EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 99, 17. april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 99
46. årgang
17. april 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 692/2003 af 8. april 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 1
*Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 af 14. april 2003 om indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) samt om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog 8
*Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 af 14. april 2003 om ensartet udformning af forenklede transitdokumenter (FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD) som omhandlet i forordning (EF) nr. 693/2003 15
*Rådets forordning (EF) nr. 695/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 393/98 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Republikken Korea, Malaysia, Taiwan og Thailand 22
*Rådets forordning (EF) nr. 696/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 697/2003 af 16. april 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2003 af 16. april 2003 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2003 af 16. april 2003 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 700/2003 af 16. april 2003 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i april 2003 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 701/2003 af 16. april 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 for så vidt angår importordningen for visse produkter i sektoren for æg og fjerkrækød med oprindelse i AVS-staterne 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 702/2003 af 16. april 2003 om fastsættelse af importtold for ris 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2003 af 16. april 2003 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2003 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 704/2003 af 16. april 2003 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. juni 2003 til den 31. august 2003 43

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/268/EC
*Rådets beslutning af 8. april 2003 om dækning af Den Europæiske Investeringsbanks omkostninger ved forvaltningen af investeringsfaciliteten ifølge Cotonouaftalen og associeringsafgørelsen 45
2003/269/EC
*Rådets afgørelse af 8. april 2003 om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr 47
2003/270/EC
*Rådets afgørelse af 8. april 2003 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank 49
2003/271/EC
*Rådets afgørelse af 8. april 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 50
2003/272/EC
*Rådets afgørelse af 8. april 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 51
Kommissionen
2003/273/EC
*Kommissionens beslutning af 10. april 2003 om afslutning af det græske betalingsorgans regnskaber over udgifter, der for regnskabsåret 2000 blev finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2003) 1192) 52
2003/274/EC
*Kommissionens henstilling af 14. april 2003 om beskyttelse og information af offentligheden med hensyn til eksponering for vedvarende radioaktiv cæsiumforurening i visse vilde fødevareprodukter som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (meddelt under nummer K(2003) 510) 55
2003/275/EC
*Kommissionens beslutning af 16. april 2003 om beskyttelsesforanstaltninger som følge af kraftig mistanke om aviær influenza i Belgien (meddelt under nummer K(2003) 1335) (1) 57
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/276/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/276/FUSP af 14. april 2003 om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til destruktion af ammunition til håndskydevåben og lette våben i Albanien 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top