EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:014:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 14, 16. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 14
44. årgang
16. januar 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af oktober 2000
2001/C 14/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Regelforenkling i det indre marked (Markedsobservatoriet)" 1
2001/C 14/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Evaluering af strategien for det indre marked — 2000" 13
2001/C 14/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Konkurrenceregler vedrørende horisontale samarbejdsaftaler — Meddelelse i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af aftaler, beslutninger og samordnet praksis, ændret ved forordning (EØF) nr. 2743/72" 16
2001/C 14/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)",- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed", og- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog" 22
2001/C 14/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Trafiksikkerhed: Hovedopgaver i EU — Statusrapport og prioritering af foranstaltninger" 30
2001/C 14/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart" 33
2001/C 14/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse om resultaterne af den offentlige høring om revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999 og vejledende principper for de nye rammebestemmelser" 35
2001/C 14/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om krav til og harmoniserede procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe" 37
2001/C 14/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (kodificeret udgave)" 41
2001/C 14/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud" 42
2001/C 14/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/22(EF) vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal eller thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug" 47
2001/C 14/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ældre arbejdstagere" 50
2001/C 14/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Lokal handling til fordel for beskæftigelsen. Den lokale dimension i den europæiske beskæftigelsesstrategi"" 63
2001/C 14/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse" 69
2001/C 14/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i 2001" 75
2001/C 14/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden" 79
2001/C 14/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på Rådets forordning om gensidig fuldbyrdelse af afgørelser om samværsret" 82
2001/C 14/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Integrering af miljø og bæredygtig udvikling i politikken for økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde" 87
2001/C 14/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Styrkelse af lovgivningen om koncessioner og kontrakter vedrørende offentlige og private partnerskaber" 91
2001/C 14/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til abonnentnet" 99
2001/C 14/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ny viden, nye arbejdspladser" 103
2001/C 14/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder" 114
2001/C 14/23Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv vedrørende den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere i civil luftfart uden fast arbejdssted, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA)" 119
2001/C 14/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "EU's rolle i fastlæggelsen af en lægemiddelpolitik i overensstemmelse med borgernes behov: forbedret sundhedspleje, fremme af innovativ forskning og kontrol med sundhedsudgifternes udvikling" 122
2001/C 14/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse strategiske mål 2000-2005 "Udformning af det ny Europa"" 133
2001/C 14/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Ændring af Rådets direktiv 86/278/EØF om anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg" 141
2001/C 14/27Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for ris", og- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenterne af visse markafgrøder for deri at indlemme ris" 151
2001/C 14/28Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, forordning (EF) nr. 2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager og forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter" 157
DA
Top