Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:227E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 227, 21. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 227E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
21. september 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Europa-Parlamentet

 

Mandag, 26. september 2005

2006/C 227E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Modtagne dokumenter

Andragender

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Modtagelse af de bulgarske og rumænske observatører

Arbejdsplan

Parlamentets prioriterede arbejdsprogram (forhandling)

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

25-årsdagen for den frie fagforening Solidaritet og dens budskab til Europa (forhandling)

1. Kreditinstitutters virksomhed 2. Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag ***I (forhandling)

Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I (forhandling)

Protokol til fiskeriaftalen EF/Comorerne * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

10

BILAG

12

 

Tirsdag, 27. september 2005

2006/C 227E/2

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Tildeling og fratagelse af flygtningestatus * (forhandling)

Aftale om vindyrkning mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (forhandling)

Afstemningstid

Offentlige kontrakter ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Bulgarien om lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale EF/Kroatien om lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Protokol til fiskeriaftalen EF/Comorerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Marios Matsakis' immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Opbevaring af data med henblik på at bekæmpe strafbare handlinger (forretningsordenens artikel 131) (endelig afstemning)

Tildeling og fratagelse af flygtningestatus * (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Territorial samhørighed — Regionerne i den yderste periferi (forhandling)

Resultatet af undersøgelsen af verserende lovgivningsforslag (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Gigtsygdomme (skriftlig erklæring)

Udvikling af jernbaner ***I — Certificering af togpersonale ***I — Internationale jernbanepassagerer ***I — Erstatning vedrørende jernbanefragt ***I — (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

26

BILAG II

30

VEDTAGNE TEKSTER

39

P6_TA(2005)0342
Offentlige kontrakter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om berigtigelse af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (KOM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

39

P6_TA(2005)0343
Aftale EF/Bulgarien om lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

39

P6_TA(2005)0344
Aftale EF/Kroatien om lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

40

P6_TA(2005)0345
Gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 297/95 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (KOM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

40

P6_TA(2005)0346
Protokol til fiskeriaftalen EF/Comorerne *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 — 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Unionen Comorerne om fiskeri ud for Comorerne (KOM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

42

P6_TA(2005)0347
Ophævelse af Marios Matsakis immunitet
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til anmodning om ophævelse af Marios Matsakis immunitet (2004/2194(IMM))

44

P6_TA(2005)0348
Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Den Franske Republiks, Irlands, Kongeriget Sveriges og Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og strafforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

45

P6_TA(2005)0349
Tildeling og fratagelse af flygtningestatus *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for procedurerne for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

46

 

Onsdag, den 28. september 2005

2006/C 227E/3

PROTOKOL

83

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Bevillingsoverførsler

Åbning af forhandlinger med Tyrkiet — Tillægsprotokol til associeringsaftalen med Tyrkiet *** (forhandling)

Velkomstord

Afstemningstid

Tillægsprotokol til associeringsaftalen med Tyrkiet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Åbning af forhandlinger med Tyrkiet (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid (fortsat)

1. Kreditinstitutters virksomhed 2. Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag ***I (afstemning)

Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I (afstemning)

Udvikling af jernbaner ***I (afstemning)

Certificering af togpersonale ***I (afstemning)

Internationale jernbanepassagerer ***I (afstemning)

Erstatning vedrørende jernbanefragt ***I (afstemning)

25-årsdagen for den frie fagforening Solidaritet og dens budskab til Europa (afstemning)

Territorial samhørighed (afstemning)

Regionerne i den yderste periferi (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Beskyttelse af immunitet (opfølgning)

Olie (forhandling)

Reform af FN og milleniumudviklingsmål (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Belarus (forhandling)

Strategisk partnerskab EU/Indien (forhandling)

Vedvarende energikilder (forhandling)

Menneskerettighedssituationen for minoriteter i Kosovo (forhandling)

Handlingsprogram for trafiksikkerhed (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

95

BILAG I

97

BILAG II

114

VEDTAGNE TEKSTER

163

P6_TA(2005)0350
Tyrkiet
Europa-Parlamentets beslutning om indledning af forhandlingerne med Tyrkiet

163

P6_TA(2005)0351
Kreditinstitutters virksomhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (KOM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

166

P6_TC1-COD(2004)0155
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/…/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet)

167

BILAG I
LISTE OVER DE AKTIVITETER, DER ER UNDERGIVET GENSIDIG ANERKENDELSE

236

BILAG II
KLASSIFICERING AF IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

236

BILAG III
BEHANDLING AF MODPARTSRISIKO VED DERIVATER, GENKØBSTRANSAKTIONER, TRANSAKTIONER VEDRØRENDE UD- ELLER INDLÅN I VÆRDIPAPIRER ELLER RÅVARER, TRANSAKTIONER MED LANG AFVIKLINGSTID OG »MARGIN LENDING«-TRANSAKTIONER

237

BILAG IV
EKSEMPLER PÅ DERIVATER

255

BILAG V
TEKNISKE KRITERIER FOR TILRETTELÆGGELSE OG BEHANDLING AF RISICI

256

BILAG VI
STANDARDMETODEN

257

BILAG VII
METODEN MED INTERNE RATINGS

272

BILAG VIII
KREDITRISIKOREDUKTION

300

BILAG IX
SECURITISATION

331

BILAG X
OPERATIONELLE RISICI

349

BILAG XI
DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS TEKNISKE KRITERIER FOR REVISION OG EVALUERING

357

BILAG XII
TEKNISKE KRITERIER FOR OPLYSNINGSPLIGT

358

BILAG XIII

365

BILAG XIV

366

P6_TA(2005)0352
Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (KOM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

