Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:284E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 284, 21. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 284 E
45. årgang
21. november 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I (Meddelelser)
EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2001-2002
Mødeperioden fra den 4. til 7. februar 2002
Mandag, den 4. februar 2002
(2002/C 284 E/001)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 1
1. Genoptagelse af sessionen 1
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 1
3. Parlamentets sammensætning 1
4. De politiske gruppers sammensætning 1
5. Udvalgenes sammensætning 2
6. Modtagne dokumenter 2
7. Tekster til aftaler sendt af Rådet 7
8. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 7
9. Bevillingsoverførsler 7
10. Andragender 8
11. Arbejdsplan 10
12. Meddelelse fra formanden 10
13. Indlæg til forretningsordenen 11
14. Ulovlig narkotikahandel * (forhandling) 11
15. Fastboende udlændinge * - Særlig rejsetilladelse * (forhandling) 12
16. Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (forhandling) 12
17. Tilrettelæggelse af arbejdstid inden for vejtransport ***III - Information og høring af arbejdstagerne ***III - Situationen for de strandede langturschauffører i Luxembourg (forhandling) 12
18. Bygningers energimæssige ydeevne ***I (forhandling) 13
19. Dagsorden for næste møde 14
20. Hævelse af mødet 14
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 15
Tirsdag, den 5. februar 2002
(2002/C 284 E/002)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 16
1. Åbning af mødet 16
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 16
3. Ændring af varigheden af de mødefri perioder 16
4. De interparlamentariske delegationers og udvalgenes talmæssige sammensætning (indgivne forslag til afgørelse) 16
5. Aktuel og uopsættelig debat (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) 16
6. EIB's årsberetning for 2000 (forhandling) 18
7. Lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser (forhandling) 19
8. Punktafgiftsstrukturen og satserne for forarbejdet tobak * (forhandling) 20
AFSTEMNINGSTID
9. Standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer ***II (afstemning) 21
10. Foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav * (procedure uden betænkning) (afstemning) 21
11. AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer * (procedure uden betænkning) (afstemning) 21
12. Indførsel af varer til De Kanariske Øer * (procedure uden betænkning) (afstemning) 22
13. Torskebestanden i Det Irske Hav * (procedure uden betænkning) (afstemning) 22
14. Farlige stoffer og præparater ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 22
15. Vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber * (procedure uden forhandling) (afstemning) 23
16. Tilrettelæggelse af arbejdstid inden for vejtransport ***III (afstemning) 23
17. Information og høring af arbejdstagerne ***III (afstemning) 23
18. Ulovlig narkotikahandel * (afstemning) 23
19. Fastboende udlændinge * (afstemning) 24
20. Særlig rejsetilladelse * (afstemning) 24
21. Punktafgiftsstrukturen og satserne for forarbejdet tobak * (afstemning) 24
22. Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (afstemning) 24
23. EIB's årsberetning for 2000 (afstemning) 25
24. Lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser (afstemning) 25
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
25. Velkomstord 26
26. Situationen i Mellemøsten (redegørelse efterfulgt af forhandling) 26
27. Vertikale aftaler og samordnet praksis inden for bilindustrien (meddelelse fra Kommissionen) 27
28. Spørgetid (Kommissionen) 27
29. Sammensætning af formandskabet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 28
30. Direkte og indirekte skatter ***I (forhandling) 29
31. Statsstøtte (forhandling) 29
32. Overvågning af BSE-krisen (forhandling) 29
33. Klimaændringer * (forhandling) 29
34. Uddannelsessystemerne (forhandling) 30
35. Dagsorden for næste møde 30
36. Hævelse af mødet 30
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 31
BILAG I
AFSTEMNINGSRESULTATER
1. Farlige stoffer og præparater ***I 33
2. Ulovlig narkotikahandel * 34
3. Fastboende udlændinge * 35
4. Særlig rejsetilladelse 38
5. Punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak * 38
6. EIB's årsberetning for 2000 39
7. Lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser 39
BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB
Betænkning af Nistico A5-0015/2002 - Nr. 1 40
