Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 133, 08. juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 133E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
8. juni 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Onsdag, den 22. juni 2005

2006/C 133E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser fra foregående møder

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Parlamentets sammensætning

Valgs prøvelse

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Erklæring fra formanden

Dagsorden

Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) — Det luxembourgske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (forhandling)

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Fælles grænser ***I (forhandling)

Forskning på sikkerhedsområdet (forhandling)

Informationssamfundet (forhandling)

Lloyd's-sagen (forhandling)

Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

12

 

Torsdag, den 23. juni 2005

2006/C 133E/2

PROTOKOL

14

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Velkomstord

Modtagne dokumenter

Det britiske formandskabs handlingsprogram (forhandling)

Velkomstord

Det britiske formandskabs handlingsprogram (fortsat forhandling)

Afstemningstid

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (afstemning)

Parlamentets sammensætning

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser fra foregående møder

Afstemningstid (fortsat)

Visse farlige stoffer og præparater ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælles grænser ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsforslag til ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

Ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (afstemning)

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I (afstemning)

Adgang til EU's eksterne bistand ***I (afstemning)

Genopretning af hellefiskbestandene * (afstemning)

Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) (afstemning)

Lloyd's-sagen (afstemning)

Forskning på sikkerhedsområdet (afstemning)

Informationssamfundet (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

26

BILAG II

32

VEDTAGNE TEKSTER

48

P6_TA(2005)0245
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/2124(INI))

48

BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

49

P6_TA(2005)0246
Visse farlige stoffer og præparater ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Fælles grænser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser (KOM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

57

BILAG I
DOKUMENTATION TIL KONTROL AF, AT INDREJSEBETINGELSERNE ER OPFYLDT

77

BILAG II
REGISTRERING AF OPLYSNINGER

78

BILAG III
MODELLER TIL SKILTNING AF BANER VED GRÆNSEOVERGANGSSTEDERNE

78

BILAG IV
RETNINGSLINJER FOR STEMPLING

79

BILAG V

80

BILAG VI
SPECIFIKKE RETNINGSLINJER FOR DE FORSKELLIGE TYPER GRÆNSER OG DE FORSKELLIGE TRANSPORTMIDLER, DER ANVENDES TIL AT PASSERE DE YDRE GRÆNSER

83

BILAG VII
SÆRLIGE REGLER FOR BESTEMTE PERSONKATEGORIER

88

BILAG VIII

91

P6_TA(2005)0248
Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 382/2001 for så vidt angår udløbsdato og visse bestemmelser om gennemførelsen af budgettet (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252
Ændringsbudget nr. 2/2005 (Ændringer)
Ændringer til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253
Ændringsbudget nr. 2/2005
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
Budgetstillinger — økonomiske politikker **II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

105

P6_TA(2005)0256
Adgang til EU's eksterne bistand ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om adgangen til EU's eksterne bistand

116

BILAG I

121

BILAG II
DAC's LISTE OVER MODTAGERE AF BISTAND - 1. JANUAR 2003

130

BILAG III
LISTE OVER OECD/DAC's MEDLEMMER

130

BILAG IV
UDDRAG AF HENSTILLING FRA ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLINGSKOMITEEN FOR UDVIKLINGSBISTAND (OECD/DAC) OM AFBINDING AF OFFENTLIG UDVIKLINGSBISTAND TIL DE MINDST UDVIKLEDE LANDE (»RECOMMENDATION ON UNTYING OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE TO THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES«), MARTS 2001

131

P6_TA(2005)0257
Genopretning af hellefiskbestandene *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om en genopbygningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
Lloyds' sagen
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til andragender om forsikringsselskabet Lloyds'

134

P6_TA(2005)0259
Forskning på sikkerhedsområdet
Europa-Parlamentets beslutning om forskning på sikkerhedsområdet: De næste skridt (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Informationssamfundet
Europa-Parlamentets beslutning om informationssamfundet (2004/2204(INI))

140


DA

 

Top