Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:220:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 220, 12. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.220.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 220

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
12. september 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 220/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 205 af 29.8.2009

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 220/02

Sag C-208/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2009 — Petra von Chamier-Glisczinski mod Deutsche Angestellten-Krankenkasse (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerisches Landessozialgericht — Tyskland) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — afsnit III, kapitel 1 — artikel 18 EF, 39 EF og 49 EF — naturalydelser, hvis formål er at sikre mod risikoen for plejebehov — bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente stat — social sikringsordning i bopælsmedlemsstaten, som ikke foreskriver naturalydelser i forhold til risikoen for plejebehov)

2

2009/C 220/03

Sag C-385/07 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2009 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme og BellandVision GmbH (Appel — konkurrence — artikel 82 EF — ordning for indsamling og nyttiggørelse af emballage, der er bragt i omsætning i Tyskland — logoet »Der Grüne Punkt« — skyldig afgift i henhold til aftalen om brug af logoet — misbrug af dominerende stilling — varemærkeindehaverens eneret — for lang sagsbehandlingstid ved Retten — rimelig frist — princippet om effektiv retsbeskyttelse — artikel 58 og 61 i statutten for Domstolen)

3

2009/C 220/04

Sag C-427/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — vurdering af projekters indvirkning på miljøet — direktiv 85/337/EØF — adgang til klage og domstolsprøvelse — direktiv 2003/35/EF)

3

2009/C 220/05

Sag C-428/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2009 — Mark Horvath mod Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Fælles landbrugspolitik — ordninger for direkte støtte — forordning (EF) nr. 1782/2003 — artikel 5 og bilag IV — minimumskrav for god landbrugs- og miljømæssig stand — vedligeholdelse af offentlige veje — en medlemsstats gennemførelsesforanstaltninger — overdragelse af kompetencer til en medlemsstats regionale myndigheder — forskelsbehandling strid med fællesskabsretten)

4

2009/C 220/06

Sag C-440/07 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland, Schneider Electric SA og Den Franske Republik (Appel — virksomhedsfusioner — forordning (EØF) nr. 4064/89 — Kommissionens beslutning om at erklære en fusion for uforenelig med fællesmarkedet — annullation — Fællesskabets ansvar uden for kontrakt for den konstaterede ulovlighed — betingelser)

4

2009/C 220/07

Sag C-481/07 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juli 2009 — SELEX Sistemi Integrati SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — Kommissionens beslutning, der ikke gav medhold i en klage over Eurocontrol — faktisk og reelt tab)

5

2009/C 220/08

Sag C-537/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2009 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) og Alcampo SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de Madrid — Spanien) (Direktiv 96/34/EF — rammeaftalen vedrørende forældreorlov — erhvervede rettigheder eller rettigheder, som arbejdstageren er i færd med at erhverve på tidspunktet for forældreorlovens ikrafttræden — opretholdelsen af rettigheder med hensyn til sociale sikringsydelser under forældreorlov — direktiv 79/7/EØF — princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring — erhvervelse under forældreorlov af ret til pension ved varig uarbejdsdygtighed)

6

2009/C 220/09

Sag C-554/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, 9 og 13 — økonomisk virksomhed udøvet af staten, lokale myndigheder og andre offentligretlige organer — fritagelse)

6

2009/C 220/10

Sag C-5/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juli 2009 — Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret — Danmark) (Ophavsret — informationssamfundet — direktiv 2001/29/EF — artikel 2 og 5 — litterære og kunstneriske værker — begrebet »reproduktion« — »delvis« reproduktion — reproduktion af korte uddrag af litterære værker — avisartikler — midlertidige og flygtige reproduktioner — teknisk proces bestående af en scanning af artiklerne efterfulgt af en konvertering til en tekstfil, en elektronisk bearbejdning af reproduktionen, lagring af en del af denne reproduktion og udprintning heraf)