Betænkning af Nistico A5-0015/2002 - Nr. 2, 1. del 41
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 33 42
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 34 44
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 10 45
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 30 47
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 35 48
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 31 50
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Nr. 32 51
Betænkning af Oostlander A5-0460/2001 - Kommissionsforslag 52
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 11 54
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 15 55
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 28 57
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 35 58
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 40 60
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 54 61
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 3 63
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 6 64
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 9 65
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 82 67
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 60 68
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 61 70
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 62 71
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 83 72
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 23 74
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Nr. 84 75
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Kommissionsforslag 77
Betænkning af Ludford A5-0436/2001 - Beslutning 78
Betænkning af Katiforis A5-0016/2002 - Beslutning 80
Betænkning af Van den Berg A5-0464/2001 - Beslutning 81
BILAG III
Skrivelse af 2. oktober 2001 fra Frits Bolkestein, medlem af Europa-Kommissionen, til Randzio-Plath, formand for Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 83
BILAG IV
Forslag fra Formandskonferencen vedrørende formandskabet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 86
VEDTAGNE TEKSTER
P5_TA(2002)0021
Standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer ***II
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (8402/1/2001 - C5-0472/2001 - 1999/0117(COD)) 87
P5_TA(2002)0022
Foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav * (procedure uden betænkning)
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (KOM(2001) 638 - C5-0590/2001 - 2001/0260(CNS)) 87
P5_TA(2002)0023
Indførsel af varer til De Kanariske Øer * (procedure uden betænkning)
Forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer og om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer (KOM(2001) 731 - C5-0692/2001 - 2001/0289(CNS)) 87
P5_TA(2002)0024
Torskebestanden i Det Irske Hav * (procedure uden betænkning)
Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger gældende i 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VII a) (KOM(2001) 699 - C5-0690/2001 - 2001/0279(CNS)) 87
P5_TA(2002)0025
Farlige stoffer og præparater ***I (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om treogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (KOM(2001) 256 - C5-0196/2001 - 2001/0110(COD)) 88
P5_TC1-COD(2001)0110
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. februar 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/…/EF om treogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) 88
BILAG 90
P5_TA(2002)0026
Vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber * (procedure uden forhandling)
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (KOM(2001) 253 - C5-0249/2001 - 2001/0104(CNS)) 91
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (KOM(2001) 253 - C5-0249/2001 - 2001/0104(CNS)) 92
P5_TA(2002)0027
Tilrettelæggelse af arbejdstid inden for vejtransport ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (PE-CONS 3676/2001 - C5-0688/2001 - 1998/0319(COD)) 92
P5_TA(2002)0028
Information og høring af arbejdstagerne ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (PE-CONS 3677/2001 - C5-0687/2001 - 1998/0315(COD)) 93
P5_TA(2002)0029
Ulovlig narkotikahandel *
Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for ulovlig narkotikahandel (KOM(2001) 259 - C5-0359/2001 - 2001/0114(CNS)) 94
P5_TA(2002)0030
Fastboende udlændinge *
Forslag til Rådets direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (KOM(2001) 127 - C5-0250/2001 - 2001/0074(CNS)) 94
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (KOM(2001) 127 - C5-0250/2001 - 2001/0074(CNS)) 102
P5_TA(2002)0031
