EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 63, 28. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 63
47. årgang
28. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 352/2004 af 27. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 136. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 354/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 136. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 355/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 89. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 308. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2004 af 27. februar 2004 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2004 af 27. februar 2004 om overgangsforanstaltninger til forordning (EF) nr. 2125/95 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 361/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2497/96 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2004 af 27. februar 2004 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 for så vidt angår udvidelse af dens anvendelsesområde til også at omfatte støtte til forskning og udvikling 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2233/2003 om åbning af EF-toldkontingenter for 2004 for får, geder, fårekød og gedekød 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 366/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2259/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukter fori perioden fra den 1. april til den 30. april 2004 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2261/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukter for i perioden fra den 1. april til den 30. april 2004 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 368/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2262/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukterfor i perioden fra den 1. april til den 30. april 2004 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 369/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 371/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 373/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af importtold for korn 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 47

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/194/EC
*Rådets afgørelse af 10. februar 2004 om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter 48
Kommissionen
2004/195/EC
*Kommissionens beslutning af 29. september 2000 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.1879 — Boeing/Hughes) (meddelt under nummer K(2000) 2740) (1) 53
2004/196/EC
*Afgørelse nr. 3/2004 af 10. februar 2004 truffet af det udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, om optagelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorkapitlet om materiel og sikkerhedssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære 67
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/197/CFSP
*Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet 68

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens henstilling 2004/2/Euratom af 18. december 2003 om standardiserede oplysninger vedrørende radioaktive luftbårne og flydende udslip til miljøet fra nukleare kraftværker og oparbejdningsanlæg ved normal drift (EUT L 2 af 6.1.2004) 83
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top