Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 297, 05. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.297.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 297

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
5. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 297/01

Orientering om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter

1

2009/C 297/02

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 282 af 21.11.2009

6


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 297/03

Sag C-35/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. oktober 2009 — Grundstücksgemeinschaft Busley og Cibrian Fernandez mod Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Baden-Württemberg — Tyskland) (Frie kapitalbevægelser — fast ejendom — indkomstskat — mulighed for at fradrage negative lejeindtægter i en skattepligtig persons skattepligtige indkomst — anvendelse af degressiv afskrivning på anskaffelses- eller opførelsesomkostningerne — gunstigere skattemæssig behandling forbeholdt fast ejendom beliggende på indenlandsk område)

7

2009/C 297/04

Sag C-101/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. oktober 2009 — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck og Jean Petitdidier mod Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH og Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Luxembourg) (Direktiv 77/91/EØF, 79/279/EØF og 2004/25/EF — generelt princip i fællesskabsretten om beskyttelse af mindretalsaktionærer — findes ikke — selskabsret — overtagelse af kontrollen — obligatorisk tilbud — henstilling 77/534/EØF — adfærdskodeks)

7

2009/C 297/05

Sag C-116/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2009 — C. Meerts mod Proost NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België, Belgien) (Direktiv 96/34/EF — rammeaftalen vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS — fortolkning af § 2, stk. 6 og 7 — forældreorlov bevilget i form af nedsat arbejdstid — opsigelse af en arbejdstager inden forældreorlovsperiodens udløb uden at respektere det ved lov fastsatte opsigelsesvarsel — beregning af godtgørelse)

8

2009/C 297/06

Sag C-138/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. oktober 2009 — Hochtief AG og Linde-Kca-Dresden GmbH mod Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Ítélőtábla — Republikken Ungarn) (Fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbud indledt efter ikrafttrædelsen af direktiv 2004/18/EF, men før udløbet af fristen for direktivets gennemførelse — udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse — forpligtelse til at anerkende et minimumsantal af egnede ansøgere — forpligtelse til at sikre en reel konkurrence)

9

2009/C 297/07

Sag C-196/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. oktober 2009 — Acoset SpA mod Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG) og Comune di Scicli (RG) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italien) (Artikel 43 EF, 49 EF og 86 EF — indgåelse af offentlige kontrakter — tildeling af kontrakt vedrørende vandforsyning til et halvoffentligt selskab — udbudsprocedure — udpegelse af privat partner, der skal levere tjenesteydelsen — tildeling uden for rammerne af reglerne om indgåelse af offentlige aftaler)

9

2009/C 297/08

Sag C-232/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 15. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 850/1998 — artikel 29, stk. 2 — restriktioner for fiskeriet efter rødspætte — fiskerfartøjers maksimale maskineffekt — forordning (EØF) nr. 2847/93 — artikel 2, stk. 1 — forordning (EF) nr. 2371/2002 — artikel 23 — kontrol og gennemførelse af reglerne)

10

2009/C 297/09

Sag C-242/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. oktober 2009 — Swiss Re Germany Holding GmbH mod Finanzamt München für Körperschaften (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Sjette momsdirektiv — artikel 9, stk. 2, litra e), femte led, og artikel 13, punkt B, litra a) og c), samt artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2) og 3) — begreberne forsikrings- og genforsikringstransaktioner — afståelse mod vederlag af en portefølje af livsgenforsikringskontrakter til en person hjemmehørende i et tredjeland — fastsættelse af stedet for denne afståelse — fritagelser)

10

2009/C 297/10

Sag C-255/08: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — direktiv 85/337/EØF — vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet — fastlæggelse af tærskelværdier — projektets omfang — ufuldstændig gennnemførelse)

11

2009/C 297/11

Forenede sager C-261/08 og C-348/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2009 — María Julia Zurita García (sag C-261/08) og Aurelio Choque Cabrera (sag C-348/08) mod Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) (Visa, asyl og indvandring — foranstaltninger vedrørende passage af de ydre grænser — artikel 62, nr. 1), og artikel 62, nr. 2), litra a), EF — konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen — artikel 6b og 23 — forordning (EF) nr. 562/2006 — artikel 5, 11 og 13 — formodning vedrørende opholdets varighed — tredjelandsstatsborgere, som opholder sig ulovligt på en medlemsstats område — national lovgivning som afhængigt af omstændighederne tillader, at der pålægges en bøde, eller at der sker udvisning)