Særlig rejsetilladelse *
Forslag til Rådets direktiv om betingelserne for, at tredjelandsstatsborgere frit kan bevæge sig på medlemsstaternes område i højst tre måneder, indførelse af en særlig rejsetilladelse og fastsættelse af betingelserne for indrejse med henblik på at færdes på medlemsstaternes område i højst seks måneder (KOM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0155(CNS)) 103
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om betingelserne for, at tredjelandsstatsborgere frit kan bevæge sig på medlemsstaternes område i højst tre måneder, indførelse af en særlig rejsetilladelse og fastsættelse af betingelserne for indrejse med henblik på at færdes på medlemsstaternes område i højst seks måneder (KOM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0155(CNS)) 105
P5_TA(2002)0032
Punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak *
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (KOM(2001) 133 - C5-0139/2001 - 2001/0063(CNS)) 106
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (KOM(2001) 133 - C5-0139/2001 - 2001/0063(CNS)) 107
P5_TA(2002)0033
Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling - en vurdering (KOM(2001) 153 - C5-0395/2001 - 2001/2153(COS)) 108
P5_TA(2002)0034
EIB's årsberetning for 2000
Europa-Parlamentets beslutning om EIB's årsberetning for 2000 (C5-0541/2001 - 2001/2218(COS)) 111
P5_TA(2002)0035
Lovgivningen på området finansielle tjenesteydelser
Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af lovgivningen i forbindelse med finansielle tjenester (2001/2247(INI)) 115
Onsdag, den 6. februar 2002
(2002/C 284 E/003)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 118
1. Åbning af mødet 118
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 118
3. Modtagne dokumenter 118
4. Tale af Europa-Parlamentets formand 119
5. Afgørelse af 27. december 2001 om foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme - Bekæmpelse af terrorisme/den europæiske arrestordre * (forhandling) 119
6. Finansiering af udviklingsbistand (redegørelser efterfulgt af forhandling) 120
AFSTEMNINGSTID
7. Udvalgenes talmæssige sammensætning (afstemning) 120
8. De interparlamentariske delegationers talmæssige sammensætning (afstemning) 120
9. Udnævnelser af medlemmer af Europa-Parlamentet til formandskabet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (afstemning) 120
10. Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne ***I (procedure uden betænkning) (afstemning) 121
11. Bygningers energimæssige ydeevne ***I (afstemning) 121
12. Direkte og indirekte skatter *** I (afstemning) 121
13. Klimaændringer * (afstemning) 121
14. Bekæmpelse af terrorisme/den europæiske arrestordre * (afstemning) 122
15. Statsstøtte (afstemning) 122
16. Uddannelsessystemerne (afstemning) 122
17. Overvågning af BSE-krisen (afstemning) 122
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
18. Finansiering af udviklingsbistand (fortsat forhandling) 124
19. Forberedelse af mødet i FN's Menneskerettighedskommission (Genève, marts 2002) (redegørelser efterfulgt af forhandling) 124
20. Ændring af dagsordenen (aktuelle og uopsættelige spørgsmål) 125
21. Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 125
22. Forbindelserne EP/de nationale parlamenter (forhandling) 125
23. Regionalpolitik og strukturfonde (forhandling) 126
24. Spørgetid (spørgsmål til Rådet) 126
25. Meddelelse af Rådets fælles holdning 127
26. Udvalgenes sammensætning 128
27. Udnævnelser til formandskabet i delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg og i de interparlamentariske delegationer 128
28. Regionalpolitik og strukturfonde (fortsat forhandling) 128
29. Økonomisk og social samhørighed (forhandling) 128
30. Hastighedsbegrænsende anordninger ***I (forhandling) 129
31. Punktafgiftssatser for visse typer spiritus * (forhandling) 129
32. Fællesforetagende Galileo * (forhandling) 129
33. Dagsorden for næste møde 130
34. Hævelse af mødet 130
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 131
BILAG I
AFSTEMNINGSRESULTATER
1. Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne ***I 133
2. Bygningers energimæssige ydeevne ***I 133
3. Merværdiafgift / Direkte og indirekte skatter ***I 134
4. Klimaændringer * 134
5. Bekæmpelse af terrorisme / Den europæiske arrestordre * 135
6. Statsstøtte 135
7. Overvågning af BSE-krisen 136
BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB
Betænkning af Vidal-Quadras Roca A5-0465/2001 - Beslutning 138
Betænkning af Moreira Da Silva A5-0025/2002 - Beslutning 139