7

2009/C 220/11

Sag C-12/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juli 2009 — straffesag mod Mono Car Styling SA, under konkurs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Liège — Belgien) — Mono Car Styling SA, under konkurs, mod Dervis Odemis m.fl. (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 98/59/EF — artikel 2 og 6 — procedure for høring og information af personale i tilfælde af kollektive afskedigelser — arbejdsgiverens forpligtelser — arbejdstagernes søgsmålsret — krav om direktivkonform fortolkning)

7

2009/C 220/12

Sag C-56/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juli 2009 — Pärlitigu OÜ mod Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Halduskoshus — Republikken Estland) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — KN-underposition 05119110 — KN-underposition 03032200 — frosset rygben af opdrættet atlanterhavslaks — forordning (EF) nr. 85/2006 — antidumpingtold)

8

2009/C 220/13

Sag C-69/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Raffaello Visciano mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Italien) (Socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagerne — arbejdsgiverens insolvens — direktiv 80/987/EØF — forpligtelse til at betale alle tilgodehavender indtil en forud fastsat grænse — kvalificeringen af arbejdstagerens krav over for garantiinstitutionen — forældelsesfrist)

9

2009/C 220/14

Forenede sager C-124/08 og 125/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (sag C-124/08) og Géry Deschaumes (sag C-125/08) mod Belgische Staat (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (Forordning (EØF) nr. 2913/92 — EF-toldkodeks — toldskyld — afgiftsbeløb — underretning af debitor — handling, der vil kunne give anledning til strafferetlig forfølgning)

9

2009/C 220/15

Sag C-126/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Distillerie Smeets Hasselt NV mod Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, som likvidator for Transterminal Logistics NV, Daniel Langenbergh og Firma De Vos NV og Belgische Staat mod Bollen, Mathay & Co. BVBA, som likvidator for Transterminal Logistics NV, samt Louis De Vos mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (Forordning (EØF) nr. 2913/92 — EF-toldkodeksen — efteropkrævning af import- eller eksportafgifter — bogføring af toldskylden — indskrivning i regnskabsregistrene eller på anden måde bogføring — indskrivning i en rapport, der udgør bogføring — indlevering af en genpart af rapporten, der udgør underretning om det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeløb)

10

2009/C 220/16

Sag C-165/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen (Traktatbrud — genetisk modificerede organismer — frø — forbud mod markedsføring — forbud mod optagelse på den nationale sortsliste — direktiv 2001/18/EF og 2002/53/EF — påberåbelse af etiske og religiøse hensyn — bevisbyrde)

10

2009/C 220/17

Sag C-168/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2009 — Laszlo Hadadi (Hadady) mod Csilla Marta Mesko, gift Hadadi (Hadady) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra cour de cassation — Frankrig) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 2201/2003 — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — artikel 64 — overgangsbestemmelser — anvendelse på en afgørelse truffet i en medlemsstat, der har tiltrådt Den Europæiske Union i 2004 — artikel 3, stk. 1 — kompetence i skilsmissesager — relevante tilknytningsmomenter — sædvanligt opholdssted — statsborgerskab — ægtefæller bosiddende i Frankrig og begge indehavere af fransk og ungarsk statsborgerskab)

11

2009/C 220/18

Sag C-189/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2009 — Zuid-Chemie BV mod Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Retligt samarbejde i civile og kommercielle sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser — forordning (EF) nr. 44/2001 — begrebet »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«)

11

2009/C 220/19

Forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2009 — American Clothing Associates SA og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — intellektuel ejendomsret — forordning (EF) nr. 40/94 — EF-varemærker — Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret — absolutte hindringer for registrering af et varemærke — varemærker, der er identiske med eller ligner et statsemblem — gengivelse af et ahornblad — anvendelighed på servicemærker)

12

2009/C 220/20

Sag C-244/08: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — sjette momsdirektiv — artikel 17 — ottende direktiv 79/1072/EØF — artikel 1 — trettende direktiv 86/560/EØF — artikel 1 — tilbagebetaling eller fradrag af moms — afgiftspligtig person, som har hjemsted i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, men har et fast forretningssted i den berørte medlemsstat)