12

2009/C 297/12

Sag C-263/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. oktober 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mod Stockholms kommun genom dess marknämnd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta domstolen — Sverige) (Direktiv 85/337/EØF — offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet — ret til domstolsprøvelse af afgørelser om tilladelse til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet)

12

2009/C 297/13

Sag C-275/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — direktiv 93/36/EØF — offentlige indkøb — indkøb af et softwareprogram til brug for indregistrering af motorkøretøjer — forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse)

13

2009/C 297/14

Sag C-301/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. oktober 2009 — Irène Bogiatzi, gift Ventouras mod Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, De Europæiske Fællesskaber, Grand-Duché de Luxembourg og Foyer Assurances SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation, Luxembourg) (Transportpolitik — forordning (EF) nr. 2027/97 — Warszawakonventionen — luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker — frist for anlæggelse af et erstatningssøgsmål for lidt skade)

13

2009/C 297/15

Sag C-324/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2009 — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. mod Diesel S.P.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Direktiv 89/104/EØF — varemærkeret — konsumption af varemærkeindehaverens rettigheder — tredjemands markedsføring af varer inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — stiltiende samtykke — betingelser)

14

2009/C 297/16

Sag C-425/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. oktober 2009 — Enviro Tech (Europe) Ltd mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État (Belgien)) (Miljø og forbrugerbeskyttelse — klassificering, emballering og etikettering af stoffet N-probylbromid som et farligt stof — direktiv 2004/73/EF — direktiv 67/548/EØF — gennemførelsespligt)

14

2009/C 297/17

Sag C-438/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — etableringsfrihed — direktiv 96/96/EF — nationale bestemmelser — restriktive betingelser for adgang til at udøve bilsynsvirksomhed — artikel 45 EF — virksomhed forbundet med udøvelse af offentlig myndighed — trafiksikkerhed — proportionalitet)

15

2009/C 297/18

Sag C-449/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. oktober 2009 — G. Elbertsen mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Fælles landbrugspolitik — integreret system for forvaltning af og kontrol med visse støtteordninger — forordning (EF) nr. 1782/2003 — enkeltbetalingsordning — fastsættelse af referencebeløbet — landbrugere, der befinder sig i en særlig situation — national reserve)

15

2009/C 297/19

Sag C-30/09: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 96/82/EF — artikel 11 — eksterne beredskabsplaner)

16

2009/C 297/20

Sag C-181/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 19. maj 2009 — Canon Kabushiki Kaisha mod IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Sag C-328/09: Sag anlagt den 14. august 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Estland

17

2009/C 297/22

Sag C-358/09 P: Appel iværksat den 7. september 2009 af DSV Road NV til prøvelse af dom afsagt den 8. juli 2009 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-219/07, DSV Road NV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

17

2009/C 297/23

Sag C-360/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Bonn (Tyskland) den 9. september 2009 — Pfleiderer AG mod Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Sag C-367/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 8. september 2009 — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mod SGS Belgium NV, Firme Derwa NV og Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Sag C-375/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Republikken Polen) den 23. september 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mod Tele2 Polska Spółka sp. z o.o., nu Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Sag C-382/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Republikken Letland) den 28. september 2009 — SIA Stils Met mod Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Retten i Første Instans

2009/C 297/27

Sag T-339/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. oktober 2009 — Juwel Aquarium mod KHIM — Potschak (Panorama) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Panorama — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009))

20

2009/C 297/28

Sag T-80/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 28. oktober 2009 — CureVac mod KHIM (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket RNAiFect — ældre EF-ordmærke RNActive — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

20

2009/C 297/29

Sag T-137/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. oktober 2009 — BCS mod KHIM — Deere (Kombination af farverne grøn og gul) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-varemærke, der består af en kombination af farverne grøn og gul — absolut registreringshindring — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 3, og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009) — relativ registreringshindring — ikke-registreret ældre nationalt varemærke, der består af en kombination af farverne grøn og gul — artikel 8, stk. 4, og artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrundelsespligt — artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

21

2009/C 297/30

Sag T-307/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. oktober 2009 — Aldi Einkauf mod KHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket 4 OUT Living — ældre nationalt figurmærke Living & Co — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

21

2009/C 297/31

Sag T-120/09: Sag anlagt den 27. marts 2009 — Phoenix-Reisen og DRV mod Kommissionen

