Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 223, 30. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 223

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
30. august 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2008/C 223/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 209 af 15.8.2008

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2008/C 223/02

Sag C-51/05 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl og Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Appel — den fælles markedsordning for vin — støtte til destillation — erstatningssøgsmål — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — forældelsesfrist — tidspunktet, hvorfra den begynder at løbe)

2

2008/C 223/03

Sag C-371/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 92/50/EØF — artikel 11 og artikel 15, stk. 2 — offentlige tjenesteydelsesaftaler — tildeling af kommunen Mantovas (Italien) it-tjenesteydelser — direkte tildeling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse)

3

2008/C 223/04

Sag C-389/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — artikel 43 EF og 49 EF — etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser — veterinærbestemmelser — center for inseminering af kvæg — national lovgivning, der tildeler godkendte centre eneret til at udføre tjenesteydelsen med inseminering af kvæg på et bestemt område og kræver, at der indgås aftale med et sådant center med henblik på udstedelse af autorisationer som inseminør)

3

2008/C 223/05

Sag C-132/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — artikel 10 EF — sjette momsdirektiv — forpligtelser for betalingspligtige personer — kontrol af afgiftspligtige transaktioner — eftergivelse)

4

2008/C 223/06

Sag C-206/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2008 — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV og Aluminium Delfzijl BV mod Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV og Saranne BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Groningen — Nederlandene) (Det indre marked for elektricitet — nationale regler om opkrævning af et pristillæg for elektricitetstransmission til fordel for et selskab udpeget i henhold til lov, hvilket selskab betaler strandede omkostninger — afgifter med tilsvarende virkning som told — interne diskriminerende afgifter — støtte ydet af medlemsstaterne)

4

2008/C 223/07

Sag C-207/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2008 — Schwaninger Martin Viehhandel — Viehexport mod Zollamt Salzburg, Erstattungen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Østrig) (Forordning (EF) nr. 615/98 — eksportrestitutioner — kvægs velfærd under transport — direktiv 91/628/EØF — anvendelse af bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport — bestemmelser om forsendelses- og hvileperioder samt om søtransport af kvæg til et punkt uden for Fællesskabet — fodring og vanding af dyrene under transporten)

5

2008/C 223/08

Sag C-303/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2008 — S. Coleman mod Attridge Law, Steve Law (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Employment Tribunal (Det Forenede Kongerige)) (Socialpolitik — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 1, artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 2, stk. 3, samt artikel 3, stk. 1, litra c) — direkte forskelsbehandling på grund af handicap — chikane i relation til handicap — afskedigelse af en ansat, som ikke selv lider af et handicap, men hvis barn er handicappet — omfattet af direktiv — bevisbyrde)

6

2008/C 223/09

Sag C-347/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — ASM Brescia SpA mod Comune di Rodengo Saiano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) (Artikel 43 EF, 49 EF og 86 EF — koncession på distribution af gas som offentlig tjenesteydelse — direktiv 2003/55 — fremrykket ophør ved udløbet af en overgangsperiode — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet)

7

2008/C 223/10

Sag C-413/06 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 10. juli 2008 — Bertelsmann AG og Sony Corporation of America mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, Sony BMG Music Entertainment BV) (Appel — konkurrence — kontrol med virksomhedsfusioner — den samlede virksomhed Sony BMG — sag med påstand om annullation af en beslutning fra Kommissionen, som erklærer en fusion forenelig med fællesmarkedet — domstolskontrol — rækkevidde — beviskrav — klagepunktsmeddelelsens rolle — styrkelse eller skabelse af en kollektiv dominerende stilling — begrundelse af beslutninger om godkendelse af en fusion — anvendelsen af fortrolige oplysninger)

7

2008/C 223/11

Sag C-448/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. juli 2008 — cp-Pharma Handels GmbH mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Köln — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — gyldigheden af forordning (EF) nr. 1873/2003 veterinærlægemidler — forordning (EØF) nr. 2377/90 — maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler — progesteron — begrænsninger i anvendelsen — direktiv 96/22/EF)

8

2008/C 223/12

Sag C-484/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. juli 2008 — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — første og sjette momsdirektiv — principper om afgiftsneutralitet og proportionalitet — bestemmelser om afrunding af momsbeløb — afrunding nedad pr. artikel)

9

2008/C 223/13

Sag C-488/06 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — L & D SA mod Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design), Julius Sämann Ltd (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 73 — figurmærket »Aire Limpio« — EF-figurmærke samt nationale og internationale figurmærker med form som et grantræ med forskellige betegnelser — indsigelse rejst af indehaveren — delvis afslag på registrering — det ældre varemærkes særlige grad af særpræg udledt af beviser vedrørende et andet varemærke)

