EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:397:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 397, 31. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 397
37. årgang
31. december 1994Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

  

Forsamling af oktober 1994

94/C 397/01

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, af Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier og af Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier

1

94/C 397/02

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1995-1997 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande

3

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om forlængelse for 1995 af anvendelsen af forordning (EØF) nr. 3833/90, (EØF) nr. 3835/90 og (EØF) nr. 3900/91 om anvendelse af generelle toldpræferencer på visse landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande

3

  

Forsamling af november 1994

94/C 397/03

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistisk registrering af gods- og passagertransporter ad søvejen

6

94/C 397/04

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om interoperabilitet i det europæiske jernbanenet for højhastighedstog

8

94/C 397/05

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet

13

94/C 397/06

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et Europæisk Uddannelsesår - Livslang uddannelse (1996)

15

94/C 397/07

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986- 1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence

17

94/C 397/08

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød

18

94/C 397/09

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

19

94/C 397/10

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter

20

94/C 397/11

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om en ordning for adgang til visse EF-farvande og - fiskeressourcer

21

94/C 397/12

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet

23

94/C 397/13

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om videreudvikling af HANDYNET-systemet inden for rammerne af Rådets afgørelse 93/136/EØF om fastlæggelse af Fællesskabets tredje handlingsprogram til fordel for handicappede (HELIOS II 1993-1996)

31

94/C 397/14

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om "Hvidbogen om europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik - En vej frem for Unionen"

33

94/C 397/15

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om regler for anerkendelse af tredjelandes sundhedsmæssige og veterinære kontrolforanstaltninger for fersk kød og kødprodukter som svarende til de foranstaltninger, der gælder for EF-produktionen, om betingelser for import til EF og om ændring af Rådets direktiv 72/462/EØF om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande

37

94/C 397/16

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EG) Nr. ... af ... om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus, og af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter, som følge af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

39

94/C 397/17

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Meddelelse om gennemførelsen af protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, fremlagt af Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet

40

  

Forsamling af december 1994

94/C 397/18

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv 77/388/EØF om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder

50

94/C 397/19

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 91/115/EØF om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik

52

94/C 397/20

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa- Parlamentet om forbedring af skatteforholdene for små og mellemstore virksomheder

53

94/C 397/21

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens XXIII. beretning om konkurrencepolitikken

59

94/C 397/22

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/684/EØF om støtte til skibsbygningsindustrien

68

94/C 397/23

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om vandområders økologiske kvalitet

71
DA


Top