EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 32, 07. februar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 32

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
7. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 032/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 19 af 24.1.2009

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 032/02

Sag C-380/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — forsinket betaling i handelstransaktioner — frist — direktiv 2000/35/EF — tilsidesættelse af artikel 3, stk. 1, 2 og 4)

2

2009/C 032/03

Sag C-52/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. december 2008 — Kanal 5 Ltd og TV 4 AB mod Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Marknadsdomstolen — Sverige) (Ophavsrettigheder — forvaltningsorganisation for ophavsrettigheder, der indtager en faktisk monopolstilling — opkrævning af en afgift for tv-udsendelse af musikværker — metoden til beregning af denne afgift — dominerende stilling — misbrug)

2

2009/C 032/04

Sag C-174/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — artikel 10 EF — direktiv 2006/112/EF — sjette momsdirektiv — forpligtelser for betalingspligtige personer — kontrol med afgiftspligtige transaktioner — eftergivelse)

3

2009/C 032/05

Sag C-285/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. december 2008 — A.T. mod Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Direktiv 90/434/EØF — grænseoverskridende ombytning af aktier — skattemæssig neutralitet — betingelser — artikel 43 EF og 56 EF — lovgivning i en medlemsstat, hvorefter videreførelse af den bogførte værdi af de indskudte selskabsandele til de modtagne nye selskabsandele og dermed skattemæssig neutralitet af indskuddet forudsætter, at denne bogførte værdi overføres til det udenlandske erhvervende selskabs skattemæssige regnskab — forenelighed)

3

2009/C 032/06

Sag C-293/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF — beskyttelse af vilde fugle — særligt beskyttede områder — utilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger)

4

2009/C 032/07

Sag C-295/07 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Département du Loiret og Scott SA (Appel — statsstøtte — favørpris for en grund — Kommissionens beslutning — tilbagesøgning af støtte, der er uforenelig med fællesmarkedet — støttens nutidsværdi — renters rente — manglende begrundelse — fuldstændig annullation — antagelse til realitetsbehandling)

4

2009/C 032/08

Sag C-297/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Straffesag mod Klaus Bourquain (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Regensburg — Tyskland) (Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen — artikel 54 — princippet ne bis in idem — anvendelsesområde — domfældelse in absentia for de samme strafbare handlinger — begrebet »endelig dom« — processuelle regler i national ret — begrebet »sanktion, der ikke længere kan kræves fuldbyrdet«)

5

2009/C 032/09

Sag C-334/07 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Freistaat Sachsen (Appel — statsstøtte — påtænkt støtteordning til fordel for små og mellemstore virksomheder — forenelighed med fællesmarkedet — kriterier for undersøgelse af statsstøtte — tidsmæssig anvendelse — påtænkt støtte anmeldt før forordning (EF) nr. 70/2001 trådte i kraft — beslutning vedtaget efter denne ikrafttræden — berettiget forventning — retssikkerhed — fuldstændig anmeldelse)

5

2009/C 032/10

Forenede sager C-362/07 og C-363/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (sag C-362/07) og Hewlett Packard International SARL (sag C 363/07) mod Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris — Frankrig) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — flerfunktionsapparater — apparater bestående af et laserprintermodul og et scannermodul med kopieringsfunktion — pos. 8471 — pos. 9009)

6

2009/C 032/11

Sag C-371/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. december 2008 — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret (Danmark)) (Sjette momsdirektiv — artikel 6, stk. 2 — vederlagsfrie tjenesteydelser, som af den afgiftspligtige person udføres til formål, der er virksomheden uvedkommende — ret til fradrag af moms — artikel 17, stk. 6, andet afsnit — medlemsstaternes adgang til at opretholde de undtagelser fra retten til fradrag, som på tidspunktet for direktivets ikrafttræden var gældende i henhold til deres nationale lovgivning)

7

2009/C 032/12

Sag C-387/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — MI.VER Srl, Daniele Antonelli mod Provincia di Macerata (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Ancona (Italien)) (Affald — begrebet »midlertidig oplagring« — direktiv 75/442/EØF — beslutning 2000/532/EF — mulighed for at sammenblande affald, der svarer til forskellige koder — begrebet »blandet emballage«)

7

2009/C 032/13

Sag C-407/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Sjette momsdirektiv — artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) — fritagelser — betingelser — tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper — tjenester ydet en eller flere medlemmer af gruppen)

8

2009/C 032/14

Sag C-486/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. december 2008 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) mod Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Fælles markedsordning — korn — majs — prisfastsættelse — prisnedsættelser)