9

2008/C 223/14

Sag C-500/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — Corporación Dermoestética SA mod To Me Group Advertising Media (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di pace di Genova — Italien) (Artikel 3, stk. 1, litra g), EF, artikel 4 EF, 10 EF, 43 EF, 49 EF, 81 EF, 86 EF og 98 EF — national lovgivning, der forbyder reklame for medicinsk-kirurgiske kosmetiske behandlinger)

10

2008/C 223/15

Sag C-521/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2008 — Athinaïki Techniki AE mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Appel — statsstøtte — Den Hellenske Republiks støtte til konsortiet Hyatt Regency — klage — beslutning om henlæggelse klagen — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 4, 13 og 20 — begrebet »anfægtelig retsakt« som omhandlet i artikel 230 EF)

10

2008/C 223/16

Sag C-33/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juli 2008 — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București mod Gheorghe Jipa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Dâmbovița — Rumænien) (Unionsborgerskab — artikel 18 EF — direktiv 2004/38/EF — unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område)

11

2008/C 223/17

Sag C-54/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2008 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mod Firma Feryn NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Brussel — Belgien) (Direktiv 2000/43/EF — diskriminerende kriterier for personaleudvælgelse — bevisbyrde — sanktioner)

11

2008/C 223/18

Sag C-71/07 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2008 — Franco Campoli mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — tjenestemænd — vederlag — pension — anvendelse af justeringskoefficienten beregnet efter de gennemsnitlige leveomkostninger i bopælsstaten — overgangsordning indført ved den forordning, hvorved tjenestemandsvedtægten blev ændret — ulovlighedsindsigelse)

12

2008/C 223/19

Sag C-94/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2008 — Andrea Raccanelli mod Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeitsgericht Bonn (Tyskland)) (Artikel 39 EF — begrebet »arbejdstager« — almennyttig, ikke-statslig organisation — stipendium for en person, som forbereder en doktorafhandling — arbejdskontrakt — betingelser)

12

2008/C 223/20

Forenede sager C-152/07 — C-154/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2008 — Arcor AG & Co. KG (sag C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (sag C-153/07) og Firma 01051 Telekom GmbH (sag C-154/07) mod Bundesrepublik Deutschland (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Telekommunikationssektoren — net og tjenester — takstudligning — artikel 4c i direktiv 90/388/EØF — artikel 7, stk. 2, i direktiv 97/33/EF — artikel 12, stk. 7, i direktiv 98/61/EF — tilsynsmyndighed — direktivers direkte virkning — trekantskonstellation)

13

2008/C 223/21

Sag C-173/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. juli 2008 — Emirates Airlines Direktion für Deutschland mod Diether Schenkel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Tyskland) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — kompensation til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning — anvendelsesområde — artikel 3, stk. 1, litra a) — begrebet »flyafgang«)

14

2008/C 223/22

Sag C-207/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — artikel 43 EF og 56 EF — national lovgivning, som gør erhvervelse af kapitalandele i selskaber, der udøver visse lovregulerede aktiviteter inden for energisektoren, og af de aktiver, der er nødvendige for at udøve disse aktiviteter, betinget af en forudgående tilladelse)

14

2008/C 223/23

Sag C-226/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2008 — Flughafen Köln/Bonn GmbH mod Hauptzollamt Köln (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland)) (Direktiv 2003/96/EF — EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet — artikel 14, stk. 1, litra a) — fritagelse for energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet — mulighed for beskatning af miljøpolitiske hensyn — direkte virkning af fritagelsen)

15

2008/C 223/24

Sag C-307/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 10. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 89/48/EØF — anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed — manglende anerkendelse af eksamensbeviser, der giver adgang til erhvervet som biomedicinsk farmaceut — manglende gennemførelse)

15

2008/C 223/25

Sag C-311/07: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 89/105/EØF — inddragelse af lægemidler til mennesker under de nationale sygesikringsordninger — artikel 6, stk. 1 — liste over lægemidler, der er omfattet af den statslige sygesikringsordning, der opstiller tre kategorier med forskellige forudsætninger for refusion — frist for at træffe afgørelse vedrørende en ansøgning om optagelse af et lægemiddel i de kategorier på listen, som medfører de mest fordelagtige forudsætninger for refusion)

