Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:101:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 101, 26. april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 101
46. årgang
26. april 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Domstolen
DOMSTOLEN
2003/C 101/01Udtalelse 1/03: Begæring om udtalelse fremsat af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 300, stk. 6, EF 1
2003/C 101/02Domstolens dom af 6. marts 2003 i sag C-41/00 P, Interporc Im- und Export GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Appel — afgørelse 94/90/EKSF, EF, Euratom — aktindsigt — dokumenter, som Kommissionen ligger inde med, men som hidrører fra medlemsstater eller tredjelande — forfatterreglen") 1
2003/C 101/03Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-240/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland ("Direktiv 79/409/EØF — beskyttelse af vilde fugle og deres levesteder — særligt beskyttede områder") 1
2003/C 101/04Domstolens dom af 25. februar 2003 i sag C-326/00, Idrima Kinonikon Asfaliseon (IKA) mod Vasileios Ioannidis (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis) ("Social sikring — en pensionists hospitalsindlæggelse under et ophold i en anden medlemsstat end den, hvori han er bosat — betingelserne for refusion af udgifter — artikel 31 og 36 i forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 31 og 93 i forordning (EØF) nr. 574/72") 2
2003/C 101/05Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-327/00, Santex SpA mod Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) ("Direktiv 93/36/EØF — offentlige indkøbskontrakter — direktiv 89/665/EØF — klageprocedurer i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter — præklusionsfrist — effektivitetsprincippet") 3
2003/C 101/06Domstolens dom (Femte Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-373/00, Adolf Truley GmbH mod Bestattung Wien GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vergabekontrollsenat des Landes Wien) ("Direktiv 93/36/EØF — offentlige indkøbskontrakter — begrebet "ordregivende myndighed" — offentligretligt organ — bedemandsvirksomhed") 3
2003/C 101/07Domstolens dom (Femte Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-389/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland ("Traktatbrud — artikel 23 EF og 25 EF — afgift med tilsvarende virkning — eksport af affald — Basel-konventionen — forordning nr. 259/93 — bidrag til en solidaritetsfond") 4
2003/C 101/08Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. februar 2003 i sag C-409/00, Kongeriget Spanien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Statsstøtte — påvirkning af konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne — rammebestemmelser for sektorer og for støtte til miljøbeskyttelse") 5
2003/C 101/09Domstolens dom af 6. marts 2003 i sag C-466/00, Arben Kaba mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Immigration Adjudicator) ("Arbejdskraftens frie bevægelighed — forordning nr. 1612/68/EØF — social fordel — ret for en vandrende arbejdstagers ægtefælle til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i en medlemsstat") 5
2003/C 101/10Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-14/01, Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG mod Bezirksregierung Hannover (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Hannover) ("Fælles markedsordning — mælk og mejeriprodukter — støtteordning for skummetmælk — gyldigheden af forordning (EF) nr. 2799/1999 — Kommissionens beføjelser (artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999) — princippet om forbud mod forskelsbehandling (artikel 34, stk. 2, EF) — principperne om retssikkerhed og om beskyttelse af den berettigede forventning") 6
2003/C 101/11Domstolens dom af 25. februar 2003 i sag C-59/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik ("Traktatbrud — direktiv 92/49/EØF — fri tariffastsættelse og ophævelse af løbende forudgående kontrol med tariffer og aftaler — indsamling af oplysninger") 6
2003/C 101/12Domstolens dom af 6. marts 2003 i sag C-213/01 P, T. Port GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Appel — bananer — indførsel fra AVS-stater og tredjelande — beregning af den årlige referencemængde, der tildeles de erhvervsdrivende — indførsel foretaget i henhold til foreløbige forholdsregler besluttet af en national domstol under en sag om foreløbige forholdsregler — erstatningssøgsmål") 7
2003/C 101/13Domstolens dom (Femte Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-320/01, Wiebke Busch mod Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Lübeck) ("Ligebehandling af mænd og kvinder — artikel 2, stk. 1, i direktiv 76/207/EØF — beskyttelse af gravide kvinder") 7
2003/C 101/14Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-415/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien ("Traktatbrud — beskyttelse af vilde fugle — særligt beskyttede områder") 8