9

2009/C 032/15

Sag C-524/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — artikel 28 EF og 30 EF — indregistrering af ældre brugte biler, som tidligere har været indregistreret i andre medlemsstater — tekniske krav for så vidt angår forurenende emissioner og støjniveau — offentlig sundhed — miljøbeskyttelse)

9

2009/C 032/16

Sag C-57/08 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. december 2008 — Gateway, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Fujitsu Siemens Computers GmbH (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 5 — ældre varemærker, der indeholder ordmærket »GATEWAY« — ordmærket »ACTIVY Media Gateway« — manglende lighed mellem varemærkerne — ingen risiko for forveksling — hensyntagen til de ældre varemærkers renommé i forbindelse med helhedsvurderingen af de omtvistede tegn)

10

2009/C 032/17

Sag C-239/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2006/100/EF — fri bevægelighed for personer — tilpasning af visse direktiver på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

10

2009/C 032/18

Sag C-330/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2004/35/EF — miljøansvar — forebyggelse og afhjælpning af miljøskader — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

11

2009/C 032/19

Sag C-445/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 9. oktober 2008 — Kurt Wierer mod Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Sag C-455/08: Sag anlagt den 17. oktober 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

12

2009/C 032/21

Sag C-474/08: Sag anlagt den 4. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

13

2009/C 032/22

Sag C-475/08: Sag anlagt den 5. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

13

2009/C 032/23

Sag C-480/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) den 7. november 2008 — Maria Teixeira mod London Borough of Lambeth og Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Sag C-482/08: Sag anlagt den 10. november 2008 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union

15

2009/C 032/25

Sag C-485/08 P: Appel iværksat den 11. november 2008 af Claudia Gualtieri til prøvelse af kendelse afsagt den 10. september 2008 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-284/06, Gualtieri mod Kommissionen

15

2009/C 032/26

Sag C-494/08 P: Appel iværksat den 17. november 2008 af Praia Haus GmbH til prøvelse af dom afsagt den 17. september 2008 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i sag T-226/07 — Praia Haus GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

17

2009/C 032/27

Sag C-495/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

17

2009/C 032/28

Sag C-508/08: Sag anlagt den 20. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Malta

18

2009/C 032/29

Sag C-509/08: Sag anlagt den 21. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

18

2009/C 032/30

Sag C-511/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. november 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V mod Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Sag C-513/08 P: Appel iværksat den 26. november 2008 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt den 9. september 2008 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-143/08, Marcuccio mod Kommissionen

19

2009/C 032/32

Sag C-514/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 26. november 2008 — Atenor Group SA mod État belge — SPF Finances

20

2009/C 032/33

Sag C-516/08: Sag anlagt den 25. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

20

2009/C 032/34

Sag C-518/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) den 27. november 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí og Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos mod Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet og Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Sag C-521/08: Sag anlagt den 27. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

21

2009/C 032/36

Sag C-528/08 P: Appel iværksat den 28. november 2008 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt den 9. september 2008 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-144/08, Marcuccio mod Kommissionen

21

2009/C 032/37

Sag C-532/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

22

2009/C 032/38

Sag C-535/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den 3. december 2008 — Maria Catena Rita Pignataro mod Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania m.fl.

22

2009/C 032/39

Sag C-546/08: Sag anlagt den 9. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

22

2009/C 032/40

Sag C-547/08: Sag anlagt den 9. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

23

2009/C 032/41

Sag C-548/08: Sag anlagt den 9. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

23

2009/C 032/42

Sag C-555/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

23

 

Retten i Første Instans

2009/C 032/43

Sag T-57/99: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Nardone mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — erhvervssygdom — udsættelse for asbest og andre stoffer)

24

2009/C 032/44

Sag T-388/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Kronoply og Kronotex mod Kommissionen (Statsstøtte — beslutning fra Kommissionen om ikke at rejse indsigelser — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — offentliggørelse af en kortfattet meddelelse — ingen væsentlig påvirkning af den konkurrencemæssige stilling — afvisning — interesseret part — formaliteten — ingen indledning af den formelle undersøgelsesprocedure — ingen alvorlige vanskeligheder)

24

2009/C 032/45

Sag T-196/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. december 2008 — Ryanair mod Kommissionen (Statsstøtte — aftaler, som regionen Vallonien og lufthavnen Charleroi Bruxelles Sud har indgået med luftfartsselskabet Ryanair — økonomisk fordel — anvendelse af kriteriet om den private investor, som opererer på markedsøkonomiske vilkår)

25

2009/C 032/46

Sag T-462/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. december 2008 — HEG og Graphite India mod Rådet (Fælles handelspolitik — antidumpingtold — udligningstold — import af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien — ret til kontradiktion — ligebehandling — konstatering af skade — årsagsforbindelse)