Betænkning af Watson A5-0003/2002 - Forslag til beslutning nr. 1 141
Betænkning af Watson A5-0003/2002 - Beslutning 142
Betænkning af Watson A5-0003/2002 - Nr. 4 144
Betænkning af Watson A5-0003/2002 - Forslag til beslutning nr. 2 145
Betænkning af Watson A5-0003/2002 - Beslutning 147
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Nr. 4 148
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 10 150
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 16, 1. del 151
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 16, 2. del 152
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 21, 1. del 154
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 21, 2. del 155
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 21, 3. del 157
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 27, 1. del 158
Betænkning af Olsson A5-0467/2001 - Punkt 27, 2. del 160
BILAG III
Europa-Parlamentets medlemmer i formandskabet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 162
BILAG IV
Udnævnelser til formandskabet i delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg 163
Udnævnelser til formandskabet i de interparlamentariske delegationer 164
VEDTAGNE TEKSTER
P5_TA(2002)0036
Udvalgenes talmæssige sammensætning
Europa-Parlamentets afgørelse om udvalgenes talmæssige sammensætning 167
P5_TA(2002)0037
De interparlamentariske delegationers talmæssige sammensætning
Europa-Parlamentets afgørelse om de interparlamentariske delegationers talmæssige sammensætning 167
P5_TA(2002)0038
Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne ***I (procedure uden betænkning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2002) 7 - C5-0020/2002 - 2002/0013(COD)) 168
P5_TC1-COD(2002)0013
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. februar 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2002 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne 168
P5_TA(2002)0039
Bygningers energimæssige ydeevne ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (KOM(2001) 226 - C5-0203/2001 - 2001/0098(COD)) 169
P5_TC1-COD(2001)0098
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. februar 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/…/EF om bygningers energimæssige ydeevne 170
BILAG 177
P5_TA(2002)0040
Merværdiafgift ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift (KOM(2001) 294 - C5-0269/2001 - 2001/0133(COD)) 178
P5_TC1-COD(2001)0133
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. februar 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2002 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift 178
P5_TA(2002)0041
Direkte og indirekte skatter ***I
Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (KOM(2001) 294 - C5-0270/2001 - 2001/0134(COD)) 191
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (KOM(2001) 294 - C5-0270/2001 - 2001/0134(COD)) 191
P5_TA(2002)0042
Klimaændringer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om på Det Europæiske Fællesskabs vegne at godkende Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (KOM(2001) 579 - C5-0019/2002 - 2001/0248(CNS)) 192
P5_TA(2002)0043
Bekæmpelse af terrorisme *
Udkast til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme (14845/1/2001 - C5-0680/2001 - 2001/0217(CNS)) 192
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme (14845/1/2001 - C5-0680/2001 - 2001/0217(CNS)) 192
P5_TA(2002)0044
Den europæiske arrestordre *
Udkast til Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (14867/1/2001 - C5-0675/2001 - 2001/0215(CNS)) 193
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (14867/1/2001 - C5-0675/2001 - 2001/0215(CNS)) 193
P5_TA(2002)0045
Statsstøtte
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens niende oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union (KOM(2001) 403 - C5-0632/2001 - 2001/2269(COS)) 194
P5_TA(2002)0046
Uddannelsessystemerne
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om udkast til detaljeret arbejdsprogram for opfølgning af rapporten om uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål (KOM(2001) 501 - C5-0601/2001 - 2001/2251(COS)) 196
P5_TA(2002)0047
Overvågning af BSE-krisen
Europa-Parlamentets beslutning om overvågning af BSE-krisen med hensyn til folkesundhed og fødevaresikkerhed (2000/2321)(INI)) 199
Torsdag, den 7. februar 2002
(2002/C 284 E/004)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 204
1. Åbning af mødet 204
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 204
3. Kvinders rettigheder og lige muligheder i Middelhavslandene (forhandling) 204
