EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 219, 25. juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 219

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
25. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 798/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 799/2014 af 24. juli 2014 om fastsættelse af modeller for årlige rapporter og endelige gennemførelsesrapporter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 800/2014 af 24. juli 2014 om indførelse af rapporteringsprocedurer og andre praktiske foranstaltninger vedrørende finansiering af driftsstøtte inden for rammerne af de nationale programmer og den særlige transitordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 801/2014 af 24. juli 2014 om fastlæggelse af tidsplanen og andre gennemførelsesbetingelser for mekanismen for tildeling af midler inden for rammerne af EU's genbosættelsesprogram under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 802/2014 af 24. juli 2014 om fastsættelse af modeller for nationale programmer og vilkårene og betingelserne for det elektroniske dataudvekslingssystem mellem Kommissionen og medlemsstaterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 803/2014 af 24. juli 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 804/2014 af 24. juli 2014 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder i forbindelse med visse områder i Italien, der er ramt af oversvømmelserne i 2014

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 805/2014 af 24. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2014/86/EU af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

40

 

*

Rådets direktiv 2014/87/Euratom af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014 om de aspekter ved indførelsen, driften og anvendelsen af det europæiske globale satellitnavigationssystem, der berører Den Europæiske Unions sikkerhed, og om ophævelse af fælles aktion 2004/552/FUSP

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. juli 2014 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju) (meddelt under nummer C(2014) 5082)

56

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til afgørelse nr. 2 truffet af Det Blandede Udvalg under den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse af 21. maj 2014 hvad angår Republikken Moldovas anmodning om at blive kontraherende part i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse ( EUT L 217 af 23.7.2014 )

65

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( EUT L 335 af 17.12.2009 )

66

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top