Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:267:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 267, 07. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.267.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 267

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
7. november 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 267/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 256 af 24.10.2009

1

2009/C 267/02

Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

1

2009/C 267/03

Valg af Domstolens præsident

2

2009/C 267/04

Valg af afdelingsformænd

2

2009/C 267/05

Udpegelse af førstegeneraladvokat

2

2009/C 267/06

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2

2009/C 267/07

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

3

2009/C 267/08

Udpegelse af den afdeling, som skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 104b i Domstolens procesreglement

5

2009/C 267/09

Førsteinstansrettens nye medlemmers edsaflæggelse

5

2009/C 267/10

EU-Personalerettens nye medlems edsaflæggelse

5

 

Retten i Første Instans

2009/C 267/11

Valg af en afdelingsformand

6

2009/C 267/12

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

6


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 267/13

Sag C-242/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. september 2009 — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie mod T. Sahin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — arbejdskraftens frie bevægelighed — indførelse af gebyrer med henblik på erhvervelse af en opholdstilladelse i værtsmedlemsstaten — overtrædelse af »standstill«-klausulen i artikel 13 i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80)

8

2009/C 267/14

Sag C-411/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — forordning nr. 1013/2006/EF — overførsel af affald — valg af hjemmel — artikel 133 EF og 175, stk. 1, EF)

8

2009/C 267/15

Sag C-42/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2009 — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, tidligere Baw International Ltd mod Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugal) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — artikel 49 EF — restriktioner for den frie udveksling af tjenesteydelser — drift af hasardspil via internettet)

9

2009/C 267/16

Sag C-269/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — arbejdskraftens frie bevægelighed — forordning (EØF) nr. 1612/68 — pensionsopsparingstillæg — fuld skattepligt)

9

2009/C 267/17

Sag C-416/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/628/EØF og 93/119/EF — forordning (EF) nr. 1/2005 — beskyttelse af dyr under transport og på slagte- eller aflivningstidspunktet — struktureret og almen tilsidesættelse af fællesskabsbestemmelserne)

10

2009/C 267/18

Forenede sager C-445/07 P og C-455/07 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Ente per le Ville Vesuviane (sag C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (sag C-455/07 P) (Appel — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — opgradering af infrastrukturen med henblik på udvikling af turismeaktiviteterne i Regione Campania (Italien) — ophør af EF-støtte — annullationssøgsmål — formaliteten — regionalt eller lokalt organ — retsakter, der vedrører dette organ umiddelbart og individuelt)

11

2009/C 267/19

Sag C-446/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. september 2009 — Alberto Severi, dels på egne vegne, dels som repræsentant efter loven for Cavazzuti e figli SpA, nu Grandi Salumifici Italiani SpA mod Regione Emilia-Romagna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale civile di Modena — Italien) (Direktiv 2000/13/EF — mærkning af levnedsmidler bestemt til levering til den endelige forbruger i uforandret stand — mærkning, der kan vildlede køberen hvad angår levnedsmidlets oprindelsessted eller det sted, hvor det kommer fra — artsbetegnelser i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2081/92 — betydning)

11

2009/C 267/20

Sag C-457/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 28 EF og 30 EF — byggevarer — national godkendelsesprocedure — manglende hensyntagen til godkendelsesattester udstedt i en anden medlemsstat — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 228 EF — tvistens genstand — fastlæggelse under den administrative procedure — efterfølgende udvidelse — ikke tilladt)

12

2009/C 267/21

Sag C-478/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik mod Rudolf Ammersin GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien (Østrig)) (Bilaterale traktater mellem medlemsstater — beskyttelse i en medlemsstat af en geografisk oprindelsesangivelse fra en anden medlemsstat — betegnelsen »Bud« — brugen af det amerikanske varemærke Bud — artikel 28 EF og artikel 30 EF — forordning (EF) nr. 510/2006 — EF-ordning til beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser — Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse — overgangsforanstaltninger — forordning (EF) nr. 918/2004 — EF-ordningens anvendelsesområde — udtømmende karakter)

12

2009/C 267/22

Sag C-519/07 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Koninklijke FrieslandCampina NV, tidligere Koninklijke Friesland Foods NV, tidligere Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Appel — statsstøtte — Kongeriget Nederlandenes skattestøtteordning til fordel for internationale finansieringsaktiviteter — beslutning 2003/515/EF — uforenelighed med fællesmarkedet — overgangsbestemmelse — formaliteten — søgsmålskompetence — søgsmålsinteresse — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — ligebehandlingsprincippet)

