EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 61, 28. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 61

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
28. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2007 af 27. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 958/2006 og (EF) nr. 38/2007 for at afskaffe restitutioner for eksport til visse destinationer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1483/2006 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 205/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 990/2006 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af de løbende licitationer for eksport af rug, som det tyske interventionsorgan har i sin besiddelse

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2007 af 27. februar 2007 om fastsættelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede støtte til privat oplagring af smør og fløde og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2771/1999

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2007 af 27. februar 2007 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 210/2007 af 27. februar 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1282/2006 for så vidt angår gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for mælk og mejeriprodukter

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 211/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår finansielle oplysninger i prospekter, hvor udstederen har en kompleks regnskabshistorie eller har indgået en betydelig finansiel forpligtelse (1)

24

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/138/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. februar 2007 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

28

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

29

 

 

Kommissionen

 

 

2007/139/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. februar 2007 om tilladelse til en midlertidig fritagelse fra artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår anvendelse og markedsføring af HCFC-225cb til fremstilling af fluorholdige polymerer (meddelt under nummer K(2007) 556)

47

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2007/140/FUSP af 27. februar 2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top