16

2008/C 223/26

Sag C-426/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. juli 2008 — Dariusz Krawczyński mod Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Republikken Polen) (Interne afgifter — afgifter på motorkøretøjer — punktafgift — brugte køretøjer — import)

16

2008/C 223/27

Sag C-510/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 68/414/EØF — artikel 1, stk. 1 — forpligtelse til at opretholde minimumslagre af mineralolieprodukter — tilsidesættelse)

17

2008/C 223/28

Sag C-543/07: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2002/73/EF — ligebehandling af mænd og kvinder — adgang til beskæftigelse — erhvervsuddannelse og forfremmelse — arbejdsvilkår — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

18

2008/C 223/29

Sag C-66/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2008 — Sag om fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre over for Szymon Kozlowski (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Stuttgart — Tyskland) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — artikel 4, nr. 6 — fakultativ grund til at afslå fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre — fortolkning af begreberne »er bosat« og »opholder sig« i den fuldbyrdende medlemsstat)

18

2008/C 223/30

Sag C-195/08 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2008 — Straffesag mod Inga Rinau (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republikken Litauen) (Retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser — fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — anmodning om ikke-anerkendelse af en afgørelse om tilbagegivelse af et barn, der tilbageholdes ulovligt i en anden medlemsstat — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren)

19

2008/C 223/31

Sag C-214/08 P: Appel iværksat den 22. maj 2008 af Philippe Guigard til prøvelse af dom afsagt den 11. marts 2008 af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) i sag T-301/05, Guigard mod Kommissionen

19

2008/C 223/32

Sag C-227/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 26. maj 2008 — Eva Martín Martín mod EDP Editores, S.L. og Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Sag C-229/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 28. maj 2008 — Colin Wolf mod Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Sag C-231/08 P: Appel iværksat den 29. maj 2008 af Massimo Giannini til prøvelse af dom afsagt den 12. marts 2008 af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) i sag T-100/04, Giannini mod Kommissionen

22

2008/C 223/35

Sag C-235/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Ried im Innkreis (Østrig) den 2. juni 2008 — Straffesag mod Roland Langer

23

2008/C 223/36

Sag C-242/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 4. juni 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH mod Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Sag C-247/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Köln (Tyskland) den 9. juni 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA mod Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Sag C-250/08: Sag anlagt den 10. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

25

2008/C 223/39

Sag C-253/08: Sag anlagt den 13. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

25

2008/C 223/40

Sag C-255/08: Sag anlagt den 13. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

26

2008/C 223/41

Sag C-258/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. juni 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. og Ladbrokes International Ltd. mod Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Sag C-268/08 P: Appel iværksat den 24. juni 2008 af Christos Michail til prøvelse af dom afsagt den 16. april 2008 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-486/04, Michail mod Kommissionen

27

2008/C 223/43

Sag C-271/08: Sag anlagt den 24. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

27

2008/C 223/44

Sag C-275/08: Sag anlagt den 24. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

28

2008/C 223/45

Sag C-277/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social nr. 23 de Madrid (Spanien) den 26. juni 2008 — Francisco Vicente Pereda mod Madrid Movilidad SA

29

2008/C 223/46

Sag C-278/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 26. juni 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mod Günter Guni og trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Sag C-279/08 P: Appel iværksat den 25. juni 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 10. april 2008 af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) i sag T-233/04, Kongeriget Nederlandene, støttet af Forbundsrepublikken Tyskland, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

30

2008/C 223/48

Sag C-280/08 P: Appel iværksat den 26. juni 2008 af Deutsche Telekom AG til prøvelse af dom afsagt den 10. april 2008 af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) i sag T-271/03, Deutsche Telekom mod Kommissionen

31

2008/C 223/49

Sag C-283/08: Sag anlagt den 27. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

32

2008/C 223/50

Sag C-284/08: Sag anlagt den 27. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

32

2008/C 223/51

Sag C-286/08: Sag anlagt den 30. juni 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

33

2008/C 223/52

Sag C-289/08: Sag anlagt den 1. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

33

2008/C 223/53

Sag C-293/08: Sag anlagt den 2. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland

34

2008/C 223/54

Sag C-296/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Montpellier (Frankrig) den 3. juli 2008 — Ministère public mod Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Sag C-297/08: Sag anlagt den 3. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

35

2008/C 223/56

Sag C-298/08: Sag anlagt den 3. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

35

2008/C 223/57

Sag C-300/08 P: Appel iværksat den 7. juli 2008 af Leche Celta, SL, til prøvelse af dom afsagt den 23. april 2008 af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) i sag T-35/07, Leche Celta mod KHIM

