Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 263, 16. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 263E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
16. oktober 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Mødeperioden fra den 22. til 25. oktober 2007

 

Mandag, den 22. oktober 2007

2008/C 263E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Erklæring fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Bortfaldne skriftlige erklæringer

Bevillingsoverførsler

Andragender

Modtagne dokumenter

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider ***I — Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider — Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ***I (forhandling)

Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173) (forhandling)

CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (forhandling)

Energikilder og energiteknologi (forhandling)

Rådgivende organ for statistisk styring ***I — Rådgivende udvalg for statistisk information ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

17

 

Tirsdag, den 23. oktober 2007

2008/C 263E/02

PROTOKOL

18

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (forhandling)

Resultaterne af det uformelle topmøde mellem stats- og regeringscheferne (Lissabon, den 18.-19. oktober 2007) (forhandling)

Dagsorden

Afstemningstid

Protokol til associeringsaftalen mellem EF og Chile *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Det Schweiziske Forbund om videnskabeligt og teknologisk samarbejde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

EF-sortsbeskyttelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Sloveniens ratifikation af protokol om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

FN/ECE's Espoo-konvention * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (afgørelse) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (afstemning)

Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider ***I (afstemning)

Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ***I (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Forslag til det almindelige budget 2008 (Sektion III) — Forslag til det almindelige budget 2008 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)

Parlamentets sammensætning

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Beskyttelse af forbrugerne og prisstigningerne (forhandling)

Europa uden tobaksrøg (forhandling)

Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) ***I (forhandling)

Livslang læring ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

34

BILAG I

36

BILAG II

53

VEDTAGNE TEKSTER

149

P6_TA(2007)0436
Protokol til associeringsaftalen mellem EF og Chile ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en anden tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Aftale EF/Det Schweiziske Forbund om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
EF-sortsbeskyttelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår retten til at ansøge om EF-sortsbeskyttelse (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Sloveniens ratifikation af protokol om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Republikken Slovenien til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere protokollen af 12. februar 2004 om ændring af Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
FN/ECE's Espoo-konvention *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af første og anden ændring af FN/ ECE's Espoo-konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne ((KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning 23. oktober 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokol af 27. september 1996 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokol af 29. november 1996 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten af om Den Europæiske Union, protokol om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (afgørelse) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om etablering, drift og forvaltning af en kommunikationsinfrastruktur til brug i forbindelse med Schengen-informationssystemet (SIS) (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

BILAG

156

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

156

P6_TA(2007)0444
Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider

158

BILAG I
UDDANNELSES- ELLER VIDERE- OG EFTERUDDANNELSESPROGRAMMER

175

BILAG II
SUNDHEDS-, SIKKERHEDS- OG MILJØKRAV TIL INSPEKTION AF PESTICIDUDBRINGNINGSUDSTYR

176

BILAG III
MINIMUMSELEMENTER I DE NATIONALE BAGGRUNDSRAPPORTER

177

BILAG IV
MINIMUMSELEMENTER I DE NATIONALE HANDLINGSPLANER TIL NEDBRINGELSE AF RISICIENE VED OG ANVENDELSEN AF PESTICIDER

179

BILAG V
ELEMENTER I GENERELLE OG AFGRØDESPECIFIKKE STANDARDER FOR INTEGRERET BEKÆMPELSE AF SKADEGØRERE

180

P6_TA(2007)0445
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

182

BILAG I
Procedure og kriterier for godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister i henhold til kapitel II

237

BILAG II
LISTE OVER AKTIVSTOFFER,

243

BILAG III
LISTE OVER HJÆLPESTOFFER, SAFENERE OG SYNERGISTER, DER ER GODKENDT TIL BRUG I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

243

BILAG IV
SAMMENLIGNENDE VURDERING, JF. ARTIKEL 53

243

BILAG V
OPHÆVEDE DIREKTIVER MED SUCCESSIVE ÆNDRINGER

245

 