13

2009/C 267/23

Sag C-520/07 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod MTU Friedrichshafen GmbH (Appel — omstruktureringsstøtte — beslutning, der pålægger tilbagesøgning af en med fællesmarkedet uforenelig støtte — artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 — solidarisk ansvar)

14

2009/C 267/24

Sag C-573/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Sea s.r.l. mod Comune di Ponte Nossa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) (Offentlige kontrakter — fremgangsmåderne ved indgåelse — kontrakt om indsamling, transport og bortskaffelse af byaffald — tildeling uden udbud — tildeling til et aktieselskab, hvis selskabskapital er fuldt ejet af offentlige myndigheder, men hvori private ifølge vedtægterne også kan have kapitalandele)

14

2009/C 267/25

Sag C-37/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. september 2009 — RCI Europe mod Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra VAT and Duties Tribunal, London — Det Forenede Kongerige) (Sjette momsdirektiv — fiskalt tilknytningsmoment — levering af tjenesteydelser vedrørende fast ejendom — tjenesteydelser, der består i at lette bytte mellem indehaverne af brugsrettigheder over ferieboliger)

15

2009/C 267/26

Sag C-44/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. september 2009 — Akavan Erityissalojen Keskusliitto AEK ry m.fl. mod Fujitsu Siemens Computers Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 98/59/EF — tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser — artikel 2 — beskyttelse af arbejdstagerne — information af og konsultation med arbejdstagerne — koncern — moderselskab — datterselskab)

15

2009/C 267/27

Sag C-76/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Malta (Traktatbrud — formaliteten — beskyttelse af vilde fugle — direktiv 79/409/EØF — forårsjagt — forbud — fravigelse af beskyttelsesordningen — betingelse om, at der ikke må findes »nogen anden tilfredsstillende løsning« — berettiget forventning)

16

2009/C 267/28

Sag C-97/08 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV og Akzo Nobel Functional Chemicals BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — konkurrence — aftaler — artikel 81, stk. 1, EF — EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 — artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 — koncernforhold — tilregnelse af overtrædelser — et moderselskabs ansvar for sine datterselskabers overtrædelse af konkurrencereglerne — den af moderselskabet udøvede afgørende indflydelse — afkræftelig formodning, når et moderselskab ejer 100 % af kapitalen)

17

2009/C 267/29

Sag C-100/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — artikel 28 EF og 30 EF — beskyttelse af vilde dyr og planter — bestemmelser vedrørende besiddelse og salg af i fangenskab udrugede og opdrættede fugle, der er lovligt markedsført i andre medlemsstater)

17

2009/C 267/30

Sag C-128/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2009 — Jacques Damseaux mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Liège — Belgien) (Frie kapitalbevægelser — beskatning af indtægter af værdipapirer — dobbeltbeskatningsoverenskomst — medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 293 EF)

18

2009/C 267/31

Sag C-182/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. september 2009 — Glaxo Wellcome GmbH & Co. mod Finanzamt München II (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof (Tyskland)) (Etableringsfrihed og frie kapitalbevægelser — selskabsskat — erhvervelse af kapitalandele i et kapitalselskab — betingelser for hensyntagen til værdiforringelse af selskabsandele som følge af udlodning af overskud ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for erhververen)

18

2009/C 267/32

Sag C-199/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Dr. Erhard Eschig mod UNIQA Sachversicherung AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Retshjælpsforsikring — direktiv 87/344/EØF — artikel 4, stk. 1 — forsikringstagerens frie advokatvalg — kontraktbegrænsning — masseskader forårsaget af samme begivenhed — forsikrerens valg af rettergangsfuldmægtig)

19

2009/C 267/33

Sag C-201/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Plantanol GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Darmstadt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessisches Finanzgericht, Kassel — Tyskland) (Direktiv 2003/30/EF — fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer i transportsektoren — direktiv 2003/96/EF — fællesskabsregler om afgift på energiprodukter og el — blanding af vegetabilsk olie, tilsætningsstoffer og brændstof — biobrændstoffer — nationale regler — afgiftslettelse — afgiftslettelse erstattet af en pligt til at overholde en minimumsandel af biobrændstoffer i brændstoffer — forenelighed med direktiv 2003/30/EF og 2003/96/EF — retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

