EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:337E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 337, 28. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 337 E
43. årgang
28. november 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2000/C 337 E/01Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1628/96 om bistand til Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bl.a. ved oprettelse af Det Europæiske Genopbygningsagentur
(KOM(1999) 609 endelig udg. — 1999/0132(CNS))
1
2000/C 337 E/02Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til forslag til regulativ fra FN's Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af airbagmoduler til udskiftningsairbagsystemer, udskiftningsrat, der er udstyret med et airbagmodul af godkendt type, og andre udskiftningsairbagsystemer end dem, der er monteret i rat
(KOM(2000) 25 endelig udg. — 2000/0029(AVC)) (1)
4
2000/C 337 E/03Forslag til Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel bistand til Montenegro
(KOM(2000) 288 endelig udg. — 2000/0114(CNS))
29
2000/C 337 E/04Forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet
(KOM(2000) 323 endelig udg. — 2000/0128(CNS)) (1)
31
2000/C 337 E/05Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af asylansøgeres og visse andre udlændinges fingeraftryk
(KOM(1999) 260 endelig udg. — 1999/0116(CNS))
37
2000/C 337 E/06Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 218/92 om administrativt samarbejde inden for området indirekte skatter (moms)
(KOM(2000) 349 endelig udg. — 2000/0147(COD))
63
2000/C 337 E/07Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for visse tjenesteydelser, der leveres ad elektronisk vej
(KOM(2000) 349 endelig udg. — 2000/0148(CNS))
65
2000/C 337 E/08Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker
(KOM(2000) 340 endelig udg. — 2000/0145(COD)) (1)
68
2000/C 337 E/09Forslag til Rådets forordning om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89
(KOM(2000) 281 endelig udg. — 2000/0111(CNS))
71
2000/C 337 E/10Forslag til Rådets forordning om Det Europæiske Genopbygningsagentur
(KOM(2000) 281 endelig udg. — 2000/0112(CNS))
74
2000/C 337 E/11Forslag til Rådets forordning om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter
(KOM(2000) 353 endelig udg. — 2000/0149(CNS)) (1)
78
2000/C 337 E/12Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2001
(KOM(2000) 304 endelig udg. — 2000/0154(CNS))
89
2000/C 337 E/13Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side til nedsættelsen af et rådgivende paritetisk udvalg, hvorom Associeringsrådet EU/Den Slovakiske Republik skal træffe afgørelse
(KOM(2000) 354 endelig udg. — 2000/0153(CNS))
101
2000/C 337 E/14Forslag til Rådets forordning om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.
(KOM(2000) 383 endelig udg. — 2000/0171(CNS)) (1)
103
2000/C 337 E/15Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed
(KOM(2000) 139 endelig udg./2 — 2000/0073(COD)) (1)
109
2000/C 337 E/16Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006)
(KOM(2000) 285 endelig udg. — 2000/0119(COD)) (1)
122
2000/C 337 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse
(KOM(2000) 368 endelig udg. — 2000/0157(COD)) (1)
130
2000/C 337 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid
(KOM(2000) 302 endelig udg. — 2000/0140(COD)) (1)
136
2000/C 337 E/19Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)
(KOM(2000) 260 endelig udg. — 2000/0104(COD)) (1)
138
2000/C 337 E/20Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer
(KOM(2000) 314 endelig udg. — 2000/0136(COD)) (1)
140
2000/C 337 E/21Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 443/97 om foranstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika
(KOM(2000) 410 endelig udg. — 1999/0194(COD))
147
2000/C 337 E/22Forslag til Rådets direktiv vedrørende den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere i civil luftfart uden fast arbejdssted, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA)
(KOM(2000) 382 endelig udg. — 2000/0164(CNS)) (1)
149
2000/C 337 E/23Forslag til Rådets forordning om "gennemførelse af projekter til fremme af samarbejde og handelsmæssige forbindelser mellem EU og de industrialiserede lande i Nordamerika, Fjernøsten og Australasien"
