EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:075E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 75, 26. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 75 E
45. årgang
26. marts 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2002/C 75 E/01Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002
(KOM(2001) 511 endelig udg. — 2001/0208(CNS)) (1)
1
2002/C 75 E/02Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked
(KOM(2001) 546 endelig udg. — 2001/0227(COD)) (1)
11
2002/C 75 E/03Forslag til Rådets beslutning om på Det Europæiske Fællesskabs vegne at godkende Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed
(KOM(2001) 579 endelig udg. — 2001/0248(CNS))
17
2002/C 75 E/04Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF
(KOM(2001) 581 endelig udg. — 2001/0245(COD)) (1)
33
2002/C 75 E/05Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om udnyttelse af fleksibilitetsinstrumentet
(KOM(2001) 625 endelig udg.)
45
2002/C 75 E/06Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
(KOM(2001) 638 endelig udg. — 2001/0260(CNS))
46
2002/C 75 E/07Ændret forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004
(KOM(2001) 688 endelig udg. — 2001/0131(ACC))
51
2002/C 75 E/08Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af Rådets direktiv 89/381/EØF
(KOM(2001) 692 endelig udg. — 2000/0323(COD))
104
2002/C 75 E/09Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydøstlige Atlanterhav
(KOM(2001) 679 endelig udg. — 2001/0280(CNS))
113
2002/C 75 E/10Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette flerårige rammeprogram for forskning, teknologiudvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (2002-2006)
(KOM(2001) 709 endelig udg. — 2001/0053(COD)) (1)
132
2002/C 75 E/11Ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs sjette flerårige rammeprogram for forskning og uddannelse som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (2002-2006)
(KOM(2001) 709 endelig udg. — 2001/0054(CNS)) (1)
182
2002/C 75 E/12Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning for så vidt angår human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering
(KOM(2001) 404 endelig udg. — 2001/0252(COD))
189
2002/C 75 E/13Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
(KOM(2001) 404 endelig udg. — 2001/0253(COD))
216
2002/C 75 E/14Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler
(KOM(2001) 404 endelig udg. — 2001/0254(COD))
234
2002/C 75 E/15Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger gældende i 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa)
(KOM(2001) 699 endelig udg. — 2001/0279(CNS)) (1)
255
2002/C 75 E/16Ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Handicapår 2003
(KOM(2001) 721 endelig udg. — 2001/0116(CNS)) (1)
258
2002/C 75 E/17Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
(KOM(2001) 664 endelig udg. — 2001/0270(CNS))
269
2002/C 75 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske program 2003-2007
(KOM(2001) 683 endelig udg. — 2001/0281(COD))
274
2002/C 75 E/19Ændret forslag til Rådets forordning om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme
(KOM(2001) 713 endelig udg. — 2001/0228(CNS))
303
2002/C 75 E/20Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net
(KOM(2001) 545 endelig udg. — 2001/0226(COD)) (1)
316
2002/C 75 E/21Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bestemmelser og procedurer med henblik på indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne
(KOM(2001) 695 endelig udg. — 2001/0282(COD)) (1)
318
2002/C 75 E/22Forslag til Rådets beslutning om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer
(KOM(2001) 732 endelig udg. — 2001/0284(CNS))
328
2002/C 75 E/23Forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom)
(KOM(2001) 725 endelig udg.)
333
2002/C 75 E/24Forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer og om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer
(KOM(2001) 731 endelig udg. — 2001/0289(CNS))
343
2002/C 75 E/25Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(KOM(2001) 624 endelig udg. — 2001/0257(COD)) (1)
357
2002/C 75 E/26Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af torske- og kulmulebestande
(KOM(2001) 724 endelig udg. — 2001/0299(CNS))
362
2002/C 75 E/27Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF OG 96/61/EF
(KOM(2001) 779 endelig udg. — 2000/0331(COD)) (1)
370
2002/C 75 E/28Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabons kyst, for perioden fra 3. december 2001 til 2. december 2005
(KOM(2001) 765 endelig udg. — 2001/0301(CNS))
373
2002/C 75 E/29Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter proceduren med samstemmende udtalelse
(KOM(2001) 789 endelig udg. — 2001/0313(AVC))
383
2002/C 75 E/30Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens artikel 251
(KOM(2001) 789 endelig udg. — 2001/0314(COD))
385
2002/C 75 E/31Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)
(KOM(2001) 789 endelig udg. — 2001/0315(CNS))
425
2002/C 75 E/32Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (enstemmighed)
(KOM(2001) 789 endelig udg. — 2001/0316(CNS))
448
DA(1) EØS-relevant tekst
Top