19

2009/C 267/34

Sag C-206/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) mod Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Thüringer Oberlandesgericht, Tyskland) (Fremgangsmåder ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester — offentlige tjenesteydelse, som består i vandforsyning og rensning af spildevand — koncessionskontrakt om tjenesteydelser — begreb — situation, hvor driftsrisikoen ved den pågældende ydelse overføres til medkontrahenten)

20

2009/C 267/35

Sag C-277/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. september 2009 — Francisco Vicente Pereda mod Madrid Movilidad SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de Madrid — Spanien) (Direktiv 2003/88/EF — tilrettelæggelse af arbejdstiden — ret til årlig betalt ferie — sygeorlov — årlig ferie, som falder sammen med sygeorlov — ret til årlig ferie på et andet tidspunkt)

20

2009/C 267/36

Sag C-286/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — miljø — direktiv 2006/12/EF og 91/689/EØF — farligt affald — forpligtelse til at udarbejde og vedtage en plan for håndtering af farligt affald — forpligtelse til at oprette et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesfaciliteter for farligt affald — direktiv1999/31/EF — deponering af affald — bortskaffelse af farligt affald)

21

2009/C 267/37

Sag C-292/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. september 2009 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH mod Alice van der Schee, som kurator i konkursboet Holland Binding BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra af Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Insolvens — anvendelse af lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen indledes — ejendomsforbehold — det sted, hvor genstanden befinder sig)

22

2009/C 267/38

Sag C-347/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. september 2009 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse mod WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Feldkirch — Østrig) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 11, stk. 2 — værneting i forsikringssager — bilulykke — en social sikringsinstitutions indtrædelse i skadelidtes krav — regreskrav mod den påståede ansvarlige persons forsikringsgiver — formål om beskyttelse af den svage part)

22

2009/C 267/39

Sag C-366/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. september 2009 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mod Adolf Darbo AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht München — Tyskland) (Harmonisering af lovgivningerne — direktiv 95/2/EF — bilag III, del A — direktiv 2001/113/EF — bilag I, afsnit II, andet afsnit — marmelade ekstra, som har et indhold af opløseligt tørstof på 58 %, og som er tilsat kaliumsorbat (E 202) som konserveringsstof — begrebet »syltetøj med lavt sukkerindhold«)

23

2009/C 267/40

Sag C-498/08 P: Domstolens kendelse af 9. juli 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — starttidspunkt — afvisning på grund af for sen iværksættelse — appel åbenbart ugrundet)

23

2009/C 267/41

Sag C-225/08 P: Appel iværksat den 23. maj 2008 af Nuova Agricast Srl til prøvelse af kendelse afsagt den 12. marts 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-443/07, Nuova Agricast Srl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

24

2009/C 267/42

Sag C-295/08 P: Appel iværksat den 3. juli 2008 af Cofra srl til prøvelse af kendelse afsagt den 15. april 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-478/07, Cofra srl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

24

2009/C 267/43

Sag C-580/08 P: Appel iværksat den 24. december 2008 af Devrajan Srinivasan til prøvelse af kendelse afsagt den 3. november 2008 af Retten i Første Instans (Sjette Afdeling) i sag T-196/08, Srinivasan mod Ombudsmanden

24

2009/C 267/44

Sag C-29/09 P: Appel iværksat den 21. januar 2009 af Daniela Marinova til prøvelse af kendelse afsagt den 5. november 2008 af Retten i Første Instans (Sjette Afdeling) i sag T-213/08, Daniela Marinova mod Université Libre de Bruxelles og Kommissionen

24

2009/C 267/45

Sag C-59/09 P: Appel iværksat den 9. december 2008 af Hasbro, Inc. til prøvelse af afgørelse indeholdt i skrivelse af 22. september 2008 fra Retten i Første Instans (Sjette Afdeling) i sag T-472/07, Enercon mod KHIM

24

2009/C 267/46

Sag C-262/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Köln (Tyskland) den 13. juli 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde og Marina Stöffler mod Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Sag C-266/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 10. juni 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie og Vereniging Goede Waar & Co. mod College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; øvrige parter: Bayer CropScience BV og Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Sag C-270/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige) den 14. juli 2009 — Macdonald Resorts Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2009/C 267/49

