Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0058

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/58/EU af 16. april 2014 om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 115, 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

17.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/58/EU

af 16. april 2014

om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler (1), og særlig artikel 18, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2007/23/EF er der fastsat regler for sikkerheden i forbindelse med pyrotekniske artikler på EU-markedet, og det foreskriver, at der skal etableres et sporingssystem på EU-plan.

(2)

For at sikre sporbarheden af pyrotekniske artikler bør de mærkes med et registreringsnummer på grundlag af et ensartet nummereringssystem. De bemyndigede organer bør føre et register over de registreringsnumre, som de tildeler, når de udfører overensstemmelsesvurderingen. Et sådant system vil sikre identificeringen af pyrotekniske artikler og fabrikanterne heraf i alle led af forsyningskæden. Fabrikanter og importører bør føre et register over registreringsnumrene på de pyrotekniske artikler, som de markedsfører, og stille disse oplysninger til rådighed for de relevante myndigheder, der anmoder herom.

(3)

Det ensartede nummereringssystem er baseret på elementer, som allerede er indført i overensstemmelse med eksisterende harmoniserede standarder, og vil derfor kun skabe en begrænset yderligere byrde for erhvervslivets aktører.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2007/23/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Registreringsnummer

1.   Pyrotekniske artikler mærkes med et registreringsnummer bestående af følgende:

a)

det firecifrede identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som har udstedt EF-typeafprøvningsattest i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra a), i direktiv 2007/23/EF (modul B) eller overensstemmelsesattest i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra b), i direktiv 2007/23/EF (modul G) eller kvalitetssystemgodkendelse i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra c), i direktiv 2007/23/EF (modul H)

b)

kategorien for den pyrotekniske artikel, for hvilke overensstemmelsen er certificeret, i forkortet form, skrevet med versaler:

F1, F2, F3 og F4 for fyrværkeri i henholdsvis kategori 1, 2, 3 og 4

T1 eller T2 for teaterfyrværkeri i henholdsvis kategori T1 og T2

P1 eller P2 for andre pyrotekniske artikler i henholdsvis kategori P1 og P2

c)

løbenummer, der anvendes af det bemyndigede organ, på den pyrotekniske artikel.

2.   Registreringsnummeret er sammensat som følger: »XXXX — YY — ZZZZ…«, hvor XXXX henviser til stk. 1, litra a), YY henviser til stk. 1, litra b), og ZZZZ… henviser til stk. 1 i litra c).

Artikel 2

De bemyndigede organers forpligtelser

1.   De bemyndigede organer, som udfører overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9 i direktiv 2007/23/EF, fører et register over pyrotekniske artikler, for hvilke de har udstedt EF-typeafprøvningsattest i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra a), i direktiv 2007/23/EF (modul B) eller overensstemmelsesattest i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra b), i direktiv 2007/23/EF (modul G) eller kvalitetssystemgodkendelse i overensstemmelse med proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 9, litra c), i direktiv 2007/23/EF (modul H), i det format, der er angivet i bilaget til dette direktiv.

Registret over pyrotekniske artikler indeholder som minimum oplysninger om de punkter, der er nævnt i bilaget. Disse oplysninger opbevares i mindst 10 år fra den dato, hvor de bemyndigede organer har udstedt attester eller godkendelse som omhandlet i første afsnit.

De bemyndigede organer ajourfører regelmæssigt registret og gør det offentligt tilgængeligt på internettet.

2.   Når en bemyndigelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan trækkes tilbage, overfører dette organ registret til et andet bemyndiget organ eller til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

Artikel 3

Fabrikanternes og importørernes forpligtelser

Fabrikanter og importører af pyrotekniske artikler:

a)

fører et register over alle registreringsnumre for de pyrotekniske artikler, som de har fremstillet eller importeret, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er relevant, samt produktionssted, i mindst 10 år efter at denne vare er blevet markedsført

b)

overfører registret til de kompetente myndigheder, såfremt fabrikanten eller importøren ophører med sine aktiviteter

c)

leverer de oplysninger, der er nævnt i litra a), til de kompetente myndigheder og markedstilsynsmyndigheder i alle medlemsstater på disses begrundede anmodning.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 17. oktober 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 154 af 14.6.2007, s. 1


BILAG

Registerformat, jf. artikel 2, stk. 1

Registreringsnummer

Dato for udstedelse af EF-typeafprøvningsattest (modul B), overensstemmelsesattest (modul G) eller godkendelser af kvalitetssystemer (modul H) og udløbsdato, hvor det er relevant

Fabrikant

Varetype (generisk) og undertype, hvis det er relevant

Overensstemmelsesmodul for produktionsfasen (1)

Bemyndigede organer, der foretager overensstemmelsesvurderinger i produktionsfasen (1)

Yderligere oplysninger

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Skal altid udfyldes, hvis det bemyndigede organ har ansvaret for gennemførelsen af overensstemmelsesvurderingsproceduren som omhandlet i artikel 9, litra a), i direktiv 2007/23/EC (modul B). Ikke påkrævet for overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er omhandlet i artikel 9, litra b) og c), (modul G og H). Oplysninger skal gives (hvis kendt), såfremt et andet bemyndiget organ er involveret.


Top