EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:133:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 133, 06. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 133
46. årgang
6. juni 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
398. plenarforsamling af 26. og 27. marts 2003
2003/C 133/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forbrugeruddannelse" 1
2003/C 133/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Regelforenkling" 5
2003/C 133/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement (seksogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF)" (KOM(2002) 459 endelig — 2002/0206 (COD)) 13
2003/C 133/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgsudtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af forsyningssikkerhedsforanstaltningerne for olieprodukter",- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden", og- "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 68/414/EØF og 98/93/EF om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter og af Rådets direktiv 73/238/EØF om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter"(KOM(2002) 488 endelig — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS)) 16
2003/C 133/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv" (KOM(2003) 1 endelig — 2003/0001 (COD)) 23
2003/C 133/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EF-handlingsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet som led i den fælles fiskeripolitik" (KOM(2002) 535 endelig) 26
2003/C 133/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, faglig uddannelse eller volontørtjeneste" (KOM(2002) 548 endelig — 2002/0242 (CNS)) 29
2003/C 133/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLEARNING-programmet)" (KOM(2002) 751 endelig) 33
2003/C 133/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den fremtidige europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS) "En strategi for fuld beskæftigelse og bedre job til alle"" (KOM(2003) 6 endelig) 38
2003/C 133/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Europæiske benchmarks for uddannelsesområdet: opfølgning af Det Europæiske Råds møde i Lissabon" (KOM(2002) 629 endelig) 46
2003/C 133/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Mod et juridisk bindende FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed" (KOM( 2003) 16 endelig) 50
2003/C 133/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strukturfondsprogrammering 2000-2006: en foreløbig vurdering af URBAN-initiativet" (KOM(2002) 308 endelig) 53
2003/C 133/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelseom "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for elektricitet og gas" (KOM(2002) 688 endelig — 2002/0286 (CNS)) 58
2003/C 133/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2003" 63
2003/C 133/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Udkast til forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastlæggelse af grundlæggende forpligtelser og almene principper på området sikkerhed for nukleare anlæg", og- "Udkast til forslag til Rådets direktiv (Euratom) om bortskaffelse af brugte brændselselementer og radioaktivt affald" (O.a.: Dokumenterne foreligger ikke på dansk)KOM(2003) 32 endelig — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS) 70
2003/C 133/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "For et WTO med et menneskeligt ansigt" 75
2003/C 133/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion af årlige EF-stålstatistikker for referenceårene 2003-2009" (KOM(2002) 584 endelig — 2002/0251 (COD)) 88
2003/C 133/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der iværksættes af flere medlemsstater og Norge, med det formål at udvikle nye kliniske tiltag til bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose gennem et langsigtet partnerskab mellem Europa og udviklingslandene" (KOM(2002) 474 endelig — 2002/0211 (COD)) 93
2003/C 133/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94" (KOM(2002) 780 endelig — 2002/0310 (COD)) 97
DA
Top