EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:288:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 288, 01. november 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 288
44. årgang
1. november 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2136/2001 af 23. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) Nr. 723/97 om gennemførelse af medlemsstaternes aktionsprogrammer inden for kontrol med udgifter der påhviler EUGFL, Garantisektionen 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/2001 af 31. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2141/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2142/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2143/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2144/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af importtold for korn 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2001 af 31. oktober 2001 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2146/2001 af 31. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1121/2001 om fastsættelse af justeringskoefficienter til multiplikation af referencemængden for de enkelte traditionelle importører under importtoldkontingenterne for bananer og om fravigelse af forordning (EF) nr. 896/2001 for så vidt angår indgivelse af nye ansøgninger om importlicenser 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2147/2001 af 31. oktober 2001 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2149/2001 af 31. oktober 2001 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2001 af 31. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1901/2000 for så vidt angår forenkling af angivelsen af nettomassen 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2001 af 31. oktober 2001 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2152/2001 af 31. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2815/98 om handelsnormer for olivenolie 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
764/2001/ECSC
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 23. oktober 2001 om ophør af aftalen af 21. marts 1955 om indførelse af direkte internationale jernbanetariffer for transport af kul og stål 38
Kommissionen
2001/765/EC
*Kommissionens beslutning af 18. oktober 2001 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF og 71/161/EØF (meddelt under nummer K(2001) 2859) 40
2001/766/EC
*Kommissionens beslutning af 25. oktober 2001 om ændring af beslutning 93/197/EØF for så vidt angår indførsel af enhovede dyr fra Falklandsøerne (meddelt under nummer K(2001) 3198) (1) 50
2001/767/EC
*Kommissionens beslutning af 31. oktober 2001 om ændring af beslutning 93/402/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i Sydamerika for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Uruguay (meddelt under nummer K(2001) 3388) (1) 51

Berigtigelser
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1346/2001/EF af 22. maj 2001 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF for så vidt angår søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler samt projekt nr. 8 i bilag III (EFT L 185 af 6.7.2001) 53
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top