EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:269:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 269, 21. oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 269
43. årgang
21. oktober 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2329/2000 af 20. oktober 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2330/2000 af 20. oktober 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2331/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 2000 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. oktober til 31. december 2000 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2332/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 2000 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for første kvartal af 2001 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2334/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 2000 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i oktober 2000 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2000 af 20. oktober 2000 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører svensk flag 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2337/2000 af 20. oktober 2000 om indstilling af fiskeri efter søtunge fra fartøjer, som fører dansk flag 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2000 af 20. oktober 2000 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2339/2000 af 20. oktober 2000 om fastlæggelse af de mængder, der tillægges importørerne af de kvantitative kontingenter, der gælder for 2001 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2340/2000 af 20. oktober 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 32
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer 34
Erklæringer fra Kommissionen 43
*Rådets direktiv 2000/65/EF af 17. oktober 2000 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår bestemmelse af betalingspligten for merværdiafgiften 44

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/634/EC
*Rådets afgørelse af 9. oktober 2000 om beskikkelse af et britisk medlem af Regionsudvalget 47
2000/635/EC
*Rådets afgørelse af 9. oktober 2000 om beskikkelse af et fransk medlem af Regionsudvalget 48
2000/636/EC
*Rådets afgørelse af 9. oktober 2000 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget 49
Kommissionen
2000/637/EC
*Kommissionens beslutning af 22. september 2000 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i direktiv 1999/5/EF på radioudstyr, der er omfattet af den regionale ordning vedrørende radiotelefontjeneste på indre vandveje (meddelt under nummer K(2000) 2718) (1) 50
2000/638/EC
*Kommissionens beslutning af 22. september 2000 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i direktiv 1999/5/EF på radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til installering på søgående ikke-SOLAS-skibe med henblik på deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS), og som ikke er omfattet af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (meddelt under nummer K(2000) 2719) (1) 52
2000/639/EC
*Kommissionens beslutning af 13. oktober 2000 om listen over programmer for overvågning af BSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001 (meddelt under nummer K(2000) 3035) 54
2000/640/EC
*Kommissionens beslutning af 13. oktober 2000 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og listen over kontrolprogrammer med henblik på forebyggelse af zoonoser, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2001 (meddelt under nummer K(2000) 3036) 56
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top