Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 171, 05. juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 171

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
5. juli 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2008/C 171/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 158 af 21.6.2008

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2008/C 171/02

Sag C-442/04: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. maj 2008 — Kongeriget Spanien mod Rådet for Den Europæiske Union (Fiskeri — forordning (EF) nr. 1954/2003 — forordning (EF) nr. 1415/2004 — forvaltning af fiskeriindsatsen — fastlæggelse af den maksimale årlige fiskeriindsats — referenceperiode — fiskerizoner og fiskeressourcer i EF — biologisk følsomme områder — akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne — ulovlighedsindsigelse — formaliteten — princippet om forbud mod forskelsbehandling — magtfordrejning)

2

2008/C 171/03

Sag C-91/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — artikel 47 EU — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — afgørelse 2004/833/FUSP — gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP — bekæmpelse af udbredelsen af håndskydevåben og lette våben — Fællesskabets kompetence — udviklingssamarbejdet)

2

2008/C 171/04

Forenede sager C-147/06 og C-148/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. maj 2008 — SECAP SpA (sag C-147/06) mod Comune di Torino, procesdeltagere: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, og Santorso Soc. coop. arl (sag C-148/06) mod Comune di Torino, procesdeltagere: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — tildeling af kontrakter — unormalt lave bud — betingelser for udelukkelse — kontrakter om arbejder, som ligger under de beløbsgrænser, der er fastsat i direktiv 93/37/EØF og 2004/18/EF — den ordregivende myndigheds forpligtelser som følge af grundlæggende principper i fællesskabsretten)

3

2008/C 171/05

Sag C-194/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. maj 2008 — Staatssecretaris van Financiën mod Orange European Smallcap Fund NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Artikel 56 EF til 58 EF — frie kapitalbevægelser — beskatning af udbytte — godtgørelse, der indrømmes en udloddende investeringsforening for kildeskat indeholdt af en anden stat af udbytte, som denne forening modtager — begrænsning af denne godtgørelse til det beløb, som en aktionær, der er hjemmehørende i den medlemsstat, hvor denne forening har sit hjemsted, og som har foretaget en direkte investering uden om en sådan forening, ville kunne fradrage i indkomstskatten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst — begrænsning af denne godtgørelse i forhold til den andel i kapitalen i denne forening, der ejes af ikke-hjemmehørende aktionærer)

4

2008/C 171/06

Sag C-266/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. maj 2008 — Evonik Degussa GmbH, tidligere Degussa GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — konkurrence — kartel — metioninmarkedet — bøde — forordning nr. 17 — artikel 15, stk. 2 — det strafferetlige legalitetsprincip — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — proportionalitetsprincippet — ligebehandlingsprincippet)

4

2008/C 171/07

Sag C-352/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. maj 2008 — Brigitte Bosmann mod Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Köln, Tyskland) (Social sikring — familieydelser — suspension af retten til ydelser — artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 10 i forordning (EØF) nr. 574/72 — gældende lovgivning — tildeling af ydelser i bopælsmedlemsstaten, som ikke er den kompetente stat)

5

2008/C 171/08

Sag C-361/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. maj 2008 — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG mod College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederlandene) (Plantebeskyttelsesmidler — markedsføringstilladelse — ethofumesat — direktiv 91/414/EØF og 2002/37/EF — forordning (EØF) nr. 3600/92 — begæring om genåbning af den mundtlige forhandling)

5

2008/C 171/09

Sag C-414/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. maj 2008 — Lidl Belgium GmbH & Co. KG mod Finanzamt Heilbronn (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Etableringsfrihed — direkte beskatning — hensyntagen til underskud lidt af et fast driftssted, der er beliggende i en medlemsstat, og som tilhører et selskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i en anden medlemsstat)

6

2008/C 171/10

Sag C-439/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. maj 2008 — I sag om energiforvaltning citiworks AG, procesdeltagere: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Dresden — Tyskland) (Det indre marked for elektricitet — direktiv 2003/54/EF — artikel 20, stk. 1 — tredjeparters frie adgang til transmissions- og distributionssystemer for elektricitet)

6

2008/C 171/11

Sag C-462/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. maj 2008 — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline mod Jean-Pierre Rouard (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — kapitel II, afdeling 5 — kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler — kapitel II, afdeling 2 — specielle kompetenceregler — artikel 6, nr. 1 — flere sagsøgte)

7

2008/C 171/12

Sag C-499/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. maj 2008 — Halina Nerkowska mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Koszalinie — Republikken Polen) (Invalidepension, som tildeles civile ofre for krig eller undertrykkelse — betingelse om bopæl på det nationale område — artikel 18, stk. 1, EF)

7

2008/C 171/13

Sag C-503/06: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 79/409/EØF — beskyttelse af vilde fugle — fravigelse af ordningen med beskyttelse af vilde fugle — regionen Ligurien)