(KOM(2000) 381 endelig udg. — 2000/0165(CNS))
153
2000/C 337 E/24Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger
(KOM(2000) 402 endelig udg. — 2000/0169(COD)) (1)
156
2000/C 337 E/25Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug
(KOM(2000) 320 endelig udg. — 2000/0132(COD)) (1)
163
2000/C 337 E/26Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og medlemslandene i Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien, Brunei-Darussalam, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand og Vietnam, til også at omfatte Cambodja
(KOM(2000) 423 endelig udg. — 2000/0172(CNS))
167
2000/C 337 E/27Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …/2000 (om stoffer, der nedbryder ozonlaget) for så vidt angår basisåret for tildeling af kvoter af hydrochlorfluorcarboner
(KOM(2000) 426 endelig udg. — 2000/0170(COD)) (1)
170
2000/C 337 E/28Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper
(KOM(2000) 427 endelig udg. — 2000/0175(COD)) (1)
171
2000/C 337 E/29Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Malta om vilkårene og betingelserne for Maltas deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne erhvervsuddannelse, almen uddannelse og ungdomsanliggender
(KOM(2000) 416 endelig udg. — 2000/0176(CNS))
172
2000/C 337 E/30Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (omarbejdet udgave)
(KOM(2000) 428 endelig udg. — 1999/0244(COD)) (1)
177
2000/C 337 E/31Forslag til Rådets beslutning om støtteprogrammet til Fællesskabets rammeprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)
(KOM(2000) 335 endelig udg. — 2000/0143(CNS)) (1)
196
2000/C 337 E/32Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/97 om gennemførelse af medlemsstaternes aktionsprogrammer inden for kontrol med udgifter der påhviler EUGFL, Garantisektionen
(KOM(2000) 411 endelig udg. — 1999/0091(CNS))
202
2000/C 337 E/33Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
(KOM(2000) 334 endelig udg. — 2000/0142(COD)) (1)
204
2000/C 337 E/34Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, forordning (EF) nr. 2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager og forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter
(KOM(2000) 433 endelig udg. — 2000/0191(CNS))
207
2000/C 337 E/35Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bestemmelser vedrørende bemanding af fartøjer i fast passager- og færgefart mellem medlemsstaterne
(KOM(2000) 437 endelig udg. — 1998/0159(COD)) (1)
214
2000/C 337 E/36Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester
(KOM(2000) 319 endelig udg. — 2000/0139(COD)) (1)
220
2000/C 337 E/37Forslag til Rådets afgørelse om De Europæiske Fællesskabers godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen)
(KOM(2000) 446 endelig udg. — 2000/0193(CNS)) (1)
225
2000/C 337 E/38Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer
(KOM(2000) 451 endelig udg. — 1999/0158(COD)) (1)
238
2000/C 337 E/39Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet
(KOM(2000) 459 endelig udg. — 2000/0195(COD)) (1)
242
2000/C 337 E/40Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en række foranstaltninger vedrørende det transeuropæiske net til indsamling, udarbejdelse og udbredelse af statistikker over udveksling af goder inden for Fællesskabet og med tredjelande (Edicom)
(KOM(2000) 458 endelig udg. — 2000/0201(COD)) (1)
246
2000/C 337 E/41Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af ekstern støj
(KOM(2000) 468 endelig udg. — 2000/0194(COD)) (1)
251
2000/C 337 E/42Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri
(KOM(2000) 492 endelig udg. — 2000/0208(CNS))
264
2000/C 337 E/43Forslag til Rådets forordning om ydelse af bistand til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien, særlig om etablering af et tiltrædelsespartnerskab
(KOM(2000) 502 endelig udg. — 2000/0205(CNS))
274
2000/C 337 E/44Forslag Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og af forskellige andre forordninger om denne politik
(KOM(2000) 494 endelig udg. — 2000/0204(CNS))
276
2000/C 337 E/45Forslag til Rådets forordning om EF-patenter
(KOM(2000) 412 endelig udg. — 2000/0177(CNS)) (1)
278
DA(1) EØS-relevant tekst
Top