4. Analfabetisme og social udstødelse (forhandling) 204
5. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (forhandling) 205
6. Velkomstord 205
AFSTEMNINGSTID
7. Udnævnelser til formandskabet i delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg og i de interparlamentariske delegationer (afstemning) 205
8. Udnævnelser af medlemmer til udvalgene (afstemning) 205
9. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afstemning) 206
10. Hastighedsbegrænsende anordninger ***I (afstemning) 206
11. Punktafgiftssatser for visse typer spiritus * (afstemning) 206
12. Fællesforetagende Galileo * (afstemning) 206
13. Situationen for de strandede langturschauffører i Luxembourg (afstemning) 207
14. Situationen i Mellemøsten (afstemning) 207
15. Foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme (afstemning) 207
16. Finansiering af udviklingsbistand (afstemning) 208
17. Forberedelse af mødet i FN's Menneskerettighedskommission (Genève, marts 2002) (afstemning) 208
18. Forbindelserne EP/de nationale parlamenter (afstemning) 208
19. Regionalpolitik og strukturfonde (afstemning) 209
20. Økonomisk og social samhørighed (afstemning) 209
21. Kvinders rettigheder og lige muligheder i Middelhavslandene (afstemning) 209
22. Analfabetisme og social udstødelse (afstemning) 209
23. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (afstemning) 209
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
DEBAT OM AKTUELLE OG UOPSÆTTELIGE SPØRGSMÅL
24. Terrorangreb i Indien (forhandling) 211
25. Humanitær bistand til Goma (forhandling) 211
26. Menneskerettigheder (forhandling) 212
27. Jordskælv i Tyrkiet (forhandling) 212
DEBAT OM AKTUELLE OG UOPSÆTTELIGE SPØRGSMÅL AFSLUTTET
28. Arbejdstidsdirektivet (forhandling) 213
29. Fremme af adgangen til Internettet (forhandling) 213
30. Jernbanegodstransport gennem Kanaltunnelen (forhandling) 213
31. Frister 213
32. Udvalgenes sammensætning 214
AFSTEMNINGSTID
AKTUELLE OG UOPSÆTTELIGE SPØRGSMÅL (Simpelt flertal påkrævet)
33. Terrorangreb i Indien (afstemning) 214
34. Humanitær bistand til Goma (afstemning) 214
35. Menneskerettigheder: Guantánamo (afstemning) 215
36. Menneskerettigheder: Gregory Pasko-sagen og lukningen af TV6 i Rusland (afstemning) 215
37. Menneskerettigheder: Valg i Madagascar (afstemning) 215
38. Menneskerettigheder: Valg i Cambodja (afstemning) 216
39. Menneskerettigheder: Eritrea (afstemning) 216
40. Jordskælv i Tyrkiet (afstemning) 216
AFSTEMNINGEN OM AKTUELLE OG UOPSÆTTELIGE SPØRGSMÅL AFSLUTTET
41. Arbejdstidsdirektivet (afstemning) 217
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
42. Modtagne dokumenter 217
43. Udvalgshenvisninger 218
44. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 218
45. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde 218
46. Tid og sted for næste møde 219
47. Afbrydelse af sessionen 219
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 220
BILAG I
AFSTEMNINGSRESULTATER 221
1. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 221
2. Hastighedsbegrænsende anordninger ***I 222
3. Fællesforetagende Galileo * 222
4. Situationen for de strandede langturschauffører i Luxembourg 224
5. Situationen i Mellemøsten 224
6. Foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme 225
7. Finansiering af udviklingsbistand 226
8. FN's Menneskerettighedskommission i Genève 227
9. Forbindelserne EP/de nationale parlamenter 228
10. Regionalpolitik og strukturfonde 229
11. Økonomisk og social samhørighed 230
12. Kvinders rettigheder og lige muligheder i Middelhavslandene 233
13. Analfabetisme og social udstødelse 234
14. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 234
15. Terrorangreb i Indien, navnlig mod Parlamentet 234
16. Humanitærbistand til Goma 235
17. Guantánamo 235
18. Grigori Pasko-sagen og lukningen af TV6 i Rusland 236
19. Valget i Madagascar 236
20. Valg i Cambodia 236
21. Eritrea 237
22. Jordskælv i Tyrkiet 237
23. Arbejdstidsdirektivet 237
BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB
B5-0099/2002 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - Beslutning 238
Betænkning af Hatzidakis A5-0012/2002 - Nr. 1 239
Betænkning af Glante A5-0005/2002 - Nr. 44 240
Betænkning af Glante A5-0005/2002 - Nr. 45 241
Betænkning af Glante A5-0005/2002 - Nr. 30 243
B5-0101/2002 - Fælles beslutning Mellemøsten - Nr. 1 244
B5-0101/2002 - Fælles beslutning Mellemøsten - Beslutning 245
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 4 247
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 21 248