2003/C 101/15Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-478/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg ("Traktatbrud — artikel 49 EF — fri udveksling af tjenesteydelser — patentagenter — valg af bopæl hos en anerkendt fuldmægtig — artikel 10 EF — medlemsstaternes pligt til at samarbejde") 9
2003/C 101/16Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-485/01, Francesca Caprini mod Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal civile e penale di Trento) ("Direktiv 86/653/EØF — selvstændige handelsagenter — national lovgivning, hvorefter forudgående optagelse i et særligt register er en betingelse for en handelsagents optagelse i selskabsregisteret") 9
2003/C 101/17Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-6/02, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik ("Traktatbrud — frie varebevægelser — foranstaltninger med tilsvarende virkning — oprindelsespåtegning — regionale mærker") 10
2003/C 101/18Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. marts 2003 i sag C-211/02, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg ("Traktatbrud — manglende gennemførelse af direktiv 97/66/EF inden for de fastsatte frister") 10
2003/C 101/19Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 27. februar 2003 i de forenede sager C-307/00 — C-311/00, Oliehandel Koeweit BV (sag C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauff Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (sag C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (sag C-309/00), Stork Veco BV (sag C-310/00), og Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, tidligere UTR Umwelt GmbH (sag C-311/00) mod Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State) ("Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — miljø — direktiv 75/442/EØF om affald — forordning (EØF) nr. 259/93 om overførsel af affald — direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald — angivelse — operationer til bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald — indsigelser mod overførsler — grundlag — ulovlige overførsler") 11
2003/C 101/20Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2003 i sag C-445/01, Roberto Simoncello, Piero Boerio mod Direzione Provinciale del Lavoro (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Biella) ("Etableringsfrihed — arbejdskraftens frie bevægelighed — offentlig virksomhed — forpligtelse til at give meddelelse om ansættelser — afvisning") 12
2003/C 101/21Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 5. december 2002 i sag C-461/01 P, Polyxeni Tessa og Andreas Tessas mod Rådet for Den Europæiske Union ("Appel — statsstøtte — afgørelse truffet i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, tredje afsnit (nu artikel 88, stk. 2, tredje afsnit, EF) — påstand om annullation — appellen delvist afvist og delvist forkastet") 12
2003/C 101/22Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 12. februar 2003 i sag C-23/02 (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation): Office national de l'emploi mod Mohamed Alami. ("Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — samarbejdsaftalen mellem EØF og Marokko — artikel 41 — princippet om forbud mod forskelsbehandling på det sociale sikringsområde — rækkevidde — ydelse ved arbejdsløshed") 13
2003/C 101/23Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 27. februar 2003 i sag C-82/02, Agence maritime Lalemant NV mod Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, og Malzfabrik Tivoli GmbH mod Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie) ("Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — landbrug — eksportrestitutioner — betalingsbetingelser — udførsel fra Fællesskabets geografiske område — begreb") 13
2003/C 101/24Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 30. januar 2003 i sag C-176/02 P, Laboratoire Monique Rémy SAS mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. (Appel — annullationssøgsmål — afvisning fordi sagen er anlagt for sent — åbenbart, at appellen skal afvises) 14
2003/C 101/25Sag C-6/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 4. december 2002 af Verwaltungsgericht Koblenz i forvaltningsretssagen Deponiezweckverband Eiterköpfe mod delstaten Rheinland-Pfalz 14
2003/C 101/26Sag C-7/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 18. december 2002 af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, i sagen Société de produits Nestlé SA mod Unilever plc 15
2003/C 101/27Sag C-26/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 8. januar 2003 af Oberlandesgericht Naumburg i udbudsklageproceduren 1. Stadt Halle, 2. RPL Recyclingpark Lochau GmbH og 3. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna 15
2003/C 101/28Sag C-31/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 17. december 2002 af Bundesgerichtshof i en sag anlagt af Pharmacia & Upjohn SpA 17
2003/C 101/29Sag C-42/03: Sag anlagt den 4. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien 17
2003/C 101/30Sag C-53/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved afgørelse truffet den 22. januar 2003 af Epitropi Antagonismou (Konkurrencenævnet) i sagen Sammenslutningen af Apotekere i Ætolien & Akarnania (SIFAIT) m.fl. mod GLAXOSMITHKLINE AEBE (tidligere GLAXOWELLCOME AEBE) 18
