EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:069E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 69, 19. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 69E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
19. marts 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Onsdag, den 18. juni 2003

2004/C 069E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæringer fra formanden

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Dagsorden

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Ekstraordinær debat — Det Europæiske Konvent (forretningsordenens artikel 110 a)

Velkomstord

Mellemøsten (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Den Europæiske Unions Sikkerhedsstrategi — Gennemførelse af FN's program til bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben (redegørelser efterfulgt af forhandling)

Fremtidig aftale om tekstiler inden for rammerne af WTO (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier *** I (forhandling)

Energisamarbejde med udviklingslandene (forhandling)

Risikoen for større uheld med farlige stoffer *** II (forhandling)

Beskyttelse og bevarelse af havmiljøet (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

10

 

Torsdag, den 19. juni 2003

2004/C 069E/2

PROTOKOL

12

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Fodertilsætningsstoffer ***II (forhandling)

Fiskeressourcerne i Middelhavet (forhandling)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

AFSTEMNINGSTID

Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser ***II (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg ***II (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi ***II (i form af en skrivelse) (afstemning)

Visum til OL-deltagere i Athen i 2004 * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Fiskeressourcerne i Middelhavet (afstemning)

Strukturfondene (2001) (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Samhørighedsfonden (2001) (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning)

Bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne zoonotiske agenser ***II (afstemning)

Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II (afstemning)

Fodertilsætningsstoffer ***II (afstemning)

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2003 (ændringsforslag) (afstemning)

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2003 (beslutning) (afstemning)

Vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier ***I (afstemning)

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber * (afstemning)

Transatlantisk partnerskab (afstemning)

En åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik og migrationsanliggender (afstemning)

Ulovlig handel med håndvåben (afstemning)

Energisamarbejde med udviklingslandene (afstemning)

Beskyttelse og bevarelse af havmiljøet (afstemning)

Det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) (afstemning)

Begrænsning af genudsætning af fisk (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET

Udvalgenes sammensætning

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

26

BILAG II

39

VEDTAGNE TEKSTER

54

P5_TA(2003)0276
Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning som ændrer det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2003) 207 — C5-0186/2003 — 2001/0140(COD))

54

P5_TA(2003)0277
Overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD))

55

P5_TA(2003)0278
Beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD))

56

P5_TA(2003)0279
Fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi ***II
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (14089/1/2002 — C5-0130/2003 — 2001/0197(COD))

56

P5_TA(2003)0280
Visum til OL-deltagere i Athen i 2004 *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kommissionens forslag til Rådets forordning om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Lege i Athen i 2004 (KOM(2003) 172 — C5-0181/2003 — 2003/0061(CNS))

57

P5_TA(2003)0281
Fiskeressourcerne i Middelhavet
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en EF-handlingsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet som led i den fælles fiskeripolitik (2002/2281(INI))

58

P5_TA(2003)0282
Strukturfondene (2001)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens 13. årsberetning om strukturfondene (2001) (KOM(2002) 591 — 2003/2019(INI))

61

P5_TA(2003)0283
Samhørighedsfonden (2001)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens årsrapport for Samhørighedsfonden (2001) (KOM(2002) 557 — 2003/2020(INI))

66

P5_TA(2003)0284
Bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne zoonotiske agenser ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD))

69

P5_TC2-COD(2001)0177
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. juni 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

69

BILAG I
BESTEMTE ZOONOSER OG ZOONOTISKE AGENSER, FOR HVILKE DER I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 SKAL OPSTILLES EF-MåL FOR MINDSKELSE AF FOREKOMSTEN

82

BILAG II
BEKÆMPELSE AF DE I BILAG I ANFØRTE ZOONOSER OG ZOONOTISKE AGENSER

82

BILAG III
SÆRLIGE KRITERIER TIL BESTEMMELSE AF SALMONELLA-SEROTYPER AF BETYDNING FOR FOLKESUNDHEDEN

85

P5_TA(2003)0285
Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD))

86

P5_TC2-COD(2001)0257
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. juni 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

86

BILAG

91

P5_TA(2003)0286
Fodertilsætningsstoffer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fodertilsætningsstoffer (15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD))

96

P5_TC2 COD(2002)0073
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. juni 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 om fodertilsætningsstoffer

97

BILAG I
GRUPPER AF TILSÆTNINGSSTOFFER

113

BILAG II
EF-REFERENCELABORATORIETS FORPLIGTELSER OG OPGAVER

114

BILAG III
SÆRLIGE KRAV TIL MÆRKNING AF BESTEMTE FODERTILSÆTNINGSSTOFFER OG FORBLANDINGER

115

BILAG IV
GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE

116

P5_TA(2003)0287
Ændringsbudget nr. 1/2003
Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2003 for regnskabsåret 2003 (8125/003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0288
Ændringsbudget nr. 1/2003
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2003 for regnskabsåret 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0289
Vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier (KOM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD))

118

P5_TC1-COD(2003)0039
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. juni 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan

118

P5_TA(2003)0290
Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (KOM(2002) 213 — C5-0262/2002 — 2002/0100(CNS))

124

P5_TA(2003)0291
Transatlantisk partnerskab
Europa-Parlamentets beslutning om nye transatlantiske forbindelser i det tredje årtusinde

124

P5_TA(2003)0292
En åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik og integration af migrationsanliggender
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelser til Rådet og Europa-Parlamentet om en åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik (KOM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) og om integration af migrationsanliggender i Den Europæiske Unions forbindelser med tredjelande (KOM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS))

129

P5_TA(2003)0293
Gennemførelse af FN's program til bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben
Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af De Forenede Nationers program om bekæmpelse af ulovlig handel med lette våben

136

P5_TA(2003)0294
Energisamarbejdet med udviklingslandene
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om energisamarbejdet med udviklingslandene (KOM(2002) 408 — 2002/2244(INI))

137

P5_TA(2003)0295
Beskyttelse og bevarelse af havmiljøet
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Frem mod en strategi til at beskytte og bevare havmiljøet (KOM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))

141

P5_TA(2003)0296
Det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens årsrapport om det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 2001 (KOM(2002) 596 — C5-0025/2003 — 2003/2021(INI))

146

P5_TA(2003)0297
Begrænsning af genudsætning af fisk
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan for begrænsning af genudsætning af fisk (KOM(2002) 656 — 2003/2036(INI))

149


DA

 

Top