8

2008/C 171/14

Sag C-162/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. maj 2008 — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA mod Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Sjette momsdirektiv — afgiftspligtige personer — artikel 4, stk. 4, andet afsnit — moder- og datterselskaber — en medlemsstats indførelse af en ordning om én enkelt afgiftspligtig person — betingelser — følger)

8

2008/C 171/15

Sag C-165/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. maj 2008 — Skatteministeriet mod Ecco Sko A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Fælles toldtarif — den kombinerede nomenklatur — tarifering — pos. 6403 — fodtøj med overdel af læder — pos. 6404 — fodtøj med overdel af tekstilmaterialer)

9

2008/C 171/16

Sag C-271/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 96/61/EF — integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening — ufuldstændig og ukorrekt gennemførelse)

10

2008/C 171/17

Sag C-276/07: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 15. maj 2008 — Nancy Delay mod Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d'appello di Firenze — Italien) (Arbejdskraftens frie bevægelighed — forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — kategorien »udvekslingslektorer« — tidligere lektorer i fremmedsprog — anerkendelse af velerhvervede rettigheder)

10

2008/C 171/18

Sag C-341/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — direktiv 2004/48/EF — håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

11

2008/C 171/19

Sag C-323/07: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 10. april 2008 — Termoraggi SpA mod Comune di Monza (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) (Offentlige kontrakter — indkøbs- og tjenesteydelseskontrakt — tildeling uden offentligt udbud — lokal myndigheds tildeling af en kontrakt til en virksomhed, ejet af myndigheden)

11

2008/C 171/20

Sag C-57/08 P: Appel iværksat den 13. februar 2008 af Gateway, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 27. november 2007 i sag T-434/05 — Gateway, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

12

2008/C 171/21

Sag C-134/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 2. april 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. mod Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Sag C-135/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgerichts (Tyskland) den 3. april 2008 — Janko Rottmann mod Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Sag C-140/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tallinna Halduskohus (Estland) den 7. april 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS mod Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Sag C-144/08: Sag anlagt den 8. april 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland

14

2008/C 171/25

Sag C-146/08 P: Appel iværksat den 3. april 2008 af Efkon AG til prøvelse af kendelse afsagt den 22. januar 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-298/04, Efkon AG mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

14

2008/C 171/26

Sag C-147/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Hamburg (Tyskland) den 10. april 2008 — Jürgen Römer mod Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Sag C-150/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 14. april 2008 — Siebrand BV mod Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Sag C-152/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den 15. april 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D. og Nihat Kahveci mod Consejo Superior de Deportes og Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Sag C-154/08: Sag anlagt den 15. april 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

17

2008/C 171/30

Sag C-157/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 16. april 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot, anden part i sagen: Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Sag C-159/08 P: Appel iværksat den 15. april 2008 af Isabella Scippacercola og Ioannis Terezakis til prøvelse af dom afsagt den 16. januar 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-306/05, Isabella Scippacercola og Ioannis Terezakis mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

18

2008/C 171/32

Sag C-162/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethimnis (Grækenland) den 17. april 2008 — Georgios Lagoudakis mod Kentro Aniktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

19

2008/C 171/33

Sag C-163/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethimnis (Grækenland) den 17. april 2008 — Dimitros G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanuil V. Klambonis og Sofokis E. Mastorakis mod Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Sag C-164/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethimnis (Grækenland) den 17. april 2008 — Michail Zacharioudakis mod Dimos Lambis

22

2008/C 171/35

Sag C-169/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte costituzionale (Italien) den 21. april 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri mod Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Sag C-171/08: Sag anlagt den 25. april 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

24

2008/C 171/37

Sag C-174/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. april 2008, NCC Construction Danmark A/S mod Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Sag C-180/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Diikitiko Efetio Thessalonikis (Grækenland) den 28. april 2008 — Maria Kastrinaki mod Panepistimiako Geniko Nosokomio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Sag C-186/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Diikitiko Efetio Thessalonikis (Grækenland) den 28. april 2008 — Maria Kastrinaki mod Panepistimiako Geniko Nosokomio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Sag C-190/08: Sag anlagt den 7. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

26

2008/C 171/41

Sag C-191/08: Sag anlagt den 7. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

27

2008/C 171/42

Sag C-195/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Republikken Litauen) den 14. maj 2008 — Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Sag C-200/08: Sag anlagt den 15. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

28

2008/C 171/44

Sag C-209/08: Sag anlagt den 20. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

28

2008/C 171/45

Sag C-223/08: Sag anlagt den 23. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

29

2008/C 171/46

Sag C-224/08: Sag anlagt den 23. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

29

2008/C 171/47

Sag C-87/06: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28. november 2007 — Vicente Pascual García mod Confederación Hidrográfica del Duero (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Spanien)

