EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 413, 9. december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 413

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
9. december 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 413/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2019/C 413/02

Sag C-616/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 1. oktober 2019 – straffesag mod Mathieu Blaise m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal correctionnel de Foix – Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – miljø – markedsføring af plantebeskyttelsesmidler – forordning (EF) nr. 1107/2009 – gyldighed – forsigtighedsprincippet – definition af begrebet »aktivstof« – kumulation af aktivstoffer – vurderingsprocedurens pålidelighed – offentlighedens adgang til dossieret – test for toksicitet på lang sigt – pesticider – glyphosat)

2

2019/C 413/03

Sag C-621/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Gyula Kiss mod CIB Bank Zrt., Emil Kiss og Gyuláné Kiss (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria – Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13/EØF – artikel 3, stk. 1 – vurdering af, om kontraktvilkårene er urimelige – artikel 4, stk. 2 – artikel 5 – pligt til at affatte kontraktvilkårene klart og forståeligt – kontraktvilkår om betaling af udgifter til uspecificerede tjenesteydelser)

3

2019/C 413/04

Sag C-673/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 1. oktober 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mod Planet49 GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 95/46/EF – direktiv 2002/58/EF – forordning (EU) 2016/679 – behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor – cookies – begrebet den registreredes samtykke – erklæring om samtykke ved hjælp af et forudafkrydset felt)

4

2019/C 413/05

Sag C-18/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Eva Glawischnig-Piesczek mod Facebook Ireland Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – informationssamfund – fri udveksling af tjenesteydelser – direktiv 2000/31/EF – formidleransvar for tjenesteydere – artikel 14, stk. 1 og 3 – hosting-udbyder – mulighed for at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer den – artikel 18, stk. 1 – personel, materiel og geografisk begrænsning af rækkevidden af et påbud – artikel 15, stk. 1 – ingen generel overvågningsforpligtelse)

5

2019/C 413/06

Sag C-42/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Finanzamt Trier mod Cardpoint GmbH, der er indtrådt i Moneybox Deutschland GmbH’s rettigheder (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – sjette direktiv 77/388/EØF – afgiftsfritagelser – artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – transaktioner vedrørende betalinger – tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater)

6

2019/C 413/07

Sag C-70/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2019 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod A, B og P (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – associeringsaftalen EØF-Tyrkiet – afgørelse nr. 2/76 – artikel 7 – afgørelse nr. 1/80 – artikel 13 – »standstill«-klausuler – ny begrænsning – optagelse, registrering og opbevaring af biometriske data fra tyrkiske statsborgere i et centralregister – tvingende almene hensyn – formål om at forebygge og bekæmpe identitets- og dokumentsvig – artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – ret til respekt for privatlivet – ret til beskyttelse af personoplysninger – proportionalitet)

6

2019/C 413/08

Sag C-93/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. oktober 2019 – Ermira Bajratari mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal in Northern Ireland – Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse – unionsborgerskab – direktiv 2004/38/EF – opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er beslægtet i direkte opstigende linje med mindreårige unionsborgere – artikel 7, stk. 1, litra b) – betingelse om tilstrækkelige midler – midler bestående af indkomst ved beskæftigelse udøvet uden opholds- og arbejdstilladelse)

7

2019/C 413/09

Forenede sager C-152/18 og C-153/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. oktober 2019 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P) mod Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen (Appel – økonomisk og monetær politik – artikel 127, stk. 6, TEUF – forordning (EU) nr. 1024/2013 – artikel 4, stk. 1, litra g) – tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag – forordning (EU) nr. 468/2014 – artikel 2, nr. 21), litra c) – forordning (EU) nr. 575/2013 – artikel 10 – koncern under tilsyn – institutter, som er fast tilknyttet et centralt organ)

8

2019/C 413/10

Sag C-197/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2019 – i sag anlagt af Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl og Gemeinde Zillingdorf (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Wien – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – miljø – direktiv 91/676/EØF – beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget – målsætning om at nedbringe forurening – vand, der er berørt af forurening – nitratindhold på højst 50 mg/l – handlingsplaner vedtaget af medlemsstaterne – private personers ret til ændring af et sådant program – ret til at indlede en administrativ sag og søgsmålskompetence ved de nationale domstole)