36

2008/C 223/58

Sag C-306/08: Sag anlagt den 9. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

36

2008/C 223/59

Sag C-308/08: Sag anlagt den 10. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

37

2008/C 223/60

Sag C-312/08: Sag anlagt den 14. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

37

2008/C 223/61

Sag C-313/08: Sag anlagt den 14. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

37

2008/C 223/62

Sag C-321/08: Sag anlagt den 15. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

38

2008/C 223/63

Sag C-322/08: Sag anlagt den 15. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

38

2008/C 223/64

Sag C-326/08: Sag anlagt den 16. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

38

2008/C 223/65

Sag C-334/08: Sag anlagt den 18. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

39

2008/C 223/66

Sag C-332/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. april 2008 — Josef Holzinger mod Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof (Østrig))

39

 

Retten i Første Instans

2008/C 223/67

Forenede sager T-433/03, T-434/03, T-367/04 og T-244/05: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 26. juni 2008 — Gibtelecom mod Kommissionen (Konkurrence — telekommunikation — beslutninger om henlæggelse af klager i henhold til artikel 86 EF — Kommissionens manglende stillingtagen til klager i henhold til artikel 86 EF — annullationssøgsmål — passivitetssøgsmål — bortfald af sagsgenstanden under proceduren — ufornødent at træffe afgørelse)

40

2008/C 223/68

Sag T-322/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2008 — Espinosa Labella m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — beslutning 2006/613/EF — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — anfægtelig retsakt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

40

2008/C 223/69

Sag T-323/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2008 — Fresyga mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — beslutning 2006/613/EF — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — anfægtelig retsakt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

41

2008/C 223/70

Sag T-345/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2008 — Complejo Agrícola mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 92/43/EØF — bevaring af levesteder samt vilde dyr og planter — beslutning 2006/613/EF — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — anfægtelig retsakt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

41

2008/C 223/71

Sag T-358/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 4. juli 2008 Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — beslutning, som konstaterer en overtrædelse af artikel 81 EF — sag anlagt af en virksomhed, der er nævnt i betragtningerne til en beslutning, som ikke er rettet til virksomheden — manglende søgsmålsinteresse — afvisning)

42

2008/C 223/72

Sag T-366/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2008 — Calebus mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — beslutning 2006/613/EF — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — anfægtelig retsakt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

42

2008/C 223/73

Sag T-12/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 2. juli 2008 — Polimeri Europa mod Kommissionen (Ufornødent at træffe afgørelse)

43

2008/C 223/74

Sag T-30/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 27. juni 2008 — Denka International mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 2006/92/EF — maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dichlorvos — sagsøger ikke individuelt berørt — afvisning)

43

2008/C 223/75

Forenede sager T-354/07 — T-356/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 26. juni 2008 — Pfizer mod KHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (EF-varemærker — begæring om ugyldighed — fortabelse — ufornødent at træffe afgørelse)

43

2008/C 223/76

Sag T-451/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 11. juli 2008 — WellBiz mod KHIM — Wild (WELLBIZ) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

44

2008/C 223/77

Sag T-9/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 25. juni 2008 — Volkswagen mod KHIM (Silhuet af bil med forlygter) (EF-varemærker — afkald på national registrering — ufornødent at træffe afgørelse)

44

2008/C 223/78

Sag T-208/08: Sag anlagt den 4. juni 2008 — Gosselin World Wide Moving mod Kommissionen

45

2008/C 223/79

Sag T-221/08: Sag anlagt den 6. juni 2008 — Strack mod Kommissionen

45

2008/C 223/80

Sag T-222/08: Sag anlagt den 9. juni 2008 — Sanatur mod KHIM — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Sag T-223/08: Sag anlagt den 12. juni 2008 — Iranian Tobacco mod KHIM — AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Sag T-225/08: Sag anlagt den 13. juni 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel mod KHIM — Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Sag T-226/08: Sag anlagt den 13. juni 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel mod KHIM — Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Sag T-230/08: Sag anlagt den 17. juni 2008 — Asenbaum Fine Arts mod KHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Sag T-231/08: Sag anlagt den 17. juni 2008 — Asenbaum Fine Arts mod KHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Sag T-233/08: Sag anlagt den 16. juni 2008 — MPDV Mikrolab mod KHIM (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Sag T-236/08: Sag anlagt den 16. juni 2008 — HPA mod Kommissionen