29

2008/C 171/48

Sag C-315/06: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. februar 2008 — Georgios Diamantis mod FANCO AE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Monomeles Protodikeio Veroias — Grækenland)

30

2008/C 171/49

Sag C-424/06: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 7. april 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

30

2008/C 171/50

Sag C-18/07: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 28. januar 2008 — Mattias Jalkhed mod Jordbruksverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammarrätten i Jönköping, Sverige)

30

2008/C 171/51

Sag C-235/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 27. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

30

2008/C 171/52

Sag C-325/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

30

2008/C 171/53

Sag C-347/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. februar 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

30

 

Retten i Første Instans

2008/C 171/54

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

31

2008/C 171/55

Sag T-495/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 21. maj 2008 — Belfass mod Rådet (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — EF-udbudsprocedure — åbenbar indholdsmæssig fejl — antagelse af det økonomisk mest fordelagtige bud — unormalt lavt bud — artikel 139, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 — ulovlighedsindsigelse — udbudsbetingelser — formaliteten)

31

2008/C 171/56

Sag T-205/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 22. maj 2008 — NewSoft Technology mod KHIM — Soft (Presto! BizCard Reader) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Presto! BizCard Reader — de tidligere nationale figurmærker Presto — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94)

31

2008/C 171/57

Sag T-250/06 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 22. maj 2008 — Ott m.fl. mod Kommissionen (Appel — kontraappel — formaliteten — personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2004 — tildeling af prioritetspoint — de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 — ulovlighedsindsigelse — anvendelse af en anden begrundelse — appellen delvis forkastet, delvis taget til følge — sag moden til påkendelse — afvisning af sagen)

32

2008/C 171/58

Sag T-254/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 22. maj 2008 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mod KHIM (RadioCom) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket RadioCom — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

32

2008/C 171/59

Sag T-329/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 21. maj 2008 — Enercon mod KHIM (E) (EF-varemærker — ansøgning om E som EF-ordmærke — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94)

33

2008/C 171/60

Sag T-144/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 19. maj 2008 — TF1 mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — Kommissionens beslutning om at visse af Den Franske Republiks foranstaltninger til fordel for France 2 og France 3 udgjorde statsstøtte, der var forenelige med fællesmarkedet — søgsmålsfrist — procesreglementets artikel 44, stk. 1, litra c) — afvisning)

33

2008/C 171/61

Sag T-302/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 18. april 2009 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — oprettelse af et info-point Europe — aftale indgået mellem Kommissionen og sagsøgeren — Retten åbenbart ikke kompetent — sagen åbenbart ugrundet)

34

2008/C 171/62

Sag T-327/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 13. maj 2008 — SNIV mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — søgsmålsfrist — starttidspunkt — offentliggørelse af meddelelse i sammendrag i EU-Tidende — webside — afvisning)

34

2008/C 171/63

Sag T-260/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 30. januar 2008 — Arktouros mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — forordning (EF) nr. 1655/2000 — ophævelse af finansiel støtte tildelt et miljøprogram — beslutning om indstilling af programmet og om tilbagebetaling af beløb, der er udbetalt som forskud — godkendelse — søgsmålsfristen udløbet — afvisning)

34

2008/C 171/64

Sag T-18/07 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 21. maj 2007 — Kronberger mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — akten om valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet — begæring om foreløbige forholdsregler — afvisning)

35

2008/C 171/65

Sag T-29/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. maj 2008 — Lactalis Gestion Lait og Lactalis Investissements mod Rådet (Annullationssøgsmål — direktiv 2006/112/EF — ophævelse af første momsdirektiv — delvis annullation — ikke individuelt berørt — afvisning)

35

2008/C 171/66

Sag T-92/07 P: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. maj 2008 — Frankin m.fl. mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd og midlertidigt ansatte — pension — overførsel af pensionsrettigheder — åbenbart, at appellen skal afvises — åbenbart, at appellen skal forkastes)

36

2008/C 171/67

Sag T-239/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 5. maj 2008 — Pathé Distribution mod Agence exécutive »Éducation, audiovisuel et culture« (Voldgiftsklausul — Agence exécutive »Éducation, audiovisuel et culture« — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2008/C 171/68

Sag T-315/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 28. april 2008 — Grohe mod KHIM — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2008/C 171/69

Sag T-372/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 17. april 2008 — Dimos Kerateas mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — frister — afvisning)

37

2008/C 171/70

Sag T-389/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 18. februar 2008 — Earth Products mod OHMI — Meynard Designs (EARTH) (EF-varemærker — afslag på registrering — tilbagetagelse af ansøgningen om registrering — ufornødent at træffe afgørelse)