Sag C-273/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Haarlem (Nederlandene) den 16. juli 2009 — Premis Medical BV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

27

2009/C 267/50

Sag C-274/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht München (Tyskland) den 20. juli 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler mod Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — adciterede: Malteser Hilfsdienst e.V. og Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Sag C-275/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 21. juli 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.fl. mod Vlaamse Gewest. Intervenient: Brussels International Airport Company NV, nu The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Sag C-276/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) den 20. juli 2009 — T-Mobile (UK) Ltd mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Sag C-277/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige) den 21. juli 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs mod RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Sag C-279/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 22. juli 2009 — DED Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH mod Bundesrepublik Deutschland

31

2009/C 267/55

Sag C-285/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24. juli 2009 — straffesag mod R

31

2009/C 267/56

Sag C-291/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgien) den 27. juli 2009 — Francesco Guarnieri & Cie mod Vandevelde Eddy VOF

31

2009/C 267/57

Sag C-296/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie van België (Belgien) den 29. juli 2009 — Vlaamse Gemeenschap mod M. Baesen

31

2009/C 267/58

Sag C-298/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővarósi Bíróság Gazdasági Kollégium (Ungarn) den 29. juli 2009 — RANI Slovakia s.r.o. mod Hankook Tire Magyarország Kft

32

2009/C 267/59

Sag C-299/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 30. juli 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH mod Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Sag C-300/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 30. juli 2009 — Staatssecretaris van Justitie mod F. Toprak

33

2009/C 267/61

Sag C-301/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 30. juli 2009 — I. Oguz mod Staatssecretaris van Justitie

33

2009/C 267/62

Sag C-307/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 3. august 2009 — Vicoplus SC PUH, den anden part i sagen: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Sag C-308/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 3. august 2009 — B.A.M. Vermeer Contractiong sp. Zoo, den anden part i sagen: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Sag C-309/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 3. august 2009 — Olbek Industrial Services sp. Zoo, den anden part i sagen: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Sag C-314/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 7. august 2009 — Stadt Graz mod Strabag AG, Teerag-Asdag AG og Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Sag C-316/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 10. august 2009 — MSD Sharp & Dohme GmbH mod Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Sag C-317/09 P: Appel iværksat den 10. august 2009 af ArchiMEDES til prøvelse af dom afsagt den 10. juni 2009 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i de forenede sager T-396/05 og T-397/05, ArchiMEDES mod Kommissionen

36

2009/C 267/68

Sag C-318/09 P: Appel iværksat den 11. august 2009 af A2A SpA, tidligere ASM Brescia SpA, til prøvelse af dom afsagt den 11. juni 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Udvidede Afdeling) i sag T-189/03, ASM Brescia SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

37

2009/C 267/69

Sag C-319/09 P: Appel iværksat den 11. august 2009 af ACEA SpA til prøvelse af dom afsagt den 11. juni 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Udvidede Afdeling) i sag T-297/02, ACEA SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

38

2009/C 267/70

Sag C-320/09 P: Appel iværksat den 11. august 2009 af A2A SpA, tidligere ASM Brescia SpA til prøvelse af dom afsagt den 11. juni 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Udvidede Afdeling) i sag T-301/02, AEM mod Kommissionen

39

2009/C 267/71

Sag C-324/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), den 12. august 2009 — L’Oreal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie og L’Oreal (UK) Limited mod eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox og Rukhsana Bi

40

2009/C 267/72

Sag C-329/09 P: Appel iværksat den 17. august 2009 af Iride SpA, tidligere AMGA SpA, til prøvelse af dom afsagt den 11. juni 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Udvidede Afdeling) i sag T-300/02, AMGA mod Kommissionen

41

2009/C 267/73

Sag C-334/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Meiningen (Tyskland) den 24. august 2009 — Frank Scheffler mod Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Sag C-341/09 P: Appel iværksat den 21. august 2009 af Acegas-APS SpA, tidligere Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) til prøvelse af dom afsagt den 11. juni 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Udvidede Afdeling) i sag T-309/02, Acegas mod Kommissionen

42

2009/C 267/75

Sag C-342/09 P: Appel iværksat den 26. august 2009 af Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) den 11. juni 2009 i sag T-151/08 — Victor Guedes — Indústria e Comércio mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

