Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:102E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 102, 24. april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 102E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
24. april 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Mødeperioden fra den 21. til 24. maj 2007

 

Mandag, den 21. maj 2007

2008/C 102E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Indførelse af en grøn brintøkonomi og gennemførelse af en tredje industriel revolution i Europa gennem et partnerskab med engagerede regioner og byer, SMV'er og civilsamfundets organisationer (skriftlig erklæring)

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Andragender

Bevillingsoverførsler

Erklæring om økonomisk interesse

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Sundhedstjenester i det indre marked (forhandling)

Biodiversitet (forhandling)

Det finansielle instrument for miljøet (Life+) ***III (forhandling)

Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (forhandling)

Daphne III: Bekæmpelse af vold ***II (forhandling)

Strukturpolitik og samhørighed (forhandling)

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

13

 

Tirsdag, den 22. maj 2007

2008/C 102E/02

PROTOKOL

15

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Kalender over mødeperioder

Dagsorden

Modtagne dokumenter

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (forhandling)

EU's handelsstøtte (forhandling)

Økonomiske partnerskabsaftaler (forhandling)

Afstemningstid

Aftale EF/Rusland om fiskeri og bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Det finansielle instrument for miljøet (Life+) ***III (afstemning)

Daphne III: Bekæmpelse af vold ***II (afstemning)

Ændring af forretningsordenens artikel 47 (afstemning)

Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (afstemning)

Produktion og mærkning af økologiske produkter * (endelig afstemning)

Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland * (afstemning)

Eurolat-delegationen (afstemning)

Praktisk gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (afstemning)

Biodiversitet (afstemning)

Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Debat om fremtidens Europa (forhandling)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Situationen i Palæstina (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Nedsættelse af Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Estland (forhandling)

Årsrapport om FUSP (2005) (forhandling)

Punktafgifter på alkohol * (forhandling)

Transeuropæiske transport- og energinet ***II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

28

BILAG I

30

BILAG II

38

BILAG III
EUROLAT
DELEGATIONEN TIL DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

84

VEDTAGNE TEKSTER

86

P6_TA(2007)0186
Aftale EF/Rusland om fiskeri og bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om samarbejde på fiskeriområdet og om bevarelse af de levende marine ressourcer i Østersøen (KOM(2006)0868 — C6-0052/2007 — 2006/0309(CNS))

86

P6_TA(2007)0187
Det finansielle instrument for miljøet (Life+) ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+) (PE-CONS 3611/2007 — C6-0105/2007 — 2004/0218(COD))

87

P6_TA(2007)0188
Daphne III: Bekæmpelse af vold ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram for perioden 2007-2013 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne III) som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (16367/1/2006 — C6-0089/2007 — 2005/0037A(COD))

88

BILAG
ERKLÆRING FRA RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

88

P6_TA(2007)0189
Samarbejde mellem udvalg (ændring af forretningsordenens artikel 47)
Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om ændring af forretningsordenens artikel 47 om udvidet samarbejde mellem udvalg (2007/2016 (REG))

89

P6_TA(2007)0190
Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF (KOM(2006)0397 — C6-0243/2006 — 2006/0129(COD))

90

P6_TC1-COD(2006)0129
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF

91

BILAG I
MILJØKVALITETSKRAV FOR PRIORITEREDE STOFFER

102

BILAG II
ÆNDRING AF BILAG X TIL DIREKTIV 2000/60/EF

105

P6_TA(2007)0191
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

108

P6_TA(2007)0192
Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (KOM(2006)0804 — C6-0506/2006 — 2006/0262(CNS))

108

P6_TA(2007)0193
Eurolat-delegationen
Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om nedsættelse af den stående delegation til Den Euro- Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og delegationens talmæssige sammensætning

110

P6_TA(2007)0194
Praktisk gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure
Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om vedtagelse af den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (2005/2125(ACI))

111

BILAG
EUROPA-PARLAMENTET — RÅDET — KOMMISSIONEN — FÆLLES ERKLÆRING OM DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE (ARTIKEL 251 I EF-TRAKTATEN)

112

P6_TA(2007)0195
Biodiversitet
Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om stop for tab af biodiversitet inden 2010 (2006/2233(INI))

117

P6_TA(2007)0196
Eksterne aspekter af konkurrenceevnen
Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om et globalt Europa — eksterne aspekter af konkurrenceevnen (2006/2292(INI))

128

P6_TA(2007)0197
Grøn energi i Europa
Europa-Parlamentets erklæring om indførelse af en grøn brintøkonomi og gennemførelse af en tredje industriel revolution i Europa gennem et partnerskab med engagerede regioner og byer, SMV'er og civilsamfundets organisationer

139

 

Onsdag, den 23. maj 2007

2008/C 102E/03

PROTOKOL

141

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (forhandling)

Anstændigt arbejde for alle (forhandling)

Afstemningstid

Transeuropæiske transport- og energinet ***II (afstemning)

Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (afstemning)