25

2009/C 032/47

Sag T-462/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — JTEKT mod KHIM (IFS) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket IFS — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

26

2009/C 032/48

Sag T-90/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2008 — Tomorrow Focus mod KHIM — Information Builders (Tomorrow Focus) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Tomorrow Focus — det ældre EF-figurmærke FOCUS — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

26

2009/C 032/49

Forenede sager T-225/06, T-255/06, T-257/06 og T-309/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. december 2008 — Budějovický Budvar mod KHIM — Anheuser-Busch (BUD) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om BUD som EF-ord- og figurmærke — betegnelserne »bud« — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 40/94)

27

2009/C 032/50

Sag T-228/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Giorgio Beverly Hills mod KHIM — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket GIORGIO BEVERLY HILLS — det ældre nationale ordmærke GIORGIO — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

27

2009/C 032/51

Sag T-259/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. december 2008 — Torres mod KHIM — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om MANSO DE VELASCO som EF-ordmærke — det ældre nationale ordmærke VELASCO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

28

2009/C 032/52

Sag T-339/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2008 — Grækenland mod Kommissionen (Landbrug — fælles markedsordning for vin — støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer — forordning (EF) nr. 1493/1999 — fastsættelse af de definitive støttebeløb til medlemsstaterne — beslutning 2006/669/EF — ufravigeligheden af fristen i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1227/2000 — principperne om loyalt samarbejde, god tro, god forvaltning, proportionalitet og effektiv virkning)

28

2009/C 032/53

Sag T-365/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Bateaux Mouches mod KHIM — Castanet (BATEAUX MOUCHES) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket BATEAUX MOUCHES — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 EF — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2 i forordning nr. 40/94)

29

2009/C 032/54

Sag T-412/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Vitro Corporativo mod KHIM — VKR Holding (Vitro) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Vitro — det ældre EF-ordmærke VITRAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

29

2009/C 032/55

Sag T-86/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. december 2008 — Deichmann-Schuhe mod KHIM — Design for Woman (DEITECH) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket DEITECH — det ældre nationale og internationale figurmærke DEI-tex — relativ registreringshindring — reel brug af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94)

30

2009/C 032/56

Sag T-101/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Dada mod KHIM — Dada (DADA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket DADA — det ældre nationale ordmærke DADA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94)

30

2009/C 032/57

Sag T-136/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 9. december 2008 — Colgate-Palmolive mod KHIM — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (EF-varemærker — sag om ugyldighed — EF-ordmærket VISIBLE WHITE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

31

2009/C 032/58

Sag T-290/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — MIP Metro mod KHIM — Metronia (METRONIA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om METRONIA som EF-figurmærke — det ældre nationale figurmærke METRO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

31

2009/C 032/59

Sag T-295/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Vitro Corporativo mod KHIM — VKR Holding (Vitro) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om Vitro som EF-figurmærke — det ældre EF-ordmærke VITRAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94)

32

2009/C 032/60

Sag T-335/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. december 2008 — Mergel m.fl. mod KHIM (Patentconsult) (EF-varemærker — ansøgning om Patentconsult som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

32

2009/C 032/61

Sag T-351/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. december 2008 — Somm mod KHIM (skyggegivende halvtag) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionelt EF-varemærke — skyggegivende halvtag — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94)

32

2009/C 032/62

Sag T-357/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. december 2008 — Focus Magazin Verlag mod KHIM — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om FOCUS Radio som EF-ordmærke — de ældre nationale ordmærker FOCUS MILENIUM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

33

2009/C 032/63

Sag T-174/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. december 2008 — Kommissionen mod Cooperação e Desenvolvimento Regional (Voldgiftsklausul — kontrakt om finansielt bidrag indgået inden for rammerne af særprogrammet om telematiske anvendelser af interesse for Fællesskabet — Encata-projektet — tilbagebetaling af forudbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

33

2009/C 032/64

Forenede sager T-8/95 og T-9/95: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 3. november 2008 — Pelle og Konrad mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — mælk — tillægsafgift — referencemængde — forordning (EF) nr. 2187/93 — erstatning til producenter — mellemdom — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2009/C 032/65

Sag T-393/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 26. november 2008 — Makhteshim-Agan Holding m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — passivitetssøgsmål — direktiv 91/414/EØF — plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet azinphos-methyl — optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF — Kommissionens undladelse af at fremsætte et forslag efter Rådets indsigelse — artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF — retsakt der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — manglende opfordring til at handle — afvisning)

