EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:221:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 221, 17. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 221
45. årgang
17. september 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
391. plenarforsamling af 29. og 30 maj 2002
2002/C 221/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om edb-registrering af punktafgiftspligtige varers bevægelser og kontrollen hermed" (KOM(2001) 466 endelig — 2001/0185 (COD)) 1
2002/C 221/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om EF-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskiftelige bugserede redskaber samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer" (KOM(2002) 6 endelig — 2002/0017 (COD)) 5
2002/C 221/03Det Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om femogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)" (KOM(2002) 70 endelig — 2002/0040 (COD)) 8
2002/C 221/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsindustrien" 10
2002/C 221/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af en fællesskabsramme for støjklassificering af civile subsoniske jetfly med henblik på beregning af støjafgifter" (KOM(2001) 74 endelig — 2001/0308 (COD)) 17
2002/C 221/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport" (KOM(2001) 573 endelig - 2001/0241 (COD)) 19
2002/C 221/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet" (KOM(2001) 742 endelig — 2001/0296 (COD)) 22
2002/C 221/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF" (KOM(2001) 581 endelig — 2001/0245 (COD)) 27
2002/C 221/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald" (KOM(2001) 729 endelig — 2001/0291 (COD)) 31
2002/C 221/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Fremtidig strategi for regionerne i EU's yderste periferi" 37
2002/C 221/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse som flygtninge, eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse" (KOM(2001) 510 endelig — 2001/0207 (CNS)) 43
2002/C 221/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik", og (KOM(2001) 387 endelig)- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles asylpolitik og indførelse af en åben koordinationsmetode" (KOM(2001) 710 endelig) 49
2002/C 221/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Sociale indikatorer" 54
2002/C 221/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Mulige alternativer i forbindelse med pensionsreformen" 58
2002/C 221/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbedret adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med grænseoverskridende sager gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp og andre finansielle aspekter i civile retssager" (KOM(2002) 13 endelig — 2002/0020 (CNS)) 64
2002/C 221/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Samordning af den økonomiske politik på lang sigt" 67
2002/C 221/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked" (KOM(2001) 546 endelig — 2001/0227 (COD)) 73
2002/C 221/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om udstedelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til ofre for organiseret ulovlig indvandring eller menneskehandel, der samarbejder med de kompetente myndigheder" (KOM(2002) 71 endelig — 2002/0043 (CNS)) 80
2002/C 221/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et økopointsystem, som finder anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig" (KOM(2001) 807 endelig — 2001/0310 (COD)) 84
2002/C 221/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling (KOM(2002) 82 endelig) 87
2002/C 221/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Rådets beslutninger om særprogrammer til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 og om særprogrammer til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse 2002-2006", og (KOM(2001) 279 endelig — 2001/0122 (CNS) — 2001/0123 (CNS) — 2001/0124 (CNS) — 2001/0125 (CNS) — 2001/0126 (CNS))- "Ændret forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 med henblik på integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum" (KOM(2001) 594 endelig — 2001/0122 (CNS)) 97
2002/C 221/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer" (KOM(2001) 425 endelig — 2001/0173 (COD)) 114
DA
Top