EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:103E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 103, 30. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 103 E
45. årgang
30. april 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2002/C 103 E/01Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum
(KOM(2001) 123 endelig udg./2 — 2001/0060(COD)) (1)
1
2002/C 103 E/02Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater
(KOM(2001) 753 endelig udg. — 2001/0026(COD)) (1)
5
2002/C 103 E/03Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
(KOM(2001) 729 endelig udg. — 2001/0291(COD)) (1)
17
2002/C 103 E/04Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) om yderligere finansiering i 2001 i henhold til den gældende EF-UNRWA-konvention for årene 1999-2001
(KOM(2001) 741 endelig udg. — 2001/0288(CNS))
21
2002/C 103 E/05Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet
(KOM(2001) 742 endelig udg. — 2001/0296(COD)) (1)
23
2002/C 103 E/06Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles europæiske luftrum
(KOM(2001) 564 endelig udg./2 — 2001/0235(COD)) (1)
26
2002/C 103 E/07Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum
(KOM(2001) 564 endelig udg./2 — 2001/0236(COD)) (1)
35
2002/C 103 E/08Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet
(KOM(2001) 564 endelig udg./2 — 2001/0237(COD)) (1)
41
2002/C 103 E/09Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår animalske biprodukter
(KOM(2001) 747 endelig udg. — 2000/0230(COD)) (1)
55
2002/C 103 E/10Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum
(KOM(2001) 748 endelig udg. — 2000/0259(COD)) (1)
58
2002/C 103 E/11Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe
(KOM(2001) 676 endelig udg. — 2000/0327(COD)) (1)
184
2002/C 103 E/12Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC)
(KOM(2001) 754 endelig udg. — 2001/0293(COD)) (1)
198
2002/C 103 E/13Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport
(KOM(2001) 547 endelig udg. — 2001/0265(COD)) (1)
205
2002/C 103 E/14Forslag til Rådets beslutning om indgåelse af tillægsprotokollen til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Malta med henblik på at associere Republikken Malta med det femte rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002)
(KOM(2001) 777 endelig udg. — 2001/0303(CNS))
208
2002/C 103 E/15Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt angår muligheden for at anvende en reduceret punktafgiftssats på biobrændstoffer og på visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer
(KOM(2001) 547 endelig udg. — 2001/0266(CNS)) (1)
217
2002/C 103 E/16Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af en fællesskabsramme for støjklassificering af civile subsoniske jetfly med henblik på beregning af støjafgifter
(KOM(2001) 74 endelig udg. — 2001/0308(COD)) (1)
221
2002/C 103 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser
(KOM(2001) 784 endelig udg. — 2001/0305(COD)) (1)
225
2002/C 103 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et økopointsystem, som finder anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig
(KOM(2001) 807 endelig udg. — 2001/0310(COD))
230
2002/C 103 E/19Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe
(KOM(2001) 788 endelig udg. — 2000/0236(COD)) (1)
233
2002/C 103 E/20Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe
(KOM(2001) 788 endelig udg. — 2000/0237(COD)) (1)
243
2002/C 103 E/21Ændret forslag til Rådets forordning om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmerne
(KOM(2001) 808 endelig udg. — 2000/0337(CNS))
253
2002/C 103 E/22Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram 2002-2006
(KOM(2001) 822 endelig udg. — 2001/0202(COD))
266
2002/C 103 E/23Ændret forslag til Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(KOM(2001) 691 endelig udg./2 — 2000/0203(CNS))
292
2002/C 103 E/24Ændret forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom)
(KOM(2001) 823 endelig udg./2 — 2001/0327(CNS))
331
2002/C 103 E/25Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne
(KOM(2002) 7 endelig udg. — 2002/0013(COD)) (1)
350
2002/C 103 E/26Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne
(KOM(2002) 8 endelig udg. — 2002/0014(COD)) (1)
351
2002/C 103 E/27Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-programmet)
(KOM(2002) 10 endelig udg. — 2002/0015(COD))
361
2002/C 103 E/28Forslag til Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine
(KOM(2002) 12 endelig udg. — 2002/0018(CNS))
366
2002/C 103 E/29Forslag til Rådets direktiv om forbedret adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med grænseoverskridende sager gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp og andre finansielle aspekter i civile retssager
(KOM(2002) 13 endelig udg. — 2002/0020(CNS))
368
DA(1) EØS-relevant tekst
Top