Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 65, 17. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 65

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
17. marts 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

422. plenarforsamling den 14.-15. december 2005

2006/C 065/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Handlingsplan på statsstøtteområdet – Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplan for 2005-2009 KOM(2005)107 endelig - [SEK(2005) 795]

1

2006/C 065/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)« og om »Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011)«KOM(2005) 119 endelig/2 – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013)«KOM(2005) 121 endelig — 2005/0050 (COD)

22

2006/C 065/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for registreringsattester for motorkøretøjer KOM(2005) 237 endelig — 2005/0104 (COD)

27

2006/C 065/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/169/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl KOM(2005) 427 endelig — 2005/0175 (CNS)

29

2006/C 065/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Transportsikkerhed

30

2006/C 065/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten KOM(2005) 117 endelig — 2005/0045 (CNS)

38

2006/C 065/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Forbedring af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning KOM(2005) 137 endelig

41

2006/C 065/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Blandede selskaber i EU's fiskerisektor. Den nuværende situation og fremtidsudsigterne

46

2006/C 065/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg KOM(2005) 402 endelig — 2005/0171 CNS

50

2006/C 065/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Teknologiparkers rolle i den industrielle omlægning i de nye EU-medlemsstater

51

2006/C 065/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen om »Omstruktureringer og beskæftigelsen — Foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle«KOM(2005) 120 endelig

58

2006/C 065/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets afgørelse om et særprogram om forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme for perioden 2007-2013 — Det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder KOM(2005) 124 endelig — 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007) — Mod et retfærdigt samfund«KOM(2005) 225 endelig — 2005/0107 (COD)

70

2006/C 065/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Integration af sociale aspekter i forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler«

73

2006/C 065/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen: Høringsdokument om statsstøtte til innovation KOM(2005) 436 endelig

86

2006/C 065/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Kommissionens bidrag til tænkepausen og tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat KOM(2005) 494 endelig

92

2006/C 065/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Vejen til et europæisk videnbaseret samfund — det organiserede civilsamfunds bidrag til Lissabon-strategien«

94

2006/C 065/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og hjælpe med til at bekæmpe svig og unddragelse, og om ophævelse af visse beslutninger om at tillade fravigelser KOM(2005) 89 endelig — 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Vedvarende energikilder«

105

2006/C 065/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog — Realkredit i EU KOM(2005) 327 endelig

113

2006/C 065/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Haag-programmet: Ti prioriteter for de næste fem år Partnerskabet for fornyelse i EU inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed KOM(2005) 184 endelig

120

2006/C 065/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for EF-Sortsmyndigheden

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2004, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og vicedirektør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og for direktørerne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene, for så vidt angår direktørens og vicedirektørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, for så vidt angår direktørens embedsperiode

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004, for så vidt angår embedsperioden for eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur KOM((2005) 190 endelig — 2005/0077(CNS) — 2005/0078(CNS) — 2005/0089(CNS) — 2005/0085(COD) — 2005/0086(COD) — 2005/0087(COD) — 2005/0088(COD) — 2005/0080(CNS) — 2005/0072(COD) — 2005/0073(COD) — 2005/0074(COD) — 2005/0075(COD) — 2005/0076(COD) — 2005/0081(COD) — 2005/0082(COD) — 2005/0083(COD)

131

2006/C 065/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) KOM(2005) 177 endelig

134

2006/C 065/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hygiejnebestemmelser og håndværksmæssig forarbejdning«

141


DA

 

Top