Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:269:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 269, 10. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 269

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
10. november 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2007/C 269/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 247 af 20.10.2007

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2007/C 269/02

Valg af afdelingsformænd til afdelinger med tre dommere

2

2007/C 269/03

Dommernes fordeling mellem afdelinger med tre dommere

2

2007/C 269/04

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

2

2007/C 269/05

Udpegelsen af førstegeneraladvokat

3

2007/C 269/06

De nye medlemmer af Retten i Første Instans aflægger ed

3

2007/C 269/07

Sag C-227/04 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — Maria-Luise Lindorfer mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — tjenestemænd — overførsel af pensionsrettigheder — erhvervsmæssig virksomhed inden tiltrædelsen af tjenesten ved Fællesskaberne — beregning af pensionsgivende tjenesteår — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — almindelige gennemførelsesbestemmelser — det principielle forbud mod forskelsbehandling — ligebehandlingsprincippet)

3

2007/C 269/08

Sag C-260/04: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser — offentlige tjenesteydelseskoncessioner — fornyelse af 329 koncessioner på afholdelse af hestevæddemål uden indkaldelse af konkurrerende bud — krav om offentliggørelse og gennemsigtighed)

4

2007/C 269/09

Sag C-16/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. september 2007 — The Queen, Veli Tum og Mehmet Dari mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra House of Lords — Det Forenede Kongerige) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1 — »stand still«-klausul — rækkevidde — lovgivning i en medlemsstat, der efter tillægsprotokollens ikrafttræden har indført nye restriktioner hvad angår tyrkiske statsborgeres første indrejse på dens område med henblik på at udøve etableringsfriheden)

4

2007/C 269/10

Sag C-76/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz mod Finanzamt Bergisch Gladbach (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Köln — Tyskland) (EF-traktatens artikel 8A (efter ændring nu artikel 18 EF) — unionsborgerskab — EF-traktatens artikel 59 (efter ændring nu artikel 49 EF) — fri udveksling af tjenesteydelser — indkomstskattelovgivning — skolepenge — udelukkende ret til fradrag for skolepenge til private indenlandske institutioner)

5

2007/C 269/11

Sag C-287/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — D.P.W. Hendrix mod Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Social sikring af vandrende arbejdstagere — artikel 12 EF, 17 EF, 18 EF og 39 EF — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4, stk. 2a, artikel 10a og bilag IIa — forordning nr. 1612/68/EØF — artikel 7, stk. 1 — særlige ikke-bidragspligtige sociale ydelser — nederlandsk ydelse til handicappede unge — manglende mulighed for eksport)

5

2007/C 269/12

Sag C-297/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene (Tvungen identificering og teknisk kontrol forud for registrering af køretøjer i en medlemsstat — artikel 28 EF og 30 EF — direktiv 96/96/EF og 1999/37/EF — anerkendelse af registreringsattester udstedt i og teknisk kontrol foretaget i andre medlemsstater)

6

2007/C 269/13

Sag C-304/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter — direktiv 79/409/EØF — beskyttelse af vilde fugle — vurdering af ændrede skipisters indvirkninger på miljøet)

7

2007/C 269/14

Sag C-307/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. september 2007 — Yolanda Del Cerro Alonso mod Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de San Sebastián — Spanien) (Direktiv 1999/70/EF — § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse — princippet om ikke-diskrimination — begrebet »arbejdsvilkår« — anciennitetstillæg — omfattet — objektive forhold, der berettiger forskelsbehandling — foreligger ikke)

7

2007/C 269/15

Sag C-318/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — artikel 18 EF, 39 EF, 43 EF og 49 EF — indkomstskattelovgivning — skolepenge — udelukkende ret til fradrag for skolepenge til private indenlandske institutioner)

8

2007/C 269/16

Sag C-388/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — bevaring af naturtyper — vilde dyr og planter — det særligt beskyttede område »Valloni e steppe pedegarganiche«)

8

2007/C 269/17

Sag C-431/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos L.da mod Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, L.da (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) (Overenskomst om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen — artikel 33 i TRIPs-aftalen — patenter — minimumsvarighed af beskyttelsen — medlemsstats lovgivning, der fastsætter en kortere varighed — artikel 234 EF — Domstolens kompetence — direkte virkning)

