EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:275:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 275, 25. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 275
46. årgang
25. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1869/2003 af 20. oktober 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for Mauritius' kyst, for perioden fra 3. december 2002 til 2. december 2003 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1870/2003 af 24. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2003 af 23. oktober 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1872/2003 af 22. oktober 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Korea 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1873/2003 af 24. oktober 2003 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2003 af 24. oktober 2003 om godkendelse af visse medlemsstaters nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, om fastlæggelse af supplerende garantier og om dispensationer fra avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får, jf. beslutning 2003/100/EF (1) 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2003 af 24. oktober 2003 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben rundkornet ris, der udføres til visse tredjelande 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1876/2003 af 24. oktober 2003 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1877/2003 af 24. oktober 2003 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for skoldet sleben langkornet ris B, der udføres til visse tredjelande 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1878/2003 af 24. oktober 2003 om licitation med henblik på fastsættelse af tilskuddet til forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1879/2003 af 24. oktober 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1880/2003 af 24. oktober 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2003 af 24. oktober 2003 om visse gennemførelsesbestemmelser for eksportlicenser og eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter med Cypern, Malta og Slovenien som bestemmelsessted 30
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1) 32

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/765/EC
*Kommissionens beslutning af 23. oktober 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arterne Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2003) 3862) (1) 47
2003/766/EC
*Kommissionens beslutning af 24. oktober 2003 om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte (meddelt under nummer K(2003) 3880) 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top