Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:048:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 48, 21. februar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 48
45. årgang
21. februar 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
386. plenarforsamling af 28. og 29. november 2001
2002/C 48/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse" 1
2002/C 48/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "XXX Beretning om Konkurrencepolitikken (2000)" 3
2002/C 48/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)" 9
2002/C 48/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Europæisk charter for små virksomheder" 11
2002/C 48/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — En strategi for tjenester i det indre marked" 17
2002/C 48/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Et program til beskyttelse af børn på Internettet" 27
2002/C 48/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Net- og Informationssikkerhed: Forslag til en europæisk strategi" 33
2002/C 48/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende GALILEO" 42
2002/C 48/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet" 47
2002/C 48/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om statsstøtte til kulindustrien" 49
2002/C 48/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer" 51
2002/C 48/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Resultaterne af strukturfondsprogrammeringen for perioden 2000/2001 (mål nr. 1)" 53
2002/C 48/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om sikring af en reel beskatning af renteindtægter fra opsparing i Fællesskabet" 55
2002/C 48/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne" 63
2002/C 48/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet" 67
2002/C 48/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/42/EØF, som ændret ved direktiv 2000/70/EF, for så vidt angår medicinsk udstyr, som indeholder stabile produkter af humant blod eller plasma" 69
2002/C 48/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civilluftfart" 70
2002/C 48/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Skattepolitik i EU — Prioriteringer for de kommende år" 73
2002/C 48/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ændrede verdensøkonomiske rammevilkår: Nye økonomisk-politiske udfordringer for Den Europæiske Union" 79
2002/C 48/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens udkast til meddelelse om bødefritagelse og bødenedsættelse i kartelsager" 82
2002/C 48/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er godkendt til behandling med ioniserende stråling i Fællesskabet" 86
2002/C 48/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Økonomisk vækst, beskatning og bæredygtighed i EU's pensionssystemer" 89
2002/C 48/23Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om "Anvendelse af en integreret tilgang til at understøtte nationale strategier for sikre og bæredygtige pensioner"" 101
2002/C 48/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lønomkostningsindekset" 107
2002/C 48/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Nye rammer for samarbejde om aktiviteter vedrørende informations- og kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union" 109
2002/C 48/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Bæredygtig udvikling i Europa" 112
2002/C 48/27Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsadgang for havnetjenester 122
2002/C 48/28Det Økonomiske og Sociale "Udvalgs udtalelse om Regelforenkling" 130
2002/C 48/29Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro" 141
2002/C 48/30Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Sverige: Den økonomiske situation og gennemførelse af de strukturelle reformer forudset i Cardiff-processen og i Rådets henstilling vedrørende den økonomiske politik" 147
DA
Top