9

2007/C 269/18

Forenede sager C-439/05 P og C-454/05 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2007 — Land Oberösterreich og Republikken Østrig mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — direktiv 2001/18/EF — afgørelse 2003/653/EF — udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer — artikel 95, stk. 5, EF — nationale bestemmelser, som fraviger en harmoniseringsforanstaltning, og som er begrundet i et nyt videnskabeligt belæg og i et problem, der er specifikt for en medlemsstat — kontradiktionsprincippet)

9

2007/C 269/19

Sag C-443/05 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. september 2007 — Common Market Fertilizers SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — antidumpingtold — artikel 239 i toldkodeksen — fritagelse for importafgifter — artikel 907, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93 — fortolkning — lovlighed — Kommissionens beslutning — »ekspertgruppe« forsamlet i Toldkodeksudvalget — særskilt funktionel enhed — artikel 2 og artikel 5, stk. 2, i Rådets afgørelse 1999/468/EF — artikel 4, stk. 1, i Toldkodeksudvalgets forretningsorden — betingelser for anvendelse af artikel 239 i toldkodeksen — ikke udvist åbenbar forsømmelighed)

10

2007/C 269/20

Sag C-458/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. september 2007 — Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic mod Princess Personal Service GmbH (PPS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Socialpolitik — direktiv 2001/23/EF — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — overførsel af virksomheder — begrebet »overførsel« — vikarbureau)

10

2007/C 269/21

Sag C-17/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 11. september 2007 — Céline SARL mod Céline SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Nancy — Frankrig) (Varemærker — artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 6, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104/EØF — ret for indehaveren af et registreret varemærke til at modsætte sig en tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket — brug af tegnet som selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt — tredjemands ret til at gøre brug af sit eget navn)

11

2007/C 269/22

Sag C-74/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 90 EF — registreringsafgift af indførte brugte køretøjer — fastsættelse af den afgiftspligtige værdi — værdiforringelse alene baseret på køretøjernes alder — offentliggørelse af kriterierne for beregning — mulighed for at anfægte anvendelsen af en fast beregningsmetode)

11

2007/C 269/23

Sag C-84/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. september 2007 — Staat der Nederlanden mod Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV og Wala Nederland NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler — artikel 28 EF og 30 EF — tilladelse til markedsføring og registrering — antroposofiske lægemidler)

12

2007/C 269/24

Sag C-116/06: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. september 2007 — Sari Kiiski mod Tampereen kaupunki (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tampereen käräjäoikeus, Finland) (Ligebehandling af mænd og kvinder — beskyttelse af gravide arbejdstagere — artikel 2 i direktiv 76/207/EØF — ret til barselsorlov — artikel 8 og 11 i direktiv 92/85/EØF — indvirkning på retten til at ændre varigheden af en »børnepasningsorlov«)

12

2007/C 269/25

Sag C-177/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Statsstøtte — støtteordning — uforenelig med fællesmarkedet — Kommissionens beslutning — gennemførelse — ophævelse af støtteordningen — indstilling af støtte, der endnu ikke er udbetalt — tilbagesøgning af støtte, der allerede er stillet til rådighed — undladelse — sagsøgtes anbringender — beslutningens ugyldighed — absolut umulighed for gennemførelsen)

13

2007/C 269/26

Sag C-193/06 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. september 2007 — Société des Produits Nestlé SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), Quick restaurants SA (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »QUICKY« — indsigelse fra indehaveren af de ældre nationale ordmærker QUICKIES — risiko for forveksling — helhedsvurdering)

14

2007/C 269/27

Sag C-234/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. september 2007 — Il Ponte Finanziaria SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), F.M.G. Textiles Srl, tidligere Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Appel — EF-varemærker — registrering af varemærket BAINBRIDGE — indsigelse fra indehaveren af ældre nationale varemærker, der alle har bestanddelen »Bridge« til fælles — indsigelsen forkastet — varemærkefamilie — bevis for brug — begrebet »defensive varemærker«)

14

2007/C 269/28

Sag C-371/06: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. september 2007 — Benetton Group SpA mod G-Star International BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, og artikel 3, stk. 3 — tegn — udformning, som giver varen en væsentlig værdi — brug — reklamekampagner — udformningens tiltrækningskraft, som forud for registreringsansøgningen er opnået som følge af kendskabet til udformningen som et tegn med særpræg)

15

2007/C 269/29

Sag C-381/06: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2002/14/EF — information og høring af arbejdstagere — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

