EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:332:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 332, 18. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 332

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
18. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1490/2007 af 11. december 2007 om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer (1)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1491/2007 af 17. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2007 af 17. december 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 312/2003 for så vidt angår toldkontingenter for visse produkter med oprindelse i Chile

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af, hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav, hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (1)

25

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1)

27

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/839/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer

46

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer

48

 

 

2007/840/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

66

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa

68

 

 

Kommissionen

 

 

2007/841/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. september 2007 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/E-2/39.141 — Fiat) (meddelt under nummer K(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. december 2007 om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/EF

 

*

Kommissionens Beslutning af 11. december 2007 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg (meddelt under nummer K(2007) 6094)  (1)

81

 

 

2007/844/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 6702)  (1)

101

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet

103

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (EUT L 15 af 20.1.2007)

106

 

*

Berigtigelse til ændringer af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol (EFT L 122 af 24.5.2000)

108

 

*

Berigtigelse til De Europæiske Fællesskabers Domstols praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager (EUT L 361 af 8.12.2004)

108

 

*

Berigtigelse til ændringer af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol (EFT L 322 af 19.12.2000)

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top