43

2009/C 267/76

Sag C-343/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige), den 26. august 2009 — Afton Chemical Limited mod Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Sag C-351/09: Sag anlagt den 28. august 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Malta

45

2009/C 267/78

Sag C-353/09 P: Appel iværksat den 2. september 2009 af Perfetti van Melle SpA til prøvelse af dom afsagt den 1. juli 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i sag T-16/08, Perfetti Van Melle SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), Cloetta Fazer AB

45

2009/C 267/79

Sag C-357/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 7. september 2009 — Said Shamilovich Kadzoev mod Ministerstvo na vatreshnite raboti

46

2009/C 267/80

Sag C-363/09: Sag anlagt den 11. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

48

2009/C 267/81

Sag C-364/09 P: Appel iværksat den 14. september 2009 af Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) den 8. juli 2009 i sag T-226/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design); andre parter i appelsagen: Schwarzbräu GmbH

48

2009/C 267/82

Sag C-365/09 P: Appel iværksat den 14. september 2009 af Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) den 8. juli 2009 i sag T-225/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design); andre parter i appelsagen: Schwarzbräu GmbH

49

2009/C 267/83

Sag C-370/09: Sag anlagt den 15. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

50

2009/C 267/84

Sag C-371/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige) den 14. september 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs mod Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Sag C-376/09: Sag anlagt den 22. september 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Malta

51

2009/C 267/86

Sag C-547/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

52

2009/C 267/87

Sag C-72/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende Afdeling den 1. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

52

2009/C 267/88

Sag C-129/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Syvende Afdeling den 4. juni 2009 — Carlos Cloet og Jacqueline Cloet mod Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien))

52

 

Retten i Første Instans

2009/C 267/89

Sag T-341/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Spanien mod Kommissionen (Landbrug — den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter — afskaffelsen af eksportrestitutioner for alle mejeriprodukter til Ceuta og Melilla — betingelser — princippet om forbud mod forskelsbehandling — forholdsmæssighed)

53

2009/C 267/90

Sag T-385/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Transnáutica mod Kommissionen (Toldunion — eksterne fællesskabsforsendelser — ladninger af tobak og ethanol til tredjelande — svig — ansøgning om godtgørelse af importafgifter — artikel 239 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 905 i forordning (EØF) nr. 2454/93 — billighedsklausul — en særlig situation — samlet kaution)

53

2009/C 267/91

Sag T-99/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Phildar mod KHIM — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket FILDOR — det ældre nationale delvise figurmærke PHILDAR — det ældre nationale ordmærke FILDOR — de ældre internationale ord- og delvise figurmærker PHILDAR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 62 og 73 i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 64 og 75 i forordning (EF) nr. 207/2009])

54

2009/C 267/92

Sag T-221/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Hipp & Co mod KHIM — Laboratorios Ordesa (Bebimil) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Bebimil — ældre EF-ordmærke og ældre nationalt ordmærke BLEMIL — ældre nationalt ordmærke BLEMIL 1 — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — risiko for forveksling)

54

2009/C 267/93

Sag T-296/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Dongguan Nanzha Leco Stationery mod Rådet (Dumping — import af bueformede ringmekanismer med løftearm med oprindelse i Folkerepublikken Kina — fastsættelsen af dumpingmargenen — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — sammenligningen af den normale værdi og eksportprisen — anvendelse af en metode, som adskiller sig fra den, som blev anvendt ved den oprindelige undersøgelse — artikel 2, stk. 7, litra a), og stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96)

55

2009/C 267/94

Sag T-391/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Arcandor mod KHIM — dm drogerie markt (S-HE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket S-HE — det ældre nationale ordmærke SHE, det ældre nationale figurmærke She og det ældre internationale figurmærke She — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — ingen lighedspunkter mellem mærkerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])

55

2009/C 267/95

Sag T-400/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Zero Industry mod KHIM — zero Germany (zerorh+) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket zerorh+ — de ældre nationale figur- og ordmærker zero — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])

56

2009/C 267/96

Sag T-80/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — JanSport Apparel mod KHIM (BUILT TO RESIST) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket BUILT TO RESIST — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

56

2009/C 267/97

Sag T-103/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Fratex Indústria e Comércio mod KHIM — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket TRACK & FIELD USA — det ældre nationale figurmærke TRACK & FIELD — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — manglende lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