15

2007/C 269/30

Sag C-400/06: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. septembre 2007 — Codirex Expeditie BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — underposition 0202 30 50 — frosne, udbenede kødudskæringer af et stykke af forfjerdingen af hornkvæg)

16

2007/C 269/31

Sag C-315/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Klagenfurt (Østrig) den 9. juli 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH mod Claudia Schmidt

16

2007/C 269/32

Sag C-316/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Gießen (Tyskland) den 9. juli 2007 — Markus Stoß mod Wetteraukreis

16

2007/C 269/33

Sag C-330/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Østrig) den 16. juli 2007 — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH mod Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

17

2007/C 269/34

Sag C-332/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 17. juli 2007 — Josep Holzinger mod Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

17

2007/C 269/35

Sag C-337/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Stuttgart (Tyskland) den 20. juli 2007 — Ibrahim Altun mod Stadt Böblingen

18

2007/C 269/36

Sag C-339/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 20. juli 2007 — advokat Christopher Seagon som kurator i konkursboet Frick Teppichboden Supermärkte GmbH mod Deko Marty Belgium N.V.

18

2007/C 269/37

Sag C-350/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sächsischen Landessozialgericht (Tyskland) den 30. juli 2007 — Kattner Stahlbau GmbH mod Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

19

2007/C 269/38

Sag C-358/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Stuttgart (Tyskland) den 2. august 2007 — Kulpa Automatenservice Asperg GmbH mod Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/39

Sag C-359/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichts Stuttgart (Tyskland) den 2. august 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH mod Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/40

Sag C-360/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Stuttgart (Tyskland) den 2. august 2007 — Andreas Kunert mod Land Baden-Württemberg

20

2007/C 269/41

Sag C-361/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de prud'hommes de Beauvais (Frankrig) den 2. august 2007 — Olivier Polier mod Najar EURL

20

2007/C 269/42

Sag C-362/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrig) den 2. august 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH mod Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/43

Sag C-363/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrig) den 2. august 2007 — Hewlett Packard International SARL mod Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/44

Sag C-369/07: Sag anlagt den 3. august 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

22

2007/C 269/45

Sag C-375/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. august 2007 — Staatssecretaris van Financiën mod Heuschen & Schroff Oriental Foods Trading BV

23

2007/C 269/46

Sag C-376/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. august 2007 — Staatssecretaris van Financiën mod Kamino International Logistics BV

23

2007/C 269/47

Sag C-378/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethymnis (Grækenland) den 8. august 2007 — K. Aggelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, C. Kaparou, M. Lioni, E. Makrigiannaki, E. Nisanaki, C. Panagiotou, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki og C. Chalkiadaki mod Nomarchiaki Autodiikisi Rethymnis

24

2007/C 269/48

Sag C-379/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethymnis (Grækenland) den 8. august 2007 — Chariklia Giannoudi mod Dimos Geropotamou (Geropotamou kommune)

25

2007/C 269/49

Sag C-380/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Rethymnis (Grækenland) den 8. august 2007 — Georgios Karabousanos og Sofoklis Michopoulos mod Dimos Geropotamou (Geropotamou kommune)

27

2007/C 269/50

Sag C-381/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 8. august 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS mod Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

29

2007/C 269/51

Sag C-385/07 P: Appel iværksat den 13. august 2007 af Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt den 24. maj 2007 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-151/01, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, støttet af Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme og Belland Vision GmbH

29

2007/C 269/52

Sag C-391/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 20. august 2007 — Glencore Grain Rotterdam BV mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

30

2007/C 269/53

Sag C-396/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 27. august 2007 — Mirja Juuri mod Fazer Amica Oy

30

2007/C 269/54

Sag C-397/07: Sag anlagt den 27. august 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

31

2007/C 269/55

Sag C-400/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 29. august 2007 — SALF SpA mod Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

32

2007/C 269/56

Sag C-401/07: Sag anlagt den 29. august 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

33

2007/C 269/57

Sag C-405/07 P: Appel iværksat den 3. september 2007 af Kongeriget Nederlandene til prøvelse af dom afsagt den 27. juni 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-182/06, Kongeriget Nederlandene mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

33

2007/C 269/58

Sag C-406/07: Sag anlagt den 4. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

34

2007/C 269/59

Sag C-414/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny, Krakow (Polen) den 10. september 2007 — Magoora Sp. z.o.o. mod Dyrektor Izby Skarbowej, Krakow