2003/C 101/31Sag C-61/03: Sag anlagt den 14. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 19
2003/C 101/32Sag C-62/03: Sag anlagt den 14. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 19
2003/C 101/33Sag C-64/03: Sag anlagt den 14. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland 20
2003/C 101/34Sag C-73/03: Sag anlagt den 19. februar 2003 af Kongeriget Spanien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 20
2003/C 101/35Sag C-74/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 14. februar 2003 af Østre Landsret i sagen SmithKline Beecham plc mod Lægemiddelstyrelsen, biintervenienter Synthon BV og Genthon BV 21
2003/C 101/36Sag C-75/03: Sag anlagt den 19. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland 22
2003/C 101/37Sag C-77/03: Sag anlagt den 20. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland 22
2003/C 101/38Sag C-78/03 P: Appel iværksat den 20. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 5. december 2002 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling) i sag T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, støttet af Forbundsrepublikken Tyskland (indgivet pr. fax den 19.2.2003) 23
2003/C 101/39Sag C-79/03: Sag anlagt den 21. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien 24
2003/C 101/40Sag C-81/03: Sag anlagt den 24. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig 24
2003/C 101/41Sag C-82/03: Sag anlagt den 25. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik 25
2003/C 101/42Sag C-84/03: Sag anlagt den 26. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien 25
2003/C 101/43Sag C-89/03: Sag anlagt den 27. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg 26
2003/C 101/44Sag C-93/03: Sag anlagt den 28. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik 26
2003/C 101/45Sag C-94/03: Sag anlagt den 28. februar 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union 27
2003/C 101/46Sag C-95/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved afgørelse truffet den 13. februar 2003 af Tribunal du travail de Bruxelles, 15. Afdeling, i sagen Vicenzo Piliego mod Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S. 27
2003/C 101/47Sag C-99/03: Sag anlagt den 4. marts 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland 28
2003/C 101/48Sag C-101/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 26. november 2002 af Tribunale di Milano — 1. Afdeling for Kriminalsager — i straffesagen mod Alfonso Galeazzo og Marco Benatti 28
2003/C 101/49Sag C-102/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 14. januar 2003 af Tribunale di Brindisi — Ufficio per le indagini preliminari — i straffesagen mod Gianfranco Casale og Giuseppe Eugenio Caroli 29
2003/C 101/50Sag C-104/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 12. december 2002 af Gerechtshof te Amsterdam i sagen St. Paul Dairy Industries NV mod det ifølge belgisk ret stiftede anpartsselskab Unibel Exser BVBA 30
2003/C 101/51Slettelse af sag C-435/01 30
2003/C 101/52Slettelse af sag C-324/02 30
2003/C 101/53Slettelse af sag C-331/02 31
2003/C 101/54Slettelse af sag C-339/02 31
2003/C 101/55Slettelse af sag C-344/02 31
RETTEN I FØRSTE INSTANS
2003/C 101/56Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. februar 2003 i sag T-7/01, Norman Pyres mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Midlertidigt ansat — forlængelse af kontrakt — varighed) 32
2003/C 101/57Dom afsagt af Retten i Første Instans den 15. januar 2003 i sag T-99/01, Mystery drinks GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) [EF-varemærker — indsigelsessag — ældre nationalt varemærke Mixery — ansøgning om EF-figurvaremærket MYSTERY — relativ registreringshindring — forvekslingsrisiko — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94] 32
2003/C 101/58Rettens dom af 13. februar 2003 i sag T-333/01, Karl L. Meyer mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("OLT — erstatningssøgsmål — forpligtelse til offentliggørelse og til kontrol — årsagsforbindelse") 32
2003/C 101/59Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. februar 2003 i sag T-30/02, Wolfgang Leonhardt mod Europa-Parlamentet (Tjenestemænd — bedømmelse — forfremmelse — ændring af bestemmelserne — overgangsforanstaltninger) 33
2003/C 101/60Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. september 2002 i sag T-211/02, Tideland Signal Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Offentlige kontrakter — afvisning af et bud — manglende udøvelse af beføjelsen til at anmode om yderligere oplysninger om buddene — annullationssøgsmål — hasteprocedure) 33
2003/C 101/61Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 13. december 2002 i sag T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt og Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — sagen blevet uden genstand — ufornødent at træffe afgørelse — afgørelse om sagens omkostninger) 33