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 2 249
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 6 251
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 8 252
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 19 253
B5-0100/2002 - Terrorisme - Nr. 3 254
B5-0100/2002 - Terrorisme - Beslutning 256
B5-0035/2002 - Fælles beslutning Menneskerettigheder Genève - Nr. 1 257
Betænkning af Napolitano A5-0023/2002 - Nr. 16 258
Betænkning af Napolitano A5-0023/2002 - Punkt 5 260
Betænkning af Napolitano A5-0023/2002 - Beslutning 261
Betænkning af Pohjamo A5-0006/2002 - Nr. 4 262
Betænkning af Pohjamo A5-0006/2002 - Nr. 3 264
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 23 265
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 44, 1. del 266
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 44, 2. del 267
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Punkt 23 269
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 9/ændr. 270
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Punkt 35 271
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 11/ændr. 272
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Punkt 40 273
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 51 275
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Punkt 46 276
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 14/ændr. 277
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 42 279
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 36 280
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 47 281
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Nr. 38 282
Betænkning af Musotto A5-0007/2002 - Beslutning 284
Betænkning af Kratsa-Tsagaropoulou A5-0022/2002 - Beslutning 285
Betænkning af Hermange A5-0009/2002 - Beslutning 286
Betænkning af Koukiadis A5-0010/2002 - Beslutning 287
BILAG III
Sammensætningen af formandskabet i delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg 288
Udnævnelser til formandskabet i de interparlamentariske delegationer 289
VEDTAGNE TEKSTER
P5_TA(2002)0048
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Europa-Parlamentets beslutning om fremskridtene ved etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i 2001 (EU-traktatens artikel 2, stk. 1, fjerde led) 292
P5_TA(2002)0049
Hastighedsbegrænsende anordninger ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (KOM(2001) 318 - C5-0267/2001 - 2001/0135(COD)) 295
P5_TC1 - COD(2001)0135
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. februar 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/…/EF om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 295
P5_TA(2002)0050
Reduceret punktafgiftssats for traditionel rom fra franske oversøiske departementer *
Forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats på traditionel rom fremstillet i dets oversøiske departementer (KOM(2001) 347 - C5-0401/2001 - 2001/0142(CNS)) 298
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgiftssats på traditionel rom fremstillet i dets oversøiske departementer (KOM(2001) 347 - C5-0401/2001 - 2001/0142(CNS)) 299
P5_TA(2002)0051
Reduceret punktafgiftssats for visse alkoholholdige drikke for Madeira og Azorerne *
Forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som er fremstillet og forbrugt der, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som er fremstillet og forbrugt der (KOM(2001) 442 - C5-0422/2001 - 2001/0169(CNS)) 299
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som er fremstillet og forbrugt der, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som er fremstillet og forbrugt der (KOM(2001) 442 - C5-0422/2001 - 2001/0169(CNS)) 299
P5_TA(2002)0052
Fællesforetagende Galileo *
Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo (KOM(2001) 336 - C5-0329/2001 - 2001/0136(CNS)) 300
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo (KOM(2001) 336 - C5-0329/2001 - 2001/0136(CNS)) 309
P5_TA(2002)0053
Situationen for de strandede langturschauffører i Luxembourg
Europa-Parlamentets beslutning om situationen for de strandede lastbilchauffører i Luxembourg 310
P5_TA(2002)0054
Situationen i Mellemøsten
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Mellemøsten 312
P5_TA(2002)0055
Foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme
Europa-Parlamentets beslutning om Rådets afgørelse af 27. december 2001 om foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme 313
P5_TA(2002)0056
Finansiering af udviklingsbistand
Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af udviklingsbistand 315