35

2007/C 269/60

Sag C-421/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 13. september 2007, Anklagemyndigheden mod Frede Damgaard

35

2007/C 269/61

Sag C-425/07 P: Appel iværksat den 14. september 2007 af AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE til prøvelse af dom afsagt den 12. juli 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-229/05, AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

36

2007/C 269/62

Sag C-427/07: Sag anlagt den 14. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

36

2007/C 269/63

Sag C-431/07 P: Appel iværksat den 18. september 2007 af Bouygues SA og Bouygues Télécom SA til prøvelse af dom afsagt den 4. juli 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-475/04, Bouygues og Bouygues Télécom mod Kommissionen

37

2007/C 269/64

Sag C-433/07: Sag anlagt den 18. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

38

2007/C 269/65

Sag C-434/07: Sag anlagt den 18. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

38

2007/C 269/66

Sag C-435/07: Sag anlagt den 18. september 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

39

2007/C 269/67

Sag C-436/07 P: Appel iværksat den 14. september 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 12. juli 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-312/05, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Evfrosyni Alexiadou

39

 

Retten i Første Instans

2007/C 269/68

Valg af præsident for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

40

2007/C 269/69

Valg af afdelingsformænd

40

2007/C 269/70

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

40

2007/C 269/71

Sammensætning af den store afdeling

41

2007/C 269/72

Rettens plenum

41

2007/C 269/73

Appelafdelingen

42

2007/C 269/74

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne

42

2007/C 269/75

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

42

2007/C 269/76

Forenede sager T-8/95 og T-9/95: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. september 2007 — Pelle og Konrad mod Rådet og Kommissionen (»Ansvar uden for kontraktforhold — mælk — tillægsafgift — referencemængde — forordning (EØF) nr. 2187/93 — erstatning til producenter — suspension af forældelse«)

42

2007/C 269/77

Forenede sager T-125/03 og T-253/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. september 2007 — Akzo Nobel Chemicals og Akcros Chemicals mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — Kommissionens beføjelser til at foretage kontrolundersøgelser — dokumenter beslaglagt under en kontrolundersøgelse — beskyttelse af fortroligheden af korrespondance mellem advokater og klienter — formalitet)

43

2007/C 269/78

Sag T-375/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. september 2007 — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie mod Kommissionen (Statsstøtte — foranstaltninger til fremme af anvendelsen af isoleringsmateriale fremstillet af fornyelige råstoffer — beslutning, hvorved støtten blev erklæret forenelig med fællesmarkedet — indledende undersøgelsesprocedure — annullationssøgsmål — formaliteten — begrebet interesseret i henhold til artikel 88, stk. 2, EF — Kommissionens forpligtelse til at indledede en kontradiktorisk sagsbehandling)

44

2007/C 269/79

Sag T-418/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. september 2007 — La Mer Technology mod KHIM — Laboratoires Goëmar (LA MER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket LA MER — ældre, nationalt ordmærke LABORATOIRE DE LA MER — relativ registreringshindring — reel brug af varemærket — artikel 43, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 40/94 — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94)

44

2007/C 269/80

Sag T-201/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. september 2007 — Microsoft mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — operativsystemer for klient-pc'er — operativsystemer for arbejdsgruppereserve — multimedieafspillere, der kan afspille streamet indhold — beslutning der fastslår overtrædelser af artikel 82 EF — den dominerende virksomheds nægtelse af at give oplysninger vedrørende interoperabilitet og tillade, at sådanne oplysninger anvendes — den dominerende virksomheds levering af dens operativsystem for klient-pc'er gjort betinget af samtidig anskaffelse af virksomhedens multimedieafspiller — foranstaltninger til afhjælpning — udpegning af en uafhængig tilsynsførende — bøde — fastsættelse af beløbet — forholdsmæssighed)

45

2007/C 269/81

Sag T-240/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. september 2007 — Frankrig mod Kommissionen (Det Europæiske Atomenergifællesskab — investeringer — indberetning til Kommissionen om planlagte investeringer — gennemførelsesbestemmelser — forordning (Euratom) nr. 1352/2003 — Kommissionens manglende kompetence — artikel 41 EA-44 EA — retssikkerhedsprincippet)

46

2007/C 269/82

Sag T-461/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. september 2007 — Imagination Technologies mod KHIM (PURE DIGITAL) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket PURE DIGITAL — absolutte registreringshindringer — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94 — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94)