49

2008/C 223/88

Sag T-238/08: Sag anlagt den 19. juni 2008 — Kommissionen mod Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Sag T-244/08: Sag anlagt den 23. juni 2008 — Konsum Nord mod Kommissionen

51

2008/C 223/90

Sag T-245/08: Sag anlagt den 20. juni 2008 — Iranian Tobacco mod KHIM — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Sag T-248/08 P: Appel iværksat den 23. juni 2008 af Frantisek Doktor til prøvelse af dom afsagt den 16. april 2008 af Personaleretten i sag F-73/07, Doktor mod Rådet

52

2008/C 223/92

Sag T-251/08: Sag anlagt den 26. juni 2008 — Vion mod KHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Sag T-254/08: Sag anlagt den 26. juni 2008 — Associazione Giullemanidallajuve mod Kommissionen

53

2008/C 223/94

Sag T-257/08: Sag anlagt den 30. juni 2008 — Biotronik mod KHIM (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Sag T-258/08: Sag anlagt den 30. juni 2008 — Rath mod KHIM — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Sag T-260/08: Sag anlagt den 3. juli 2008 — Indo Internacional mod KHIM — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Sag T-262/08: Sag anlagt den 8. juli 2008 — Canon Communications mod KHIM — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Sag T-263/08: Sag anlagt den 7. juli 2008 — Becker Flugfunkwerk mod KHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Sag T-265/08: Sag anlagt den 4. juli 2008 — Tyskland mod Kommissionen

56

2008/C 223/00

Sag T-274/08: Sag anlagt den 11. juli 2008 — Italien mod Kommissionen

57

2008/C 223/01

Sag T-275/08: Sag anlagt den 11. juli 2008 — Italien mod Kommissionen

57

2008/C 223/02

Sag T-492/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 10. juli 2008 — Jungbunzlauer m.fl. mod Kommissionen

58

2008/C 223/03

Sag T-67/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 10. juli 2008 — Elini mod KHIM — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Sag T-237/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 9. juli 2008 — CityLine Hungary mod Kommissionen

58

2008/C 223/05

Sag T-87/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Chypre mod Kommissionen

58

2008/C 223/06

Sag T-88/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Chypre mod Kommissionen

58

2008/C 223/07

Sag T-91/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

58

2008/C 223/08

Sag T-92/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

59

2008/C 223/09

Sag T-93/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

59

2008/C 223/10

Sag T-119/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

59

2008/C 223/11

Sag T-122/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

59

 

Retten for EU-Personalesager

2008/C 223/12

Sag F-60/05: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. februar 2008 — Vande Velde mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansat — for sent indgivet klage — åbenbart afvisningsgrundlag)

60

2008/C 223/13

Sag F-63/05: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. februar 2008 — Arana de la Cal mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansat — for sent indgivet klage — åbenbart, at sagen skal afvises)

60

2008/C 223/14

Sag F-123/06: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 5. juni 2008 — Timmer mod Revisionsretten (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — klagefrist — ny faktisk omstændighed — afvisning)

61

2008/C 223/15

Sag F-78/07: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. april 2008 — Boudova m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — indplacering i lønklasse — hjælpeansatte udnævnt til tjenestemænd — udvælgelsesprøve offentliggjort før ikrafttrædelse af den nye vedtægt — akt, der indeholder et klagepunkt — formaliteten)

61

2008/C 223/16

Sag F-108/07: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 — Nijs mod Revisionsretten (Personalesag — tjenestemænd — artikel 44, stk. 1, litra c), i procesreglementet for Retten i Første Instans — summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen — ingen forudgående klage — åbenbart afvisningsgrundlag)

61

2008/C 223/17

Sag F-136/07: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 — Nijs mod Revisionsretten (Personalesag — tjenestemænd — forudgående klage — foreligger ikke — søgsmålsfrist — forsinkelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

62

2008/C 223/18

Sag F-54/08: Sag anlagt den 29. maj 2008 — Bernard mod Europol

62

2008/C 223/19

Sag F-59/08: Sag anlagt den 30. juni 2008 — Klug mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

62

2008/C 223/20

Sag F-60/08: Sag anlagt den 25. juni 2008 — Z mod Kommissionen

63

2008/C 223/21

Sag F-62/05: Kendelse afsagt af Personaleretten den 13. februar 2008 — Ghem mod Kommissionen

63

2008/C 223/22

Sag F-64/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 2. april 2008 — S mod Parlamentet

63

2008/C 223/23

Sag F-68/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 6. marts 2008 — Gering mod Europol

63


DA

 

Top