Anden tillægsprotokol til aftale EF/Mexico * (afstemning)

Punktafgifter på alkohol * (afstemning)

Sammensætning af Eurolat-delegationen (afstemning)

Sundhedstjenester i det indre marked (afstemning)

Strukturpolitik og samhørighed (afstemning)

EU's handelsstøtte (afstemning)

Økonomiske partnerskabsaftaler (afstemning)

Årsrapport om FUSP (2005) (afstemning)

Anstændigt arbejde for alle (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Debat om fremtidens Europa (forhandling)

Situationen i Nigeria (forhandling)

International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (forhandling)

Innovationsstrategi for EU (forhandling)

Organiseret kriminalitet (forhandling)

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter * (forhandling)

Den fælles markedsordning for korn * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

152

BILAG I

154

BILAG II

167

VEDTAGNE TEKSTER

276

P6_TA(2007)0198
Transeuropæiske transport- og energinet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet (17032/2/2006 — C6-0101/2007 — 2004/0154(COD))

276

P6_TA(2007)0199
Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. maj 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (KOM(2006)0382 — C6-0244/2006 — 2006/0133(COD))

277

P6_TC1-COD(2006)0133
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF

277

P6_TA(2007)0200
Anden tillægsprotokol til aftale EF/Mexico *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. maj 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16522/2006 — KOM(2006)0777 — C6-0077/2007 — 2006/0259(CNS))

278

P6_TA(2007)0201
Sundhedstjenester i det indre marked
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om virkninger og konsekvenser af udelukkelsen af sundhedstjenester fra direktivet om tjenesteydelser i det indre marked (2006/2275(INI))

279

P6_TA(2007)0202
Strukturpolitik og samhørighed
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om strukturpolitikkernes virkninger og konsekvenser for samhørigheden i EU (2006/2181(INI))

286

P6_TA(2007)0203
EU's handelsrelaterede bistand
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om EU's handelsrelaterede bistand (2006/2236(INI))

291

P6_TA(2007)0204
Økonomiske partnerskabsaftaler
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler (2005/2246(INI))

301

P6_TA(2007)0205
Årlig rapport om FUSP (2005)
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for Den Europæiske Unions almindelige budget — 2005 (2006/2217(INI))

309

P6_TA(2007)0206
Anstændigt arbejde for alle
Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle (2006/2240(INI))

321

 

Torsdag, den 24. maj 2007

2008/C 102E/04

PROTOKOL

333

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Situationen i Kashmir (forhandling)

Via Baltica-projektet (forhandling)

Velkomstord

Afstemningstid

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den fælles markedsordning for korn * (afstemning)

Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (afstemning)

Situationen i Nigeria (afstemning)

International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid (fortsat)

Innovationsstrategi for EU (afstemning)

Organiseret kriminalitet (afstemning)

Situationen i Kashmir (afstemning)

Estland (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Dagsorden

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Sagen om senderen Radio Caracas TV i Venezuela

Menneskerettighederne i Syrien

Menneskerettighederne i Sudan

Sagen om Verdensbankens præsident

Afstemningstid

Sagen om senderen Radio Caracas TV i Venezuela (afstemning)

Menneskerettighederne i Syrien (afstemning)

Menneskerettighederne i Sudan (afstemning)

Sagen om Verdensbankens præsident (afstemning)

Valgs prøvelse

Parlamentets sammensætning

Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

347

BILAG I

348

BILAG II

359

VEDTAGNE TEKSTER

426

P6_TA(2007)0207
Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (KOM(2006)0822 — C6-0045/2007 — 2006/0269(CNS))

426

P6_TA(2007)0208
Den fælles markedsordning for korn *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om den fælles markedsordning for korn (KOM(2006)0755 — C6-0044/2007 — 2006/0256(CNS))

444

P6_TA(2007)0209
Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. maj 2007 om prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (2007/2121(REG))

446

P6_TA(2007)0210
Situationen i Nigeria
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om de nyligt afholdte valg i Nigeria

448

P6_TA(2007)0211
International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om EU's strategiske mål for det 14. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Haag fra den 3. til den 15. juni 2007

451

P6_TA(2007)0212
Innovationsstrategi for EU
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om Viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU (2006/2274 (INI))

455

P6_TA(2007)0213
Organiseret kriminalitet
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udvikling af et strategisk koncept for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2006/2094 (INI))

464

P6_TA(2007)0214
Situationen i Kashmir
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om Kashmir: den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne (2005/2242(INI))

468

P6_TA(2007)0215
Estland
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om Estland

481

P6_TA(2007)0216
Sagen om senderen »Radio Caracas TV« i Venezuela
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om sagen om senderen »Radio Caracas TV« i Venezuela

484

P6_TA(2007)0217
Menneskerettighederne i Syrien
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om menneskerettighederne i Syrien

485

P6_TA(2007)0218
Menneskerettighederne i Sudan
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om menneskerettighederne i Sudan

487


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

ITS

Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet

NI

Løsgængere

DA

 

Top