46

2007/C 269/83

Sag T-136/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. september 2007 — EARL Salvat père & fils m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — foranstaltninger til omstilling af vinproduktionen — beslutning hvorved støtten blev fundet delvis forenelig og delvis uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — formaliteten — begrundelsespligt — vurdering i henhold til artikel 87, stk. 1, EF)

47

2007/C 269/84

Sag T-254/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. september 2007 — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie mod Kommissionen (Statsstøtte — foranstaltninger til fremme af anvendelsen af isoleringsmateriale fremstillet af fornyelige råstoffer — beslutning, hvorved støtten blev erklæret forenelig med fællesmarkedet — indledende undersøgelsesprocedure — annullationssøgsmål — fagforening — begrebet interesseret i henhold til artikel 88, stk. 2, EF — anbringender om indholdsmangler ved beslutningen — afvisning)

47

2007/C 269/85

Sag T-295/05: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 5. september 2007 — Document Security Systems mod ECB (Den monetære union — udstedelse af pengesedler i euro — påstået anvendelse af en patenteret opfindelse til at undgå forfalskning — sag om krænkelse af et europæisk patent — Rettens inkompetence — afvisning — erstatningssøgsmål)

48

2007/C 269/86

Sag T-49/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 7. september 2007 — González Sánchez mod KHIM — Bankinter (ENCUENTA) (EF-varemærker — indsigelsessag — artikel 63, stk. 4, i forordning (EF) nr. 40/94 — manglende søgsmålskompetence — afvisning)

48

2007/C 269/87

Sag T-305/07: Sag anlagt den 9. august 2007 — Offshore Legends mod KHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS (i sort og hvidt))

48

2007/C 269/88

Sag T-306/07: Sag anlagt den 9. august 2007 — Offshore Legends mod KHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS (i blåt, sort og grønt))

49

2007/C 269/89

Sag T-308/07: Sag anlagt den 16. august 2007 — Tegebauer mod Parlamentet

49

2007/C 269/90

Sag T-317/07: Sag anlagt den 27. august 2007 — Kommissionen mod B2Test

50

2007/C 269/91

Sag T-321/07: Sag anlagt den 28. august 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten mod KHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

50

2007/C 269/92

Sag T-322/07: Sag anlagt den 27. august 2007 — Kenitex Química mod KHIM — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

51

2007/C 269/93

Sag T-323/07: Sag anlagt den 30. august 2007 — El Morabit mod Rådet for Den Europæiske Union

52

2007/C 269/94

Sag T-325/07: Sag anlagt den 3. september 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mod KHIM (SURFCARD)

52

2007/C 269/95

Sag T-330/07: Sag anlagt den 30. august 2007 — Kuiburi Fruit Canning mod Rådet

53

2007/C 269/96

Sag T-332/07: Sag anlagt den 4. september 2007 — Tyskland mod Kommissionen

53

2007/C 269/97

Sag T-333/07: Sag anlagt den 7. september 2007 — Entrance Services mod Parlamentet

54

2007/C 269/98

Sag T-334/07: Sag anlagt den 31. august 2007 — Denka International mod Kommissionen

55

2007/C 269/99

Sag T-335/07: Sag anlagt den 4. september 2007 — Mergel m.fl. mod KHIM (Patentconsult)

55

2007/C 269/00

Sag T-336/07: Sag anlagt den 10. september 2007 — Telefónica, S.A. og Telefónica de España mod Kommissionen

55

2007/C 269/01

Sag T-337/07: Sag anlagt den 6. september 2007 — Brilliant Hotelsoftware mod KHIM (BRILLIANT)

56

2007/C 269/02

Sag T-338/07 P: Appel iværksat den 4. september 2007 af Irène Bianchi til prøvelse af dom afsagt den 28. juni 2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-38/06, Bianchi mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

57

2007/C 269/03

Sag T-339/07: Sag anlagt den 11. september 2007 — Juwel Aquarium mod KHIM — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)

57

2007/C 269/04

Sag T-340/07: Sag anlagt den 4. september 2007 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

57

2007/C 269/05

Sag T-341/07: Sag anlagt den 10. september 2007 — Sison mod Rådet

58

2007/C 269/06

Sag T-342/07: Sag anlagt den 10. september 2007 — Ryanair mod Kommissionen

59

2007/C 269/07

Sag T-343/07: Sag anlagt den 12. september 2007 — allsafe Jungfalk mod KHIM (ALLSAFE)