Onsdag, den 24. oktober 2007

2008/C 263E/03

PROTOKOL

247

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

De politiske gruppers sammensætning

Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Forbindelserne EU/Tyrkiet (forhandling)

Topmøde EU/Rusland (forhandling)

Erklæring fra formanden

Velkomstord

Afstemningstid

Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Serbien om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Serbien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Montenegro om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Montenegro om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Albanien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173) (afstemning)

Rådgivende organ for statistisk styring ***I (afstemning)

Rådgivende udvalg for statistisk information ***I (afstemning)

Livslang læring ***I (afstemning)

Batterier og akkumulatorer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (forordning) * (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne * (afstemning)

Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider (afstemning)

Energikilder og energiteknologi (afstemning)

CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (afstemning)

Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (afstemning)

Europa uden tobaksrøg (afstemning)

Forbindelserne EU/Tyrkiet (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Forbindelserne EU/Serbien (forhandling)

Forbindelserne EU/Afrika (forhandling)

International traktat om forbud mod klyngebomber (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Produktion af opium til medicinske formål i Afghanistan (forhandling)

Udlæg i bankindeståender (forhandling)

Anerkendelse af retlige afgørelser * — Den europæiske fuldbyrdelsesordre og overførelse af domfældte * (forhandling)

Virksomhedsregistre til statistiske formål ***II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

265

BILAG I

267

BILAG II

286

VEDTAGNE TEKSTER

397

P6_TA(2007)0446
Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (»forkyndelse af dokumenter«) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse (KOM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142 (CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om visa til kortvarigt ophold *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140 (CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Aftale EF/Serbien om tilbagetagelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153 (CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Aftale EF/Serbien om visa til kortvarigt ophold *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144 (CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Aftale EF/Montenegro om tilbagetagelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om tilbagetagelse (KOM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Aftale EF/Montenegro om visa til kortvarigt ophold *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visa til kortvarigt ophold *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Aftale EF/Republikken Albanien om visa til kortvarigt ophold *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om anmodning om en stillingtagen angående Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

BILAG

406

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

406

P6_TA(2007)0458
Forslag til ændringsbudget nr. 6/2007
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2007 for regnskabsåret 2007, Sektion III — Kommissionen (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om ændring af TRIPSaftalen, der blev indgået i Genève den 6. december 2005 (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173)
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2007 om ændring af artikel 173 og tilføjelse af artikel 173 a i Europa-Parlamentets forretningsorden om det fuldstændige forhandlingsreferat og audiovisuel optagelse af forhandlingerne (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Rådgivende organ for statistisk styring ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (KOM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan

410

P6_TA(2007)0462
Rådgivende statistisk udvalg ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om nedsættelse af et europæisk rådgivende udvalg for Fællesskabets politik for statistisk information (KOM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217 (COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om nedsættelse af et europæisk rådgivende statistisk udvalg og om ophævelse af Rådets afgørelse 91/116/EØF

411

P6_TA(2007)0463
Livslang læring ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) for livslang læring (KOM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2008/.../EF om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring

412

P6_TA(2007)0464
Batterier og akkumulatorer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

413

P6_TA(2007)0465
Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (forordning) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets forordning om etablering, drift og forvaltning af en kommunikationsinfrastruktur til brug i forbindelse med Schengen-informationssystemet (SIS) (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om en temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Energikilder og energiteknologi
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om konventionelle energikilder og energiteknologi (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Skatte- og toldpolitikken og Lissabon-strategien
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabonstrategien (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Europa uden tobaksrøg
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om grønbogen: Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Forbindelserne EU/Tyrkiet
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

452

 

Torsdag, den 25. oktober 2007

2008/C 263E/04

PROTOKOL

457

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning (2006) (forhandling)

Oprindelsesmærkning (skriftlig erklæring)

Erklæring fra formanden

Sakharov-prisen for 2007 (bekendtgørelse af prisvinderen)

