EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:169:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 169, 16. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 169
42. årgang
16. juni 1999
Dansk udgaveMeddelelser og opysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
1999/C 169/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder 1
1999/C 169/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om radiospektrumpolitik — set i sammenhæng med Fællesskabets politik for områderne telekommunikation, radio-/tv-spredning, transport og FTU 3
1999/C 169/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart 6
1999/C 169/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande 8
1999/C 169/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne 12
1999/C 169/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse 14
1999/C 169/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening 16
1999/C 169/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/117/EØF om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger 17
1999/C 169/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til priser for landbrugsprodukter (1999/2000) 20
1999/C 169/10
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet,
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/360/EØF om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer, og
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om nedsættelse af et rådgivende udvalg for EF-arbejdstageres frie bevægelighed og sociale sikring og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 og (EØF) nr. 1408/71
24
1999/C 169/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler 29
1999/C 169/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Information i den offentlige sektor: en vigtig ressource for Europa — Kommissionens grønbog om information i den offentlige sektor i informationssamfundet 30
1999/C 169/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af Fællesskabets handlingsprogram (DAPHNE-programmet) (2000-2004) om foranstaltninger til forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder 35
1999/C 169/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af elektronisk handel i det indre marked 36
1999/C 169/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF og af direktiv 97/7/EF og direktiv 98/27/EF 43
1999/C 169/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forbindelserne mellem Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien: Den socioøkonomiske dialog mellem de to regioner 49
DA
Top