EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:102:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 102, 23. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 102

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
23. april 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/613 af 20. april 2018 om godkendelse af PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 4 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/614 af 20. april 2018 om godkendelse af azoxystrobin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 7, 9 og 10 ( 1 )

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/615 af 16. april 2018 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banque de France

9

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/616 af 17. april 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/617 af 19. april 2018 om bemyndigelse af Portugal til at godkende en afvigelse fra OPS 1.1100, punkt 1.1, litra b), i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (meddelt under nummer C(2018) 2183)

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/618 af 19. april 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU for så vidt angår foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) (meddelt under nummer C(2018) 2227)

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/619 af 20. april 2018 om ikke at godkende PHMB (1415; 4,7) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 5 og 6 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/620 af 20. april 2018 om de tekniske specifikationer for Copernicustjenestekomponenten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/621 af 20. april 2018 om de tekniske specifikationer for Copernicusrumkomponenten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 ( 1 )

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/622 af 20. april 2018 om ikke at godkende chlorophen som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3 ( 1 )

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/623 af 20. april 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2481)  ( 1 )

81

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2018/624 af 20. april 2018 om grænseoverskridende markedsadgang for underleverandører og SMV'er i forsvarssektoren

87

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 652/2012 af 13. juli 2012 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 543/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød ( EUT L 190 af 19.7.2012 )

95

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/286 af 26. februar 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea ( EUT L 55 af 27.2.2018 )

96

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF ( EUT L 337 af 23.12.2015 )

97

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2018/589 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår methanol ( EUT L 99 af 19.4.2018 )

99

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top