59

2007/C 269/08

Sag T-344/07: Sag anlagt den 10. september 2007 — O2 (Germany) mod KHIM (Homezone)

60

2007/C 269/09

Sag T-345/07: Sag anlagt den 13. september 2007 — La Banque Postale mod Kommissionen

60

2007/C 269/10

Sag T-346/07: Sag anlagt den 13. september 2007 — Duro Sweden mod KHIM (EASYCOVER)

61

2007/C 269/11

Sag T-348/07: Sag anlagt den 12. september 2007 — Al-Aqsa mod Rådet

61

2007/C 269/12

Sag T-349/07: Sag anlagt den 7. september 2007 — FMC Chemical m.fl. mod Kommissionen

62

2007/C 269/13

Sag T-352/07: Sag anlagt den 14. september 2007 — Kommissionen mod Rednap

62

2007/C 269/14

Sag T-353/07: Sag anlagt den 13. september 2007 — Esber mod KHIM — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

63

2007/C 269/15

Sag T-354/07: Sag anlagt den 18. september 2007 — Pfizer mod KHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

63

2007/C 269/16

Sag T-355/07: Sag anlagt den 18. september 2007 — Pfizer mod KHIM — Isdin (ISDIN Pediatrícs)

64

2007/C 269/17

Sag T-356/07: Sag anlagt den 19. september 2007 — Pfizer mod KHIM — Isdin (ISDIN 14-8.000)

64

2007/C 269/18

Sag T-357/07: Sag anlagt den 19. september 2007 — Focus Magazin Verlag mod KHIM — Editoral Planeta (FOCUS Radio)

65

2007/C 269/19

Sag T-362/07: Sag anlagt den 14. september 2007 — El Fatmi mod Rådet

65

2007/C 269/20

Sag T-363/07: Sag anlagt den 14. september 2007 — Ahmed Hamdi mod Rådet

66

2007/C 269/21

Sag T-369/07: Sag anlagt den 26. september 2007 — Letland mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

66

 

Retten for EU-Personalesager

2007/C 269/22

Sag F-32/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2007 — de la Cruz mod Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (Personalesag — kontraktansatte — reform af tjenestemandsvedtægten — tidligere lokalt ansatte — fastsættelse af indplacering og aflønning ved ansættelsen — overensstemmelse mellem stillingerne — høring af Personaleudvalget)

68

2007/C 269/23

Sag F-43/06: EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2007 — Tuomo Talvela mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2004 — kontradiktionsretten — begrundelsespligten — administrativ undersøgelse)

68

2007/C 269/24

Sag F-10/07: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 18. september 2007 — Botos mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — socialsikring — sygeforsikring — godtgørelse af lægeudgifter — alvorlig sygdom — Afregningskontoret — lægeundersøgelser)

69

2007/C 269/25

Sag F-146/06: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 10. september 2007 — Speiser mod Europa-Parlamentet (Personalesag — midlertidigt ansat — aflønning — udlandstillæg — for sent indgivet klage — åbenbart, at sagen må afvises)

69

2007/C 269/26

Sag F-12/07 AJ: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 11. september 2007 — O'Connor mod Kommissionen (Juridisk bistand)

69

2007/C 269/27

Sag F-65/07: Sag anlagt den 29. juni 2007 — Aayhan m.fl. mod Parlamentet

70

2007/C 269/28

Sag F-71/07: Sag anlagt den 16. juli 2007 — Karatzoglou mod EAR

70

2007/C 269/29

Sag F-85/07: Sag anlagt den 22. august 2007 — Anselmo m.fl. mod Rådet

71

2007/C 269/30

Sag F-89/07: Sag anlagt den 6. september 2007 — Kuchta mod ECB

71

2007/C 269/31

Sag F-90/07: Sag anlagt den 17. september 2007 — Traore mod Kommissionen

72

2007/C 269/32

Sag F-91/07: Sag anlagt den 13. september 2007 — Torijano Montero mod Rådet

72

2007/C 269/33

Sag F-100/07: Sag anlagt den 1. oktober 2007 — Tsirimiagos mod Regionsudvalget

73

2007/C 269/34

Sag F-101/07: Sag anlagt den 3. oktober 2007 — Cova mod Kommissionen

73


DA

 

Top