56

2009/C 267/98

Sag T-162/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — toldunion — bevis for fællesskabskarakter af produkter som hidrører fra havfiskeri — fremlæggelse af bestemte dokumenter som bevis umulig — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, der tillægger borgerne rettigheder — Fællesskabets ansvar når dets organer ikke har udvist retsstridig adfærd)

57

2009/C 267/99

Sag T-180/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Promomadrid mod KHIM (MADRIDEXPORTA) (EF-varemærker — anmodning om EF-figurmærket MADRIDEXPORTA — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

57

2009/C 267/00

Sag T-183/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Polen mod Kommissionen (Miljø — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — Polens nationale plan for tildeling af drivhusgasemissionskvoter for perioden 2008-2012 — tremånedersfrist — medlemsstaternes og Kommissionens respektive kompetencer — ligebehandling — begrundelsespligt — artikel 9, stk. 1 og 3, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87)

58

2009/C 267/01

Forenede sager T-225/07 og T-346/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. september 2009 — Thomson Sales Europe mod Kommissionen (Toldunion — import af farvefjernsynsmodtagere fremstillet i Thailand — fritagelse for importafgifter — åbenbar forsømmelighed — manglende efteropkrævning af importafgifter — annullationssøgsmål — akt, der indeholder et klagepunkt — afvisning)

58

2009/C 267/02

Sag T-263/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Estland mod Kommissionen (Miljø — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med drivhusgasemissionskvoter — national plan for tildeling af drivhusgasemissionskvoter, som Estland har fremlagt for perioden 2008-2012 — medlemsstaternes og Kommissionens respektive kompetencer — ligebehandling — artikel 9, stk. 1 og 3, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87)

59

2009/C 267/03

Sag T-291/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe mod KHIM — Byass (ALFONSO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ALFONSO — de ældre EF-ordmærker og nationale ordmærker PRINCIPE ALFONSO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — omfanget af den undersøgelse, der skal foretages af appelkammeret — pligt til at træffe afgørelse om klagen i sin helhed — artikel 62, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009])

59

2009/C 267/04

Forenede sager T-305/07 og T-306/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Offshore Legends mod KHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS i sort og hvid samt OFFSHORE LEGENDS i blå, sort og grøn) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om to EF-figurmærker OFFSHORE LEGENDS, det ene i sort og hvid, det andet i blå, sort og grøn — det ældre nationale figurmærke OFFSHORE 1 — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — lighed mellem varerne og tegnene — ingen begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 sammenholdt med artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009))

60

2009/C 267/05

Sag T-391/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Alber mod KHIM (håndtag) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionelt EF-varemærke — håndtag — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrundelsespligt — artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009) — princippet om ex officioprøvelse af de faktiske omstændigheder — artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009))

60

2009/C 267/06

Sag T-396/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — France Télécom mod KHIM (UNIQUE) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket UNIQUE — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])

60

2009/C 267/07

Sag T-409/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Cohausz mod KHIM — Izquierdo Faces (acopat) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket acopat — de ældre nationale ordmærker COPAT — relativ registreringshindring — ingen reel brug af de ældre varemærker — artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

61

2009/C 267/08

Sag T-458/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Dominio de la Vega mod KHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket DOMINIO DE LA VEGA — det ældre EF-figurmærke PALACIO DE LA VEGA — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

61

2009/C 267/09

Sagerne T-493/07, T-26/08 og T-27/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — GlaxoSmithkline m.fl. mod KHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket FAMOXIN — de ældre nationale ordmærker LANOXIN — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr.207/2009) — bevis for brugen — artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

62

2009/C 267/10

Forenede sager T-20/08 og T-21/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 23. september 2009 — Evets mod KHIM (DANELECTRO og QWIK TUNE) (EF-varemærker — EF-ordmærket DANELECTRO og EF-figurmærket QWIK TUNE — manglende overholdelse af fristen for at indgive ansøgning om fornyelse af varemærker — begæring om restitutio in integrum — reformatio in pejus — ret til forsvar — ret til kontradiktion — artikel 61, stk. 2, artikel 73, andet punktum, og artikel 78 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 63, stk. 2, artikel 75, andet punktum, og artikel 81 i forordning (EF) nr. 207/2009))