12

2009/C 220/21

Sag C-254/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton og Business srl mod Comune di Casoria (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italien) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 2006/12/EF — artikel 15, litra a) — omkostninger til bortskaffelse af affald ikke fordelt på grundlag af det faktisk frembragte affald — forenelighed med princippet om, at forureneren betaler)

13

2009/C 220/22

Sag C-344/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2009 — straffesag mod Tomasz Rubach (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy w Kościanie — Republikken Polen) (Beskyttelse af arter af vilde dyr og planter — arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 — bevis for lovligheden af anskaffelsen af eksemplarer af disse arter — bevisbyrde — uskyldsformodning — ret til forsvar)

14

2009/C 220/23

Sag C-574/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Det indre marked — frie kapitalbevægelser — bekæmpelse af svig og af hvidvaskning af penge)

14

2009/C 220/24

Udtalelse 1/09: Anmodning om udtalelse forelagt af Rådet for Den Europæiske Union i medfør af artikel 300, stk. 6, EF

15

2009/C 220/25

Sag C-483/07 P: Domstolens kendelse af 17. februar 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — annullationssøgsmål — Kommissionens reservering af domænenavnet »galileo.eu« — artikel 230, stk. 4, EF — beslutning, der berører en fysisk eller juridisk person individuelt — åbenbart ubegrundet søgsmål)

15

2009/C 220/26

Sag C-565/07 P: Domstolens kendelse af 19. maj 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og American Medical Systems, Inc. (Appel — EF-varemærker — figurmærket AMS Advanced Medical Services — delvis afslag på registrering — indsigelsessag — sagsgenstanden bortfaldet under appelsagen — ufornødent at træffe afgørelse)

15

2009/C 220/27

Sag C-136/08 P: Domstolens kendelse af 30. april 2009 — Japan Tobacco, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Torrefacção Camelo Lda (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 5 — skade påført ældre varemærkes særpræg — utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg eller renommé — risiko — anmodning om registrering af figurmærket »CAMELO« som EF-varemærke — indsigelse fra indehaveren af de nationale ord- og figurmærker CAMEL)

16

2009/C 220/28

Sag C-300/08 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 11. juni 2009 — Leche Celta, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Celia SA (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — blandet ord- og figurmærke, Celia — relative registreringshindringer — lighed mellem det ansøgte varemærke og et ældre varemærke — varemærke vedrørende varer af samme art — risiko for forveksling — åbenbart, at appellen skal afvises)

16

2009/C 220/29

Sag C-394/08 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 3. juni 2009 — Zipcar, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — ordmærket ZIPCAR — indsigelse fra indehaveren af det nationale ordmærke CICAR)

17

2009/C 220/30

Sag C-454/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal in Northern Ireland (Det Forenede Kongerige) den 16. oktober 2008 — Seaport Investments Ltd mod Department of the Environment for Northern Ireland

17

2009/C 220/31

Sag C-218/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 15. maj 2009 — I. SGS Belgium NV mod Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV og Centraal Beheer Achmea NV samt II. Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV mod SGS Belgium NV mod Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

17

2009/C 220/32

Sag C-222/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Den Polske Republik) den 18. juni 2009 — Kronospan Mielec sp. z o.o. mod Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

18

2009/C 220/33

Sag C-226/09: Sag anlagt den 19. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

18

2009/C 220/34

Sag C-229/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) den 24. juni 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells mod Bayer CropScience AG

19

2009/C 220/35

Sag C-230/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25. juni 2009 — Hauptzollamt Koblenz mod Kurt Etling og Thomas Etling GbR, intervenient: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/36

Sag C-231/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25. juni 2009 — Hauptzollamt Oldenburg mod 1. Theodor Aissen og 2. Hermann Rohaan, intervenient: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/37

Sag C-232/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Letland) den 25. juni 2009 — Dita Danosa mod SIA »LKB Līkings«

