EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:156:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 156, 23. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 156
42. årgang
23. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1308/1999 af 15. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/1999 af 22. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1310/1999 af 21. juni 1999 om fastsættelse af landbrugselementerne og tillægstolden for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 for import til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 fra Norge 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/1999 af 22. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2508/97 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelserne for mælk og mejeriprodukter til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet på den ene side og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik på den anden side 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1312/1999 af 22. juni 1999 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag i til traktaten 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1313/1999 af 22. juni 1999 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/1999 af 22. juni 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/408/EC
*Rådets afgørelse af 29. april 1999 om indgåaaelse af aftalen om ændring af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada 23
Aftale om ændring af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada 24
Underretning om ikrafttrædelsen af aftalen om ændring af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada 26
1999/409/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse nr. 2/1999 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side af 21. maj 1999 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Litauens deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet, Save II 27
1999/410/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse nr. 3/1999 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side af 21. maj 1999 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Litauens deltagelse i fællesskabsprogrammer på områderne sundhed og socialpolitik 30
1999/411/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse nr. 4/1999 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side af 26. maj 1999 om vedtagelse af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 64, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side 33
Kommissionen
1999/412/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juni 1999 om et spørgeskema til brug for medlemsstaterne ved rapportering i henhold til artikel 41, stk. 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (meddelt under nummer K(1999) 1456) 37
1999/413/EC
*Kommissionens beslutning af 15. juni 1999 om ændring af beslutning 98/657/EF om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 1999-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (meddelt under nummer K(1999) 1625) 47

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/1999 af 10. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 417608 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse (EFT L 146 af 11.6.1999) 52
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top