P5_TA(2002)0057
Forberedelse med henblik på mødet i FN's Menneskerettighedskommission (Genève, marts 2002)
Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteringer og henstillinger på menneskerettighedsområdet med henblik på den 58. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève 319
P5_TA(2002)0058
Forbindelserne EP/de nationale parlamenter
Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i den europæiske integrationsproces (2001/2023(INI)) 322
P5_TA(2002)0059
Regionalpolitik og strukturfond
Europa-Parlamentets beslutning om forvaltningen af regionalpolitikken og strukturfondene (2001/2066 (INI)) 325
P5_TA(2002)0060
Økonomisk og social samhørighed
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens anden rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den økonomiske og sociale samhørighed (KOM(2001) 24 - C5-0527/2001 - 2001/2207(COS)) 329
P5_TA(2002)0061
Kvinders rettigheder og lige muligheder i Middelhavslandene
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions politik over for partnerlandene i Middelhavsområdet hvad angår fremme af kvinders rettigheder og lige muligheder i disse lande (2001/2129(INI)) 337
P5_TA(2002)0062
Analfabetisme og social udstødelse
Europa-Parlamentets beslutning om analfabetisme og social udstødelse (2001/2340(INI)) 343
P5_TA(2002)0063
Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om resultattavlen for gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (KOM(2001) 104 - C5-0536/2001 - 2001/2215(COS)) 346
P5_TA(2002)0064
Terrorangreb i Indien
Europa-Parlamentets beslutning om terrorangrebene i Indien 349
P5_TA(2002)0065
Humanitær bistand til Goma
Europa-Parlamentets beslutning om konsekvenserne af udbruddet af Nyiragongo-vulkanen 351
P5_TA(2002)0066
Menneskerettigheder: Guantánamo
Europa-Parlamentets beslutning om fangerne i Guantánamo 353
P5_TA(2002)0067
Menneskerettigheder: Gregory Pasko-sagen og lukningen af TV6 i Rusland
Europa-Parlamentets beslutning om fængsling af den russiske militære journalist Gregory Pasko og lukning af TV-6 354
P5_TA(2002)0068
Menneskerettigheder: Valg i Madagaskar
Europa-Parlamentets beslutning om valget i Madagaskar 356
P5_TA(2002)0069
Menneskerettigheder: Valg i Cambodja
Europa-Parlamentets beslutning om valget i Cambodja 357
P5_TA(2002)0070
Menneskerettigheder: Eritrea
Europa-Parlamentets beslutning om Eritrea 359
P5_TA(2002)0071
Jordskælv i Tyrkiet
Europa-Parlamentets beslutning om jordskælvet i Tyrkiet 361
P5_TA(2002)0072
Arbejdstidsdirektivet
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens beretning om status for gennemførelsen af Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (KOM(2000) 787 - C5-0147/2001 - 2001/2073(COS)) 362
Tegnforklaring
*høringsprocedure
** Isamarbejdsprocedure (førstebehandling)
** IIsamarbejdsprocedure (andenbehandling)
***samstemmende udtalelse
*** Ifælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
*** IIfælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*** IIIfælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)
Oplysninger vedrørende afstemningerne
Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.
Forkortelser af udvalgenes navne
AFETUdvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDGBudgetudvalget
CONTBudgetkontroludvalget
LIBEUdvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECONUdvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURIUdvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
ITREUdvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPLUdvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVIUdvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRIUdvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECHFiskeriudvalget
RETTUdvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULTUdvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVEUdvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCOUdvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMMUdvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETIUdvalget for Andragender
Forkortelser for de politiske grupper
PPE-DEGruppen for Det europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
PSEDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDRDet Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALEGruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGLDen Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UENGruppen Union for Nationernes Europa
EDDGruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NILøsgængere
DA
Top