34

2009/C 032/66

Sag T-188/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 25. november 2008 — Fastweb mod Kommissionen (Statsstøtte — tilskud til anskaffelse af digitaldekodere — telekommunikation — beslutning fra Kommissionen, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet — en medlemsstats vedtagelse under en verserende sag af en afgørelse om ikke at tilbagesøge støtte fra den virksomhed, som har anfægtet Kommissionens beslutning inden for rammerne af et annullationssøgsmål — bortfald af søgsmålskompetence — ufornødent at træffe afgørelse)

35

2009/C 032/67

Sag T-13/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. oktober 2008 — Koinotita Grammatikou mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — samhørighedsfond — sagsøgeren ikke umiddelbart berørt — afvisning)

35

2009/C 032/68

Sag T-392/08 R: Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler den 19. november 2008 — AEPI mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — Kommissionens beslutning om ophør af en samordnet praksis mellem kollektive ophavsretsselskaber — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende uopsættelighed)

35

2009/C 032/69

Sag T-410/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 14. november 2008 — GEMA mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — kommissionsbeslutning, hvorved det påbydes, at en samordnet praksis vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder bringes til ophør — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

36

2009/C 032/70

Sag T-425/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 5. december 2008 — KODA mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — Kommissionens beslutning, hvorved det påbydes, at en samordnet praksis vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder bringes til ophør — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

36

2009/C 032/71

Sag T-433/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 20. november 2008 — SIAE mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — kommissionsbeslutning, hvorved det påbydes, at en samordnet praksis vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder bringes til ophør — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

36

2009/C 032/72

Sag T-471/08: Sag anlagt den 23. oktober 2008 — Toland mod Parlamentet

37

2009/C 032/73

Sag T-474/08: Sag anlagt den 31. oktober 2008 — Umbach mod Kommissionen

37

2009/C 032/74

Sag T-482/08: Sag anlagt den 11. november 2008 — Atlas Transport mod KHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Sag T-484/08: Sag anlagt den 11. november 2008 — Longevity Health Products mod KHIM — Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Sag T-491/08 P: Appel iværksat den 17. november 2008 af Philippe Bui Van til prøvelse af dom afsagt den 11. september 2008 af Personaleretten i sag F-51/07, Bui Van mod Kommissionen

39

2009/C 032/77

Sag T-492/08: Sag anlagt den 18. november 2008 — Wessang mod KHIM — Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Sag T-494/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

40

2009/C 032/79

Sag T-495/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

41

2009/C 032/80

Sag T-496/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

41

2009/C 032/81

Sag T-497/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

42

2009/C 032/82

Sag T-498/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

42

2009/C 032/83

Sag T-499/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

43

2009/C 032/84

Sag T-500/08: Sag anlagt den 14. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

43

2009/C 032/85

Sag T-509/08: Sag anlagt den 7. november 2008 — Ryanair mod Kommissionen

44

2009/C 032/86

Sag T-511/08: Sag anlagt den 27. november 2008 — Unity OSG FZE mod Rådet og EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Sag T-522/08: Sag anlagt den 28. november 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat mod KHIM — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Sag T-523/08: Sag anlagt den 1. december 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat mod KHIM — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Sag T-527/08: Sag anlagt den 4. december 2008 — Kommissionen mod TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Sag T-529/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Diputación Foral de Álava mod Kommissionen

47

2009/C 032/91

Sag T-530/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa mod Kommissionen

47

2009/C 032/92

Sag T-531/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Diputación Foral de Vizcaya mod Kommissionen

48

2009/C 032/93

Sag T-56/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 10. december 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland m.fl. mod Kommissionen

48

2009/C 032/94

Sag T-66/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 2. december 2008 — British Sky Broadcasting Group mod KHIM — Vortex (SKY)

48

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 032/95

Sag F-83/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Schell mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — prioritetspoints — de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45)

49

2009/C 032/96

Sag F-113/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Bouis m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse i den såkaldte anden forfremmelsesrunde — forfremmelsesåret 2005 — tildeling af forfremmelsespoints — overgangsbestemmelser — de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45 — ligebehandling — formaliteten)

49

2009/C 032/97

Sag F-116/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Buckingham m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse i såkaldt anden forfremmelsesrunde — forfremmelsesåret 2005 — tildeling af prioritetspoints — overgangsbestemmelser — de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45 — ligebehandlingsprincippet — formaliteten)

50

2009/C 032/98

Sag F-136/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Reali mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — ansættelse — indplacering i lønklasse — faglig erfaring — eksamensbevis — ækvivalens)

50


DA

 

Top