Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:126E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 126, 28. maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 126 E
45. årgang
28. maj 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2002/C 126 E/01Forslag til Rådets forordning om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport
(KOM(2001) 698 endelig udg.) (1)
1
2002/C 126 E/02Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af spejle og supplerende systemer til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger samt om ændring af direktiv 70/156/EØF
(KOM(2001) 811 endelig udg. — 2001/0317(COD)) (1)
225
2002/C 126 E/03Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om traditionelle plantelægemidler
(KOM(2002) 1 endelig udg. — 2002/0008(COD)) (1)
263
2002/C 126 E/04Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007)
(KOM(2002) 26 endelig udg. — 2002/0029(COD))
268
2002/C 126 E/05Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel
(KOM(2001) 802 endelig udg. — 2002/0030(ACC)) (1)
274
2002/C 126 E/06Forslag til Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier
(KOM(2001) 803 endelig udg. — 2002/0026(ACC)) (1)
291
2002/C 126 E/07Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem
(KOM(2002) 22 endelig udg. — 2002/0023(COD)) (1)
312
2002/C 126 E/08Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur
(KOM(2002) 23 endelig udg. — 2002/0024(COD)) (1)
323
2002/C 126 E/09Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering
(KOM(2002) 21 endelig udg. — 2002/0022(COD)) (1)
332
2002/C 126 E/10Forslag til Rådets forordning om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af polysulfidpolymerer med oprindelse i USA
(KOM(2002) 32 endelig udg.)
350
2002/C 126 E/11Forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen for 2000-2001 om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002
(KOM(2002) 41 endelig udg. — 2002/0034(CNS))
351
2002/C 126 E/12Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer
(KOM(2002) 54 endelig udg. — 2002/0038(COD))
354
2002/C 126 E/13Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne, for perioden 18. januar 2002-17. januar 2005
(KOM(2002) 55 endelig udg. — 2002/0036(CNS))
359
2002/C 126 E/14Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om måleinstrumenter
(KOM(2002) 37 endelig udg. — 2000/0233(COD)) (1)
368
2002/C 126 E/15Forslag til Rådets forordning om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet
(KOM(2002) 59 endelig udg. — 2002/0039(CNS))
388
2002/C 126 E/16Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende særordningen for rejsebureauer
(KOM(2002) 64 endelig udg. — 2002/0041(CNS))
390
2002/C 126 E/17Forslag til Rådets direktiv om udstedelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til ofre for organiseret ulovlig indvandring eller menneskehandel, der samarbejder med de kompetente myndigheder
(KOM(2002) 71 endelig udg. — 2002/0043(CNS))
393
2002/C 126 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om femogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)
(KOM(2002) 70 endelig udg. — 2002/0040(COD)) (1)
398
2002/C 126 E/19Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 96/411/EF om forbedring af Fællesskabets landbrugsstatistik
(KOM(2002) 80 endelig udg. — 2002/0044(COD))
403
DA(1) EØS-relevant tekst
Top