2003/C 101/62Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 11. februar 2003 i sag T-83/02, Jan Pflugradt mod Den Europæiske Centralbank (Ansatte i Den Europæiske Centralbank — tjenstlig undersøgelse — bebyrdende retsakt — administrativ procedure — afvisning) 34
2003/C 101/63Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 31. januar 2003 i sag T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Foreløbige forholdsregler — tjenestemænd — afvisning — uopsættelighed — ingen) 34
2003/C 101/64Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 3. februar 2003 i sag T-253/02, Chafiq Ayadi mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — Rådets forordning — søgsmål anlagt mod Rådet og Kommissionen — delvis afvisning) 34
2003/C 101/65Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 19. december 2002 i sag T-320/02 R, Monika Esch-Leonhardt m.fl. mod Den Europæiske Centralbank (Foreløbige forholdsregler — uopsættelighed — ingen) 35
2003/C 101/66Sag T-380/02: Sag anlagt den 18. december 2002 af SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungesellschaft m.b.H. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 35
2003/C 101/67Sag T-32/03: Sag anlagt den 3. februar 2003 af Leder & Schuh AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 36
2003/C 101/68Sag T-34/03: Sag anlagt den 4. februar 2003 af André Hecq og Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 37
2003/C 101/69Sag T-36/03: Sag anlagt den 31. januar 2003 af José Pedro Pessoa e Costa mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 38
2003/C 101/70Sag T-39/03: Sag anlagt den 7. februar 2003 af DaimlerChrysler AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 38
2003/C 101/71Sag T-40/03: Sag anlagt den 10. februar 2003 af Julián Murúa Entrena mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 39
2003/C 101/72Sag T-43/03: Sag anlagt den 10. februar 2003 af Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 39
2003/C 101/73Sag T-44/03: Sag anlagt den 7. februar 2003 af Giorgio Lebedef m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 40
2003/C 101/74Sag T-45/03: Sag anlagt den 6. februar 2003 af Riva Acciaio SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 40
2003/C 101/75Sag T-47/03: Sag anlagt den 6. februar 2003 af José Maria Sison mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 41
2003/C 101/76Sag T-48/03: Sag anlagt den 10. februar 2003 af Schneider Electric SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 42
2003/C 101/77Sag T-49/03: Sag anlagt den 6. februar 2003 af Gunda Schumann mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 43
2003/C 101/78Sag T-50/03: Sag anlagt den 10. februar 2003 af Gyproc Benelux N.V. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 44
2003/C 101/79Sag T-51/03: Sag anlagt den 11. februar 2003 af Pi-Design AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 45
2003/C 101/80Sag T-53/03: Sag anlagt den 14. februar 2003 af BPB plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 45
2003/C 101/81Sag T-54/03: Sag anlagt den 14. februar 2003 af Lafarge S.A. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 46
2003/C 101/82Sag T-55/03: Sag anlagt den 12. februar 2003 af Philippe Brendel mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 47
2003/C 101/83Sag T-56/03: Sag anlagt den 10. februar 2003 af Bioelettrica S.p.a. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 47
2003/C 101/84Sag T-58/03: Sag anlagt den 20. februar 2003 af Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 48
2003/C 101/85Sag T-59/03: Sag anlagt den 19. februar 2003 af TQ3 Travel Solutions GmbH og TQ3 Travel Solutions EMEA GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 49
2003/C 101/86Sag T-60/03: Sag anlagt den 20. februar 2003 af Regione Siciliana mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 50
2003/C 101/87Sag T-61/03: Sag anlagt den 18. februar 2003 af Irwin Industrial Tool Company mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 50
2003/C 101/88Sag T-62/03: Sag anlagt den 24. februar 2003 af Georges Vassilakis mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 51
2003/C 101/89Sag T-65/03: Sag anlagt den 25. februar 2003 af Fondation Alsace mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 51
2003/C 101/90Sag T-69/03: Sag anlagt den 28. februar 2003 af Miguel Angel Poveda Morillas mod Europa-Parlamentet 52
2003/C 101/91Sag T-76/03: Sag anlagt den 28. februar 2003 af Herbert Meister mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 52
2003/C 101/92Sag T-83/03: Sag anlagt den 3. marts 2003 af Tomás Salazar Brier mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 53
2003/C 101/93Slettelse af sag T-305/01 53
2003/C 101/94Slettelse af sag T-84/02 53
2003/C 101/95Slettelse af sag T-244/02 54
2003/C 101/96Slettelse af sag T-345/02 54
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
2003/C 101/97Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende
EUT C 83 af 5.4.2003
55
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 083
DA
Top