Velkomstord

Afstemningstid

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget — Regnskabsåret 2008 (afstemning)

Forslag til det almindelige budget 2008 (Sektion III) (afstemning)

Forslag til det almindelige budget 2008 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (afstemning)

Anerkendelse af retlige afgørelser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den europæiske fuldbyrdelsesordre og overførelse af domfældte * (afstemning)

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Madagaskar * (afstemning)

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Mozambique * (afstemning)

Virksomhedsregistre til statistiske formål ***II (afstemning)

Beskyttelse af forbrugerne og prisstigningerne (afstemning)

Særlige foranstaltninger i 2007 vedrørende Irak (afstemning)

Forbindelserne EU/Serbien (afstemning)

Forbindelserne EU/Afrika (afstemning)

International traktat om forbud mod klyngebomber (afstemning)

Produktion af opium til medicinske formål i Afghanistan (afstemning)

Udlæg i bankindeståender (afstemning)

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning (2006) (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Selskabsret (forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Iran

Pakistan

Sudan: Drab på fredsbevarende soldater fra Den Afrikanske Union

Afstemningstid

Iran (afstemning)

Pakistan (afstemning)

Sudan: Drab på fredsbevarende soldater fra Den Afrikanske Union (afstemning)

Selskabsret (afstemning)

Stemmerettelser og -intentioner

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Frist for ændringsforslag (Topmøde EU/Rusland)

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

476

BILAG I

477

BILAG II

507

VEDTAGNE TEKSTER

583

P6_TA(2007)0473
Forslag til det almindelige budget 2008 (Sektion III)
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion III — Kommissionen (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) og ændringsskrivelse nr. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008

583

BILAG
DE FÆLLES ERKLÆRINGER VEDTAGET PÅ SAMRÅDET AF 13. JULI 2007

589

P6_TA(2007)0474
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 Sektion I, Europa-Parlamentet, Sektion II, Rådet, Sektion IV, Domstolen, Sektion V, Revisionsretten, Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII, Regionsudvalget, Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Anerkendelse af retslige afgørelser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2007 om Forbundsrepublikken Tysklands og Den Franske Republiks initiativ med henblik på Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe, alternative sanktioner og betingede domme (6480/2007 — C6—0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Fuldbyrdelse af domme i straffesager*
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2007 om udkast til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Fiskeripartnerskabsaftale EF/Madagaskar *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2007 om ændret forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Madagaskar (KOM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Fiskeripartnerskabsaftale EF/Mozambique *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique (KOM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Virksomhedsregistre til statistiske formål ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 25. oktober 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Beskyttelse af forbrugerne og prisstigningerne
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om de stigende foder- og fødevarepriser

621

P6_TA(2007)0481
Særlige foranstaltninger vedrørende Irak
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Kommissionens udkast til afgørelse om særlige foranstaltninger i 2007 vedrørende Irak

624

P6_TA(2007)0482
Forbindelserne EU/Serbien
Europa-Parlamentets henstilling af 25. oktober 2007 til Rådet om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Serbien (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Forbindelserne mellem EU og Afrika
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om status over forbindelserne mellem EU og Afrika (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
International traktat om forbud mod klyngebomber
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om en global traktat om forbud mod fragmentationsammunition

648

P6_TA(2007)0485
Produktion af opium til medicinske formål i Afghanistan
Europa-Parlamentets forslag til henstilling til Rådet af 25. oktober 2007 om fremstilling af opium til medicinske formål i Afghanistan (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Udlæg i bankindeståender
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om grønbog om større effektivitet i fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union: udlæg i bankindeståender (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Den Europæiske Ombudsmands årsberetning (2006)
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iran
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Iran

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Pakistan

666

P6_TA(2007)0490
Sudan
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Sudan

669

P6_TA(2007)0491
Selskabsret
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om det europæiske private selskab og det fjortende selskabsretsdirektiv om flytning af registreringssted

671


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

ITS

Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet

NI

Løsgængere

DA

 

Top