20

2009/C 220/38

Sag C-233/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 26. juni 2009 — G.A. Dijkman og M.A. Dijkman-Lavaleije mod Belgische Staat

20

2009/C 220/39

Sag C-237/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Belgien) den 1. juli 2009 — État belge mod Nathalie de Fruytier

20

2009/C 220/40

Sag C-239/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 1. juli 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG mod BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

21

2009/C 220/41

Sag C-242/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) den 3. juli 2009 — Albron Catering BV mod FNV Bondgenoten og John Roest

21

2009/C 220/42

Sag C-245/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Brussel (Belgien) den 6. juli 2009 — Omalet NV mod Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

21

2009/C 220/43

Sag C-248/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāta (Republikken Letland) den 7. juli 2009 — SIA Pakora Pluss mod Valsts ieņēmumu dienests

22

2009/C 220/44

Sag C-249/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tartu Ringkonnakohus (Republikken Estland) den 7. juli 2009 — Novo Nordisk A/S mod Ravimiamet

22

2009/C 220/45

Sag C-250/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Plovdivski rayonen sad den 6. juli 2009 — Vasil Ivanov Georgiev mod Tehnicheski universitet — Sofia, Afdeling Plovdiv

23

2009/C 220/46

Sag C-256/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 10. juli 2009 — Bianca Purrucker mod Guillermo Vallés Pérez

23

2009/C 220/47

Sag C-258/09: Sag anlagt den 10. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

23

2009/C 220/48

Sag C-259/09: Sag anlagt den 10. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

24

2009/C 220/49

Sag C-260/09 P: Appel iværksat den 13. juli 2009 af Activision Blizzard Germany GmbH (tidligere CD-Contact Data GmbH) til prøvelse af dom afsagt den 30. april 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i sag T-18/03, CD-Contact Data GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

24

2009/C 220/50

Sag C-261/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Stuttgart (Tyskland) den 14. juli 2009 — udleveringsprocedure mod Gaetano Mantello

25

2009/C 220/51

Sag C-263/09 P: Appel iværksat den 14. juli 2009 af Edwin Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 14. maj 2009 i sag T-165/06, Elio Fiorucci mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

25

2009/C 220/52

Sag C-267/09: Sag anlagt den 15. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

27

2009/C 220/53

Sag C-268/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Plovdivski rayonen sad den 16. juli 2009 — Vasil Ivanov Georgiev mod Tehnicheski universitet — Sofia, Afdeling Plovdiv

28

2009/C 220/54

Sag C-269/09: Sag anlagt den 15. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

28

2009/C 220/55

Sag C-272/09 P: Appel iværksat den 16. juli 2009 af KME Germany AG, tidligere KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidligere Tréfimétaux SA, og KME Italy SpA, tidligere Europa Metalli SpA, til prøvelse af dom afsagt den 6. maj 2009 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i sag T-127/04, KME Germany AG, tidligere KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidligere Tréfimétaux SA, og KME Italy SpA, tidligere Europa Metalli SpA, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

29

2009/C 220/56

Sag C-278/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) den 16. juli 2009 — Olivier Martinez og Robert Martinez mod Société MGN

29

2009/C 220/57

Sag C-294/09: Sag anlagt den 27. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

30

2009/C 220/58

Sag C-213/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. marts 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

30

2009/C 220/59

Sag C-435/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 14. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

30

2009/C 220/60

Sag C-459/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

31

2009/C 220/61

Sag C-500/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

31

2009/C 220/62

Sag C-503/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

31

2009/C 220/63

Sag C-534/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. februar 2009 — KLG Europe Eersel BV mod Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nederlandene)

31

2009/C 220/64

Sag C-10/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

31

2009/C 220/65

Sag C-11/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

31

 

Retten i Første Instans

2009/C 220/66

Sag T-106/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 18. april 2008 — CPEM mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — begæring om udsættelse af gennemførelsen — ny begæring — nye faktiske omstændigheder — foreligger ikke — begæringen tages ikke til følge — artikel 109 i Rettens procesreglement)