371

P6_TC1-COD(2004)0159
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/…/EF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning)

371

BILAG I
BEREGNING AF KAPITALKRAV VED POSITIONSRISIKO

396

BILAG II
BEREGNING AF KAPITALKRAV TIL AFVIKLINGS- OG MODPARTSKREDITRISIKO

408

BILAG III
BEREGNING AF KAPITALKRAV VED VALUTARISIKO

411

BILAG IV
BEREGNING AF KAPITALKRAV VED RÅVARERISIKO

412

BILAG V
BRUG AF INTERNE MODELLER TIL BEREGNING AF KAPITALKRAV

416

BILAG VI
BEREGNING AF KAPITALKRAV VED STORE ENGAGEMENTER

421

BILAG VII
HANDEL

422

BILAG VIII
OPHÆVEDE DIREKTIVER

426

BILAG IX
SAMMENLIGNINGSTABEL

427

P6_TA(2005)0353
Revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (KOM(2004)0177 — C6–0005/2004 — 2004/0065(COD))

432

P6_TC1-COD(2004)0065
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/…/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

432

P6_TA(2005)0354
Udvikling af jernbaner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (KOM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

460

P6_TC1-COD(2004)0047
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/…/EF om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og om ændring af direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering

460

P6_TA(2005)0355
Certificering af togpersonale ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om certificering af togpersonale, der fremfører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (KOM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

464

P6_TC1-COD(2004)0048
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/…/EF om certificering af lokomotivførere og togpersonale i lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

465

BILAG I
FÆLLESKABSMODEL FOR CERTIFIKAT OG SUPPLERENDE ATTEST

480

BILAG II
LOKOMOTIVFØRERENS OPGAVER

482

BILAG III
GRUNDLÆGGENDE KRAV

482

BILAG IV
FAGLIGE KVALIFIKATIONER

485

BILAG V
PRØVE I ALMENE FAGLIGE KUNDSKABER

486

BILAG VI
PRØVE I FAGLIGE KUNDSKABER OM RULLENDE MATERIEL

486

BILAG VII
PRØVE I FAGLIGE KUNDSKABER OM INFRASTRUKTUR

488

P6_TA(2005)0356
Internationale jernbanepassagerer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (KOM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

490

P6_TC1-COD(2004)0049
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2005 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

490

BILAG I
MINDSTEMÅL AF OPLYSNINGER, SOM SKAL GIVES AF JERNBANEVIRKSOMHEDERNE

506

BILAG II
MINDSTEMÅL AF OPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIVES PÅ BILLETTEN

507

P6_TA(2005)0357
25-årsdagen for den frie fagforening Solidaritet og dens budskab til Europa
Europa-Parlamentets beslutning om 25-årsdagen for den frie fagforening Solidaritet og dens budskab til Europa

508

P6_TA(2005)0358
Den territoriale samhørigheds rolle i den regionale udvikling
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til den territoriale samhørigheds rolle i den regionale udvikling (2004/2256(INI))

509

P6_TA(2005)0359
Styrket partnerskab for regionerne i yderste periferi
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til et styrket partnerskab for regionerne i den yderste periferi (2004/2253(INI))

512

 

Torsdag, 29. september 2005

2006/C 227E/4

PROTOKOL

520

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Tekstilsektoren (forhandling)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Handelsmæssige forbindelser EU/Kina (forhandling)

Afstemningstid

Aftale om vindyrkning mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (afstemning)

Olie (afstemning)

Reform af FN og milleniumudviklingsmål (afstemning)

Belarus (afstemning)

Strategisk partnerskab EU/Indien (afstemning)

Vedvarende energikilder (afstemning)

Handlingsprogram for trafiksikkerhed (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Dagsorden

Udnævnelse af bulgarske og rumænske observatører i udvalgene

Handelsmæssige forbindelser EU/Kina (fortsat forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Nepal

Tunesien

Vojvodina

Afstemningstid

Nepal (afstemning)

Tunesien (afstemning)

Vojvodina (afstemning)

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

532

BILAG I
LISTE OVER DE OBSERVATØRER, DER ER UDNÆVNT I UDVALGENE

534

BILAG II

537

BILAG III

552

VEDTAGNE TEKSTER

578

P6_TA(2005)0360
Aftale om vindyrkning mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater
Europa-Parlamentets beslutning om aftale om vindyrkning mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater

578

P6_TA(2005)0361
Olie
Europa-Parlamentets beslutning om stigende oliepriser og afhængighed af olie

580

P6_TA(2005)0362
Reformen af FN og milleniumudviklingsmål
Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af FN-Verdenstopmødet den 14.-16. september 2005

582

P6_TA(2005)0363
Belarus
Europa-Parlamentets beslutning om Belarus

585

P6_TA(2005)0364
Strategisk partnerskab EU/Indien
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til et strategisk partnerskab mellem EU og Indien (2004/2169(INI))

589

P6_TA(2005)0365
De vedvarende energikilders bidrag i EU
Europa-Parlamentets beslutning om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete foranstaltninger (2004/2153(INI))

599

P6_TA(2005)0366
Europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til et europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden — Halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave (2004/2162(INI))

609

P6_TA(2005)0367
Nepal
Europa-Parlamentets beslutning om Nepal

616

P6_TA(2005)0368
Tunesien
Europa-Parlamentets beslutning om Tunesien

618

P6_TA(2005)0369
Vojvodina
Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af multietniciteten i Vojvodina

620


 

2006/C 227E/5

s16


DA

 

Top