EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 431, 21. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 431

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
21. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2153 af 7. oktober 2020 om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1939 for så vidt angår de kategorier af operationelle personoplysninger og de kategorier af registrerede, hvis operationelle personoplysninger må behandles af Den Europæiske Anklagemyndighed i fortegnelsen over sagsakter

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154 af 14. oktober 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundheds-, certificerings- og anmeldelseskrav vedrørende flytninger inden for Unionen af animalske produkter af landdyr ( 1 )

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2155 af 14. oktober 2020 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/31/EU gennem etablering af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2156 af 14. oktober 2020 om fastsættelse af de tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2157 af 14. december 2020 om godkendelse af en EU-ændring af produktspecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Montello — Colli Asolani« (BOB)

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2158 af 14. december 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Chabichou du Poitou« (BOB))

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2159 af 16. december 2020 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

34

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/2160 af 18. december 2020 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer) ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2161 af 18. december 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/915 over for importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse typer folie af aluminium i ruller afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2162 af 18. december 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse typer folie af aluminium afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2163 af 18. december 2020 om gennemførelsen i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland af oprindelsesreglerne i Unionens præferencehandelsordninger

55

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/2164 af 15. december 2020 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2165 af 9. december 2020 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 for så vidt angår minimumsstandarder for datakvalitet og tekniske specifikationer for indlæsning af fotografier og fingeraftryksoplysninger i Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol og tilbagesendelse (meddelt under nummer C (2020) 8599)

61

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2166 af 17. december 2020 om fastsættelse af medlemsstaternes auktionsandele for perioden 2021-2030 i EU's emissionshandelssystem (meddelt under nummer C (2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2167 af 17. december 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1918 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for chronic wasting disease ved at forlænge dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C (2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2168 af 17. december 2020 om overensstemmelsen af det fælles forslag fra de berørte medlemsstater om udvidelse af godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (meddelt under nummer C(2020) 8919)

72

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2020/2169 af 17. december 2020 om ændring af henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top