62

2009/C 267/11

Sag T-130/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Gres La Sagra mod KHIM — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket VENATTO MARBLE STONE — de ældre nationale figurmærker VENETO CERÁMICAS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

62

2009/C 267/12

Sag T-139/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. september 2009 — The Smiley Company mod KHIM (Gengivelse af en halv smilende smiley) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — EF-figurmærke, som gengiver en halv smilende smiley — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 146, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 151, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

63

2009/C 267/13

Sag T-271/08 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — Boudova m.fl. mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — tidligere hjælpeansatte — udnævnelse — indplacering i lønklasse — meddelelse om udvælgelsesprøve offentliggjort før den nye vedtægts ikrafttræden — en anden institutions omplacering af sine tjenestemænd — afslag på omplacering — ligebehandlingsprincippet — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan anfægtes — bekræftende retsakt — ingen væsentlige nye faktiske omstændigheder — ingen undskyldelig fejl — afvisning)

63

2009/C 267/14

Sag T-57/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 2. september 2009 — E.ON Ruhrgas og E.ON Földgáz Trade mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — konkurrence — fusion — beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med fællesmarkedet — tilsagn — skrivelser fra Kommissionen vedrørende tilsagnene — akter, der ikke kan være genstand for søgsmål — afvisning)

64

2009/C 267/15

Sag T-139/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 4. september 2009 — Pioneer Hi-Bred International mod Kommissionen (Tilnærmelse af lovgivningerne — udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer — godkendelsesproceduren for markedsføring — Kommissionens undladelse af at fremsætte forslag for forskriftsudvalget — passivitetssøgsmål — bortfald af sagens genstand — afgørelse i sagen ufornøden)

64

2009/C 267/16

Sag T-186/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 7. september 2009 — LPN mod Kommissionen (Annullations- og erstatningssøgsmål — miljø — direktiv 92/43/EØF — henlæggelse af en klage — undladelse af at indlede en traktatbrudsprocedure — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — åbenbart afvisningsgrundlag — ufornødent at træffe afgørelse)

64

2009/C 267/17

Sag T-375/08 P: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 9. september 2009 — Nijs mod Revisionsretten (Appel — personalesag — tjenestemænd — Revisionsrettens afgørelse om at forny generalsekretærens mandat — afgørelse om ikke at forfremme appellanten i forfremmelsesåret 2004 — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

65

2009/C 267/18

Sag T-309/09: Sag anlagt den 4. august 2009 — Sanyō Denki mod KHIM — Telefónica O2 Germany (eneloop)

65

2009/C 267/19

Sag T-315/09: Sag anlagt den 10. august 2009 — Hoelzer mod KHIM (SAFELOAD)

66

2009/C 267/20

Sag T-317/09: Sag anlagt den 14. august 2009 — Concord Power Nordal mod Kommissionen

66

2009/C 267/21

Sag T-318/09: Sag anlagt den 14. august 2009 — Audi og Volkswagen mod KHIM (TDI)

67

2009/C 267/22

Sag T-320/09: Sag anlagt den 14. august 2009 — Planet mod Kommissionen

67

2009/C 267/23

Sag T-321/09: Sag anlagt den 14. august 2009 — skytron energy mod KHIM (arraybox)

68

2009/C 267/24

Sag T-327/09: Sag anlagt den 18. august 2009 — Connefroy m.fl. mod Kommissionen

68

2009/C 267/25

Sag T-328/09: Sag anlagt den 19. august 2009 — Producteurs de Légumes de France mod Kommissionen

69

2009/C 267/26

Sag T-329/09: Sag anlagt den 24. august 2009 — Fédération Internationale des Logis mod KHIM (firkant med udadbuede sider i farven kastaniebrun)

69

2009/C 267/27

Sag T-330/09: Sag anlagt den 19. august 2009 — RapidEye mod Kommissionen

69

2009/C 267/28

Sag T-331/09: Sag anlagt den 25. august 2009 — Novartis mod KHIM — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

70

2009/C 267/29

Sag T-332/09: Sag anlagt den 20. august 2009 — Electrabel mod Kommissionen

71

2009/C 267/30

Sag T-333/09: Sag anlagt den 20. august 2009 — Republikken Polen mod Kommissionen

71

2009/C 267/31

Sag T-335/09: Sag anlagt den 24. august 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção mod Kommissionen