32

2009/C 220/67

Sag T-504/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. juli 2009 — Mologen mod KHIM — (dSLIM) (EF-varemærker — delvis afslag på registrering — tilbagekaldelse af ansøgning om registrering — ufornødent at træffe afgørelse)

32

2009/C 220/68

Sag T-545/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. juli 2008 — Thoss mod Revisionsretten (Annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — for sent anlagt — undskyldelig fejl foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

32

2009/C 220/69

Sag T-238/09 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 13. juli 2009 — Sniace mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og anordner tilbagesøgning heraf — begæring om udsættelse af gennemførelse — tilsidesættelse af formkrav — begæring ikke taget til følge)

33

2009/C 220/70

Sag T-235/09: Sag anlagt den 17. juni 2009 — Kommissionen mod Edificios Inteco

33

2009/C 220/71

Sag T-256/09: Sag anlagt den 2. juli 2009 — AECOPS mod Kommissionen

33

2009/C 220/72

Sag T-257/09: Sag anlagt den 2. juli 2009 — AECOPS mod Kommissionen

34

2009/C 220/73

Sag T-259/09: Sag anlagt den 7. juli 2009 — Kommissionen mod Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari og Gessa

34

2009/C 220/74

Sag T-260/09 P: Appel iværksat den 6. juli 2009 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt den 5. maj 2009 af Personaleretten i sager F-27/08, Simões Dos Santos mod KHIM

35

2009/C 220/75

Sag T-261/09 P: Appel iværksat den 6. juli 2009 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 28. april 2009 af Personaleretten i de forenede sager F-5/05, Violetti m.fl. mod Kommissionen, og F-7/05, Schmit mod Kommissionen

35

2009/C 220/76

Sag T-264/09: Sag anlagt den 2. juli 2009 — Tecnoprocess mod Kommissionen og Europa-Kommissionens delegation i Marokko

36

2009/C 220/77

Sag T-270/09: Sag anlagt den 13. juli 2009 — PVS mod KHIM — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

36

2009/C 220/78

Sag T-271/09: Sag anlagt den 14. juli 2009 — Sobieski zu Schwarzenberg mod KHIM — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

37

2009/C 220/79

Sag T-272/09: Sag anlagt den 10. juli 2009 — Pineapple Trademarks mod KHIM — Dalmau Salmons (KUSTOM)

37

2009/C 220/80

Sag T-274/09: Sag anlagt den 14. juli 2009 — Deutsche Bahn mod KHIM — DSB (IC4)

38

2009/C 220/81

Sag T-275/09: Sag anlagt den 16. juli 2009 — Sepracor Pharmaceuticals (Irland) mod Kommissionen

38

2009/C 220/82

Sag T-278/09: Sag anlagt den 17. juli 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter mod KHIM (GG)

39

2009/C 220/83

Sag T-279/09: Sag anlagt den 9. juli 2009 — Antonino Aiello mod KHIM

39

2009/C 220/84

Sag T-282/09: Sag anlagt den 17. juli 2009 — Fédération Internationale des Logis mod KHIM (afbildning af en grøn firkant)

40

2009/C 220/85

Sag T-285/09: Sag anlagt den 17. juli 2009 — CEVA mod Kommissionen

40

2009/C 220/86

Sag T-286/09: Sag anlagt den 22. juli 2009 — Intel mod Kommissionen

41

2009/C 220/87

Sag T-291/09: Sag anlagt den 27. juli 2009 — Carrols mod KHIM — Cambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

42

2009/C 220/88

Sag T-297/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2009 — Mepos Electronics mod KHIM (MEPOS)

42

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 220/89

Sag F-65/09: Sag anlagt den 2. juli 2009 — Marcuccio mod Kommissionen

43

2009/C 220/90

Sag F-67/09: Sag anlagt den 10. juli 2009 — Angulo Sanchez mod Rådet

43

2009/C 220/91

Sag F-68/09: Sag anlagt den 24. juli 2009 — Barbin mod Parlamentet

43


DA

 

Top