EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0704

2014/704/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. oktober 2014 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer C(2014) 7139) EØS-relevant tekst

OJ L 294, 10.10.2014, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/704/oj

10.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. oktober 2014

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder

(meddelt under nummer C(2014) 7139)

(EØS-relevant tekst)

(2014/704/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Danmark har meddelt, at grænsekontrolstedet i Kolding bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Tyskland har meddelt, at grænsekontrolstedet i Düsseldorf bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

På grundlag af meddelelser fra Spanien og Nederlandene bør oplysningerne vedrørende grænsekontrolstederne i Barcelona, Gran Canaria og Tenerife Sur lufthavne i Spanien og Rotterdam havn i Nederlandene ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(4)

Efter at Kommissionens audittjeneste (tidligere benævnt Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), har udført en audit med tilfredsstillende resultat, kan grænsekontrolstedet i Nuuk i Grønland godkendes for alle kategorier af produkter, der ikke er bestemt til konsum. De relevante oplysninger for nævnte grænsekontrolsted i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

FVO udførte audit i Kroatien og fremsatte derefter nogle henstillinger til denne medlemsstat. Kroatien efterkom henstillingerne tilfredsstillende med en handlingsplan og med ændringen af godkendelseskategorierne for grænsekontrolstedet i Rijeka. Oplysningerne vedrørende dette grænsekontrolsted i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I den del, der vedrører Danmark, udgår rækken for Kolding havn.

2)

I den del, der vedrører Tyskland, udgår rækken for Düsseldorf lufthavn.

3)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

a)

Rækken for Barcelona lufthavn affattes således:

»Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)«

 

b)

Rækken for Gran Canaria lufthavn affattes således:

»Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)«

c)

Rækken for Tenerife Sur lufthavn affattes således:

»Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O«

4)

I den del, der vedrører Grønland, affattes rækken for Nuuk havn således:

»Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)«

 

5)

I den del, der vedrører Kroatien, affattes rækken for Rijeka havn således:

»Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)«

 

6)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken for Rotterdam havn således:

»Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)«

 


Top