EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 175, 28. juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.175.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 175

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
28. juli 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

449. plenarforsamling den 3.4. december 2008

2009/C 175/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Fremtidige investeringer i atomindustrien og deres rolle i EU's energipolitik«

1

2009/C 175/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Bredbåndsadgang for alle: Overvejelser om udvidelse af forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektronisk kommunikation«

8

2009/C 175/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Effektiv styring af den fornyede Lissabonstrategi«

13

2009/C 175/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Økonomisk demokrati i det indre marked«

20

2009/C 175/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Proaktiv ret: endnu et skridt mod bedre lovgivning på EU-niveau«

26

2009/C 175/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Imødegåelse af udfordringerne ved forvaltning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i EU

34

2009/C 175/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Behovet for en samordnet indsats på EU-niveau for at styrke civilsamfundet i landdistrikterne, navnlig i de nye medlemsstater

37

2009/C 175/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »De sociale konsekvenser af udviklingen på transport- og energiområdet«

43

2009/C 175/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Den europæiske luftfartsindustri: situation og perspektiver«

50

2009/C 175/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs »Udtalelse« om »Udviklingen i detailhandelen og konsekvenserne heraf for leverandører og forbrugere«

57

2009/C 175/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Industrielle ændringer, territorial udvikling og virksomhedsansvar«

63


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

449. plenarforsamling den 3.4. december 2008

2009/C 175/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Grønbog — Effektiv fuldbyrdelse af domme i Den Europæiske Union: Adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver«

73

2009/C 175/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer«

78

2009/C 175/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet — Bedre karrieremuligheder og øget mobilitet: et europæisk partnerskab for forskere«

81

2009/C 175/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område«

84

2009/C 175/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Øget energieffektivitet ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi«

87

2009/C 175/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Videreudvikling af internettet Handlingsplan for iværksættelsen af internetprotokol version 6 (IPv6) i Europa«

92

2009/C 175/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)«.

97

2009/C 175/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om metalindustriens konkurrenceevne — Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse«

100

2009/C 175/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en innovativ og bæredygtig træ- og papirindustri i EU Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse

105

2009/C 175/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne«

109

2009/C 175/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser«

116

2009/C 175/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs »Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EF om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 48, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde«

122

2009/C 175/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder«

123


DA

 

Top