EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:006:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 6, 10. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 6
47. årgang
10. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2004 af 9. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2004 af 9. januar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenterne og referencemængderne for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2004 af 9. januar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2002 om gennemførelsesbestemmelser for kvoteordningen for sukker 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 af 9. januar 2004 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001 om den fælles markedsordning for sukker 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 40/2004 af 9. januar 2004 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2004 af 9. januar 2004 om ændring og berigtigelse af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 42/2004 af 9. januar 2004 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2003 til den 29. februar 2004 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 43/2004 af 9. januar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til destinationer i visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 44/2004 af 9. januar 2004 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 45/2004 af 9. januar 2004 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2004 af 9. januar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2004 af 9. januar 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 28

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/24/EC
*Kommissionens henstilling af 19. december 2003 om et koordineret program for offentlig levnedsmiddelkontrol i 2004 (meddelt under nummer K(2003) 4878) (1) 29
2004/25/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2003 om ændring af beslutning 2002/657/EF for så vidt angår fastsættelse af minimumsgrænser for analysemetoders ydeevne (MRPL) vedrørende visse restkoncentrationer i animalske fødevarer (meddelt under nummer K(2003) 4961) (1) 38
2004/26/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2003 om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2003 (meddelt under nummer K(2003) 4974) 40
2004/27/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/678/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003 (meddelt under nummer K(2003) 4980) (1) 45
2004/28/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2002/799/EF og 2002/943/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2003 (meddelt under nummer K(2003) 5014) (1) 47
2004/29/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2002/798/EF og 2002/934/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE for 2003 (meddelt under nummer K(2003) 5026) 51
2004/30/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om særlige betingelser for import af forarbejdede eller frosne toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle fra Peru og om ophævelse af beslutning 2001/388/EF og 95/174/EF (meddelt under nummer K(2003) 5053) (1) 53
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/31/EC
*Rådets fælles holdning 2004/31/FUSP af 9. januar 2004 vedrørende indførelse af en embargo over for Sudan med hensyn til våben, ammunition og militærudrustning 55

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 281 af 30.10.2003) 57
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top