EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:170:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 170, 29. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 170
45. årgang
29. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1145/2002/EF af 10. juni 2002 om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet (1) 1
Erklæring fra Kommissionen 6
*Rådets forordning (EF) nr. 1146/2002 af 25. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 3050/95 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række varer bestemt til brug ved bygning, vedligeholdelse og reparation af luftfartøjer 7
*Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 af 25. juni 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med luftdygtighedsbeviser 8
*Rådets forordning (EF) nr. 1148/2002 af 26. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 11
*Rådets forordning (EF) nr. 1149/2002 af 27. juni 2002 om åbning af et autonomt kontingent for import af oksekød af høj kvalitet 13
*Rådets forordning (EF) nr. 1150/2002 af 27. juni 2002 om åbning af et autonomt kontingent for import af oksekød af høj kvalitet 14
*Rådets forordning (EF) nr. 1151/2002 af 27. juni 2002 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Estland 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2002 af 28. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2002 af 28. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af importtold for korn 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 100. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 53. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 272. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (1) 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1501/95 for så vidt angår betingelserne for udbetaling af eksportrestitutioner for korn 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1646/2001 for så vidt angår fastsættelsen af beløbet for tilpasningsstøtten og den supplerende støtte til raffineringsindustrien i sukkersektoren for produktionsårene 2002/03-2005/06 48
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den første licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 214/2001 omhandlede løbende licitation 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2002 af 28. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2533/2001 om gennemførelsesbestemmelser for 2002 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1169/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af importtold for ris 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2002 af 28. juni 2002 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation 67
Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2002 af 28. juni 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 68
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/2002 af 28. juni 2002 om særlige gennemførelsesbestemmelser for udførsel af visse friske eller forarbejdede frugter og grøntsager til Estland og om ændring af forordning (EF) nr. 1961/2001 og (EF) nr. 1429/95 69

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/523/EC
*Kommissionens beslutning af 28. juni 2002 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2002) 2263) 73
2002/524/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juni 2002 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2002) 2281) 77
2002/525/EC
*Kommissionens beslutning af 27. juni 2002 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (meddelt under nummer K(2002) 2238) (1) 81
2002/526/EC
*Kommissionens beslutning af 28. juni 2002 om ophævelse af beslutning 94/141/EF om godkendelse af den af Frankrig forelagte plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i de nordlige Vogesere (meddelt under nummer K(2002) 2380) (1) 85
2002/527/EC
*Kommissionens beslutning af 27. juni 2002 om ændring af beslutning 97/252/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af mælk og mælkebaserede produkter til konsum, for så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (meddelt under nummer K(2002) 2301) (1) 86

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder til forenkling af udstedelse af EUR.1-varecertifikatet, udfærdigelse af fakturaerklæringer og EUR.2-dokumenter samt udstedelsen af visse godkendte eksporttilladelser i henhold til bestemmelserne om præferencehandelsordningerne mellem Det Europæiske Fællesskab og visse lande og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3351/83 (EFT L 165 af 21.6.2001) 88
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top