37

2008/C 171/71

Forenede sager T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R og T-91/08 R — T-93/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 8. april 2008 — Cypern mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — udbudsbekendtgørelse med henblik på at tilskynde den økonomiske udvikling i det nordlige Cypern — anmodning om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

38

2008/C 171/72

Sag T-119/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 11. april 2008 — Cypern mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — udbudsbekendtgørelse om med henblik på at tilskynde den økonomiske udvikling i det nordlige Cypern — anmodning om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

38

2008/C 171/73

Sag T-122/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 11. april 2008 — Cypern mod Kommissionen (»Særlige rettergangsformer — udbudsbekendtgørelse med henblik på at tilskynde den økonomiske udvikling i det nordlige Cypern — anmodning om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed«)

38

2008/C 171/74

Sag T-151/08: Sag anlagt den 21. april 2008 — Victor Guedes Indústria e Comércio mod KHIM — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Sag T-156/08 P: Appel iværksat den 24. april 2008 af R til prøvelse af kendelse afsagt den 19. februar 2008 af Pesonaleretten i sag F-49/07, R mod Kommissionen

39

2008/C 171/76

Sag T-157/08: Sag anlagt den 28. april 2008 — Paroc mod KHIM — (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

Sag T-159/08: Sag anlagt den 2. maj 2008 — Procter & Gamble mod KHIM — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Sag T-162/08: Sag anlagt den 29. april 2008 — Frag Comercio Internacional mod KHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Sag T-163/08: Sag anlagt den 29. april 2008 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast mod KHIM (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Sag T-167/08: Sag anlagt den 9. maj 2008 — Microsoft mod Kommissionen

41

2008/C 171/81

Sag T-170/08: Sag anlagt den 13. maj 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Sag T-171/08: Sag anlagt den 7. maj 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung mod Kommissionen

43

2008/C 171/83

Sag T-173/08: Sag anlagt den 13. maj 2008 — Messe Düsseldorf mod KHIM — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Sag T-176/08: Sag anlagt den 9. maj 2008 — Infeurope mod Kommissionen

44

2008/C 171/85

Sag T-177/08: Sag anlagt den 13. maj 2008 — Schräder mod EF-Sortsmyndigheden (CPVO) — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Sag T-180/08 P: Appel iværksat den 15. maj 2008 af Giuseppe Tiralongo til prøvelse af kendelse afsagt den 6. marts 2008 af Personaleretten i sag F-55/07, Tiralongo mod Kommissionen

45

2008/C 171/87

Sag T-181/08: Sag anlagt den 16. maj 2008 — Tay Za mod Rådet

46

2008/C 171/88

Sag T-182/08: Sag anlagt den 16. maj 2008 — Kommissionen mod Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Sag T-183/08: Sag anlagt den 16. maj 2008 — Schuhpark Fascies mod KHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Sag T-187/08: Sag anlagt den 13. maj 2008 — Rodd & Gunn Australia mod KHIM (Gengivelsen af en hund)

47

2008/C 171/91

Sag T-188/08: Sag anlagt den 13. maj 2008 — Infeurope mod Kommissionen

48

2008/C 171/92

Forenede sager T-490/04 og T-493/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 7. maj 2008 — Tyskland og Deutsche Post mod Kommissionen

48

2008/C 171/93

Sag T-180/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 5. maj 2008 — Fränkischer Weinbauverband mod KHIM (en flaskes form)

48

2008/C 171/94

Sag T-17/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 6. maj 2008 — Torres mod KHIM — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Sag T-32/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. maj 2008 — Slovakiet mod Kommissionen

49

2008/C 171/96

Sag T-501/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 23. maj 2008 — R.S. Arbeitsschutz mod KHIM — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Sag T-30/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. maj 2008 — Winzer Pharma mod KHIM — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Retten for EU-Personalesager

2008/C 171/98

Sag F-8/08: Sag anlagt den 22. januar 2008 — Renier mod Kommissionen

50

2008/C 171/99

Sag F-12/08: Sag anlagt den 5. februar 2008 — Nardin mod Parlamentet

50

2008/C 171/00

Sag F-30/08: Sag anlagt den 28. februar 2008 — Nanopoulos mod Kommissionen

50

2008/C 171/01

Sag F-35/08: Sag anlagt den 14. marts 2008 — Pachtitis mod Kommissionen

51

2008/C 171/02

Sag F-45/08: Sag anlagt den 22. april 2008 — Bernard mod Europol

51

2008/C 171/03

Sag F-46/08: Sag anlagt den 6. maj 2008 — Thoss mod Revisionsretten

51

2008/C 171/04

Sag F-47/08: Sag anlagt den 30. april 2008 — Buschak mod Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

52

2008/C 171/05

Sag F-48/08: Sag anlagt den 27. april 2008 — Ortega Serrano mod Kommissionen

52


DA

 

Top