 26. september 2009 — Applied Microengineering mod Kommissionen

30

2009/C 312/51

Sag T-389/09: Sag anlagt den 22. juni 2009 — Labate mod Kommissionen

30

2009/C 312/52

Sag T-399/09: Sag anlagt den 6. oktober 2009 — HSE mod Kommissionen

31

2009/C 312/53

Sag T-406/09: Sag anlagt den 5. oktober 2009 — Donau Chemie mod Kommissionen

32

2009/C 312/54

Sag T-407/09: Sag anlagt den 9. oktober 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mod Kommissionen

32

2009/C 312/55

Sag T-408/09: Sag anlagt den 8. oktober 2009 — ancotel mod KHIM — Acotel (ancotel)

33

2009/C 312/56

Sag T-410/09: Sag anlagt den 7. oktober 2009 — Almanet mod Kommissionen

34

2009/C 312/57

Sag T-411/09: Sag anlagt den 13. oktober 2009 — Terezakis mod Kommissionen

35

2009/C 312/58

Sag T-412/09: Sag anlagt den 14. oktober 2009 — CEA mod Kommissionen

35

2009/C 312/59

Sag T-414/09: Sag anlagt den 14. oktober 2009 — Henkel mod KHIM — JLO Holding (LIVE)

36

2009/C 312/60

Sag T-419/09: Sag anlagt den 16. oktober 2009 — Cybergun mod KHIM — Umarex Sportwaffen (AK 47)

37

2009/C 312/61

Sag T-420/09: Sag anlagt den 19. oktober 2009 — BSA mod KHIM — Loblaws (PRÉSIDENT)

37

2009/C 312/62

Sag T-423/09: Sag anlagt den 22. oktober 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials mod Rådet

38

2009/C 312/63

Sag T-424/09: Sag anlagt den 14. oktober 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK mod KHIM — Sportfive (QUALIFIER)

38

2009/C 312/64

Sag T-425/09: Sag anlagt den 14. oktober 2009 — Honda Motor mod KHIM — Blok (BLAST)

39

2009/C 312/65

Sag T-427/09: Sag anlagt den 22. oktober 2009 — centrotherm Clean Solutions mod KHIM — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

39

2009/C 312/66

Sag T-433/09: Sag anlagt den 29. oktober 2009 — TTNB mod KHIM — March (Tila March)

40

2009/C 312/67

Sag T-434/09: Sag anlagt den 26. oktober 2009 — Centrotherm Systemtechnik mod KHIM — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

40

2009/C 312/68

Sag T-438/09: Sag anlagt den 22. oktober 2009 — SE.RI.FO. mod Kommissionen og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

41

2009/C 312/69

Sag T-440/09: Sag anlagt den 3. november 2009 — Azienda Agricola Bracesco mod Kommissionen

42

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 312/70

Sag F-10/08: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 22. oktober 2009 — Aayhan m.fl. mod Parlamentet (Ufornødent at træffe afgørelse)

43

2009/C 312/71

Sag F-78/09: Sag anlagt den 17. september 2009 — Marcuccio mod Kommissionen

43

2009/C 312/72

Sag F-81/09: Sag anlagt den 28. september 2009 — Marcuccio mod Kommissionen

44

2009/C 312/73

Sag F-84/09: Sag anlagt den 16. oktober 2009 — Larue og Seigneur mod Den Europæiske Centralbank

44

2009/C 312/74

Sag F-85/09: Sag anlagt den 19. oktober 2009 — Rossi Ferreras mod Kommissionen

45

2009/C 312/75

Sag F-89/09: Sag anlagt den 26. oktober 2009 — Gagalis mod Rådet

45


DA

 

Top