21

2009/C 297/32

Sag T-369/09: Sag anlagt den 22. september 2009 — Sociedade Quinta do Portal mod KHIM — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE)

22

2009/C 297/33

Sag T-381/09: Sag anlagt den 25. september 2009 — RWE Transgas mod Kommissionen

22

2009/C 297/34

Sag T-382/09: Sag anlagt den 30. september 2009 — ERGO Versicherungsgruppe AG mod KHIM — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Sag T-384/09: Sag anlagt den 1. oktober 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding und SKW Stahl-Metallurgie mod Kommissionen

23

2009/C 297/36

Sag T-391/09: Sag anlagt den 5. oktober 2009 — Evonik Degussa og AlzChem Hart mod Kommissionen

24

2009/C 297/37

Sag T-392/09: Sag anlagt den 2. oktober 2009 — 1. garantovaná mod Kommissionen

25

2009/C 297/38

Sag T-393/09: Sag anlagt den 2. oktober 2009 — NEC Display Solutions Europe mod KHIM — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Sag T-394/09: Sag anlagt den 5. oktober 2009 — General Bearing mod KHIM (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Sag T-395/09: Sag anlagt den 6. oktober 2009 — Arques Industries mod Kommissionen

27

2009/C 297/41

Sag T-396/09: Sag anlagt den 6. oktober 2009 — Vereniging Milieudefensie og Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mod Kommissionen

28

2009/C 297/42

Sag T-397/09: Sag anlagt den 6. oktober 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg mod KHIM (et figurmærke, der gengiver et våbenskjold)

29

2009/C 297/43

Sag T-400/09: Sag anlagt den 6. oktober 2009 — ECKA Granulate og non ferrum Metallpulver mod Kommissionen

29

2009/C 297/44

Sag T-401/09: Sag anlagt den 5. oktober 2009 — Marcuccio mod De Europæiske Fællesskabers Domstol

30

2009/C 297/45

Sag T-402/09 P: Appel iværksat den 7. oktober 2009 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt den 20. juli 2009 af Personaleretten i sag F-86/07, Marcuccio mod Kommissionen

30

2009/C 297/46

Sag T-403/09: Sag anlagt den 7. oktober 2009 — Tecnoprocess mod Europa-Kommissionens delegation i Marokko m.fl.

31

2009/C 297/47

Sag T-404/09: Sag anlagt den 9. oktober 2009 — Deutsche Bahn mod KHIM (kombination af farverne grå og rød)

31

2009/C 297/48

Sag T-405/09: Sag anlagt den 9. oktober 2009 — Deutsche Bahn mod KHIM (kombination af farverne grå og rød)

32

2009/C 297/49

Sag T-415/09: Sag anlagt den 14. oktober 2009 — New Yorker SHK Jeans mod KHIM — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Sag T-417/09: Sag anlagt den 16. oktober 2009 — Poslovni Sistem Mercator mod KHIM — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Sag T-422/09: Sag anlagt den 19. oktober 2009 — São Paulo Alpargatas mod KHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 297/52

Sag F-16/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Behmer mod Europa-Parlamentet (Personalesag — proceduren for tildeling af meritpoint i Europa-Parlamentet — tilsidesættelse af begrundelsespligten — begrundelse fremlagt under sagen)

35

2009/C 297/53

Sag F-29/08: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 7. oktober 2009 — Y mod Kommissionen (Kontraktansatte — afskedigelse på grund af klar uegnethed — utilstrækkelig tjenstlig adfærd)

35

2009/C 297/54

Sag F-33/08: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. oktober 2009 — V mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — ansættelse — afvisning af ansættelse på grund af fysisk uegnethed til at udøve hvervet — procedurens forskriftsmæssighed — spørgsmålet, om lægeundersøgelsen ved ansættelsen forløb forskriftsmæssigt — forberedende akter)

35

2009/C 297/55

Sag F-74/08: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2009 — Ramaekers-Jørgensen mod Kommissionen (Personalesag — fællesskabsskat — beregning — sammenlægning af det personlige vederlag og efterladtepension — de nærmere regler for opkrævningen af skatten — indeholdelsesdatoen)

36

2009/C 297/56

Sag F-76/09: Sag anlagt den 14. september 2009 — Cusack-Gard'ner mod Kommissionen

36

2009/C 297/57

Sag F-82/09: Sag anlagt den 16. oktober 2009 — Nolin mod Kommissionen

37


DA

 

Top