EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:104:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 104, 08. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 104
47. årgang
8. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 649/2004 af 7. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2004 af 6. april 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2004 af 6. april 2004 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 652/2004 af 7. april 2004 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 362/2004 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2004 af 7. april 2004 om åbning af licitation nr. 51/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 144/2004 for så vidt angår mængden af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 655/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår nitrat i levnedsmidler til spædbørn og småbørn (1) 48
*Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 752/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2004 af 7. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2004 af 7. april 2004 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner mv.) 67
*Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 for så vidt angår udvælgelsen af regnskabsførende bedrifter med henblik på bestemmelse af landbrugsbedrifternes indkomster 95
*Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 af 7. april 2004 om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder 97
*Kommissionens forordning (EF) nr. 661/2004 af 7. april 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 769/2002 over for importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af cumarin afsendt fra Indien og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 99
*Kommissionens forordning (EF) nr. 662/2004 af 7. april 2004 om overgangsforanstaltninger for anvendelse af importlicenser ifølge forordning (EF) nr. 936/97 og (EF) nr. 1279/98 om forvaltning af visse toldkontingenter for produkter fra oksekødssektoren som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 103
*Kommissionens forordning (EF) nr. 663/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2300/97 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning 105
*Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2004 af 7. april 2004 om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU 106
Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2004 af 7. april 2004 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 108
Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2004 af 7. april 2004 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter 109
*Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2004 af 7. april 2004 om toogtredivte ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 110

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2004/323/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 30. marts 2004 om anvendelse af EU's Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren 112
Rådet
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om anvendelsen af visse fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område 113
Kommissionen
De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring
2004/324/EC
*Afgørelse nr. 192 af 29. oktober 2003 om betingelserne for anvendelse af artikel 50, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (1) 114
2004/325/EC
*Afgørelse nr. 193 af 29. oktober 2003 om behandlingen af pensionsansøgninger (Teksten er relevant for EØS og EF/CH-aftalen) 123
2004/326/EC
*Henstilling nr. 23 af 29. oktober 2003 om behandlingen af pensionsansøgninger (1) 125
2004/327/EC
*Afgørelse nr. 194 af 17. december 2003 om en ensartet anvendelse af artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EØF) nr. 1408/71 i opholdslandet (Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen) (1) 127
2004/328/EC
*Kommissionens beslutning af 5. april 2004 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2004) 1257) (1) 129
2004/329/EC
*Kommissionens beslutning af 6. april 2004 om midlertidig handel med frø af arten Glycine max, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/57/EF (meddelt under nummer K(2004) 1258) (1) 133

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2003/113/EF af 3. december 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EUT L 324 af 11.12.2003) 135
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top