72

2009/C 267/32

Sag T-338/09: Sag anlagt den 27. august 2009 — Müller-Boré & Partner mod KHIM — Popp m.fl. (MBP)

73

2009/C 267/33

Sag T-340/09: Sag anlagt den 19. august 2009 — Evropaïki Dynamiki mod Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer

73

2009/C 267/34

Sag T-343/09: Sag anlagt den 1. september 2009 — Amecke Fruchtsaft mod KHIM — Beate Uhse (69 Sex up)

75

2009/C 267/35

Sag T-347/09: Sag anlagt den 31. august 2009 — Tyskland mod Kommissionen

75

2009/C 267/36

Sag T-349/09: Sag anlagt den 3. september 2009 — PAGO International mod KHIM — Tirol Milch (Pago)

76

2009/C 267/37

Sag T-350/09: Sag anlagt den 4. september 2009 — ICO Satellite mod Kommissionen

76

2009/C 267/38

Sag T-352/09: Sag anlagt den 14. september 2009 — Novácke chemické závody mod Kommissionen

77

2009/C 267/39

Sag T-356/09: Sag anlagt den 16. september 2009 — Kommissionen mod Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Sag T-357/09: Sag anlagt den 15. september 2009 — Pucci International mod KHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

78

2009/C 267/41

Sag T-358/09: Sag anlagt den 16. september 2009 — Sociedad Agricola Requingua mod KHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

79

2009/C 267/42

Sag T-359/09: Sag anlagt den 14. september 2009 — Jurašinović mod Rådet

80

2009/C 267/43

Sag T-363/09: Sag anlagt den 17. september 2009 — Longevity Health Products mod KHIM — Gruppo Lepetit (RESVEROL)

80

2009/C 267/44

Sag T-365/09: Sag anlagt den 17. september 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki mod KHIM — Free (FREE)

81

2009/C 267/45

Sag T-367/09: Sag anlagt den 18. september 2009 — Tecnoprocess mod Kommissionen og Europa-Kommissionens delegation i Nigeria

82

2009/C 267/46

Sag T-113/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. september 2009 — Fjord Seafood Norway m.fl. mod Rådet

82

2009/C 267/47

Sag T-404/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 21. september 2009 — Ryanair mod Kommissionen

82

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 267/48

Sag F-37/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 24. september 2009 — Brown mod Kommissionen (Personalesag — udvælgelsesprøve inden for institutionen — adgangsbetingelser — hjælpeansatte — afslag på en ansøgning)

83

2009/C 267/49

Sag F-139/07: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Van Arum mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — bedømmelsesrapport — rækkevidden af den klage, der er omhandlet i vedtægtens artikel 90)

83

2009/C 267/50

Sag F-9/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 — Rosenbaum mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — indplacering i lønklasse — anmodning om omplacering — anvendelsesområdet for artikel 13 i bilag XIII i tjenestemandsvedtægten — hensyntagen til erhvervserfaring — ansættelse i den lønklasse, der var fastsat i udvælgelsesprøven — vedtægtens artikel 31 — forbud mod forskelsbehandling — arbejdstageres fri bevægelighed)

83

2009/C 267/51

Sag F-36/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 24. september 2009 — Schell mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — generaldirektørernes tildeling af prioritetspoint — forfremmelsesåret 2007)

84

2009/C 267/52

Sag F-141/06: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 15. september 2009 — Marc Hartwig mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på en udvælgelsesprøves reserveliste, der var offentliggjort, før den nye vedtægt trådte i kraft — indplacering på løntrin under anvendelse af de nye mindre gunstige regler — overgangsforanstaltninger til vedtægtens bilag XIII)

84

2009/C 267/53

Sag F-73/09: Sag anlagt den 10. september 2009 — Sukup mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

84

2009/C 267/54

Sag F-74/09: Sag anlagt den 10. september 2009 — Gowitzke mod Europol

85

2009/C 267/55

Sag F-75/09: Sag anlagt den 11. september 2009 — Wenig mod Kommissionen

85

2009/C 267/56

Sag F-32/05: Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. september 2009 — Perez Santander mod Rådet

85

2009/C 267/57

Sag F-38/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. september 2009 — Caleprico mod Kommissionen

86

2009/C 267/58

Sag F-58/08: Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. september 2009 — Avogadri m.fl. mod Kommissionen

86


DA

 

Top