9

2019/C 413/11

Sag C-208/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2019 – Jana Petruchová mod FIBO Group Holdings Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky – Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde på det civilretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 17, stk. 1 – kompetence i sager om forbrugeraftaler – begrebet »forbruger« – fysisk person, der foretager transaktioner på det internationale valutamarked gennem et mæglerselskab – forordning (EF) nr. 593/2008 (Rom I) – direktiv 2004/39/EF – begrebet »detailkunde«)

10

2019/C 413/12

Sag C-260/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Kamil Dziubak og Justyna Dziubak mod Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, tidligere Raiffeisen Bank Polska SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Warszawie – Polen) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 93/13/EØF – forbrugeraftaler – urimelige kontraktvilkår – lån med pant i fast ejendom, som er koblet til en udenlandsk valuta – kontraktvilkår angående fastsættelse af vekselkurs mellem valutaer – retsvirkninger af, at et kontraktvilkår erklæres urimeligt – rettens mulighed for at tilpasse de urimelige kontraktvilkår ved anvendelse af generelle civilretlige bestemmelser – vurdering af forbrugerens interesse – opretholdelse af aftalen uden urimelige kontraktvilkår)

11

2019/C 413/13

Sag C-267/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2019 – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mod Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București – Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter – offentlig udbudsprocedure – direktiv 2014/24/EU – artikel 57, stk. 4 – fakultative udelukkelsesgrunde – udelukkelse af en økonomisk aktør fra deltagelse i offentlige udbudsprocedurer – ophævelse af en tidligere kontrakt på grund af, at en del heraf blev givet i underentreprise – begrebet »betydelige eller vedvarende mangler« – rækkevidde)

12

2019/C 413/14

C-272/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2019 – Verein für Konsumenteninformation mod TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i civile sager – lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser – reglerne for selskaber udelukket fra anvendelsesområdet for Romkonventionen og forordning (EF) nr. 593/2008 (Rom I) – mandataftale, der er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, og hvis eneste formål er at forvalte en kommanditandel)

13

2019/C 413/15

Sag C-274/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Minoo Schuch-Ghannadan mod Medizinische Universität Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeits- und Sozialgericht Wien – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – rammeaftale om deltidsarbejde – § 4 – princippet om ikke-forskelsbehandling – mindre gunstig behandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte for så vidt angår deres ansættelsesvilkår – forbud – national lovgivning, der fastsætter en maksimal varighed af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, der er længere for deltidsansatte end for fuldtidsansatte – princippet om pro rata temporis – direktiv 2006/54/EF – ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv – artikel 2, stk. 1, litra b) – begrebet »indirekte forskelsbehandling« på grund af køn – artikel 14, stk. 1, litra c) – ansættelses- og arbejdsvilkår – artikel 19 – bevisbyrde)

14

2019/C 413/16

Sag C-285/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2019 – sag anlagt af Kauno miesto savivaldybė og Kauno miesto savivaldybės administracija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter – direktiv 2014/24/EU – artikel 12, stk. 1 – tidsmæssig anvendelse – medlemsstaternes frie valg med hensyn til, hvordan tjenesteydelserne leveres – grænser – offentlige kontrakter, der er genstand for »in house«-tildeling – in house-aftale – overlapning mellem en offentlig kontrakt og en in house-aftale)

15

2019/C 413/17

Sag C-302/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – X mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – indvandringspolitik – tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding – direktiv 2003/109/EF – betingelser for at opnå status som fastboende udlænding – artikel 5, stk. 1, litra a) – faste, regelmæssige og tilstrækkelige indtægter)

16

2019/C 413/18

Sag C-329/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2019 – Valsts ieņēmumu dienests mod »Altic« SIA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa – Letland) (Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – erhvervelse af fødevarer – fradrag for indgående afgift – afslag på fradrag – eventuelt fiktiv leverandør – momssvig – krav vedrørende erhververens kendskab – forordning (EF) nr. 178/2002 – krav om fødevarers sporbarhed og om identifikation af leverandøren – forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 882/2004 – registreringspligt for ledere af fødevarevirksomheder – indvirkning på retten til momsfradrag)

16

2019/C 413/19

Sag C-378/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 3. oktober 2019 – Landwirtschaftskammer Niedersachsen mod Reinhard Westphal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – artikel 3, stk. 1 – forældelsesfrist – forordning (EØF) nr. 3887/92 og (EF) nr. 2419/2001 – integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger – tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb – anvendelse af den mindst strenge forældelsesregel)

17

2019/C 413/20

Sag C-632/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 3. oktober 2019 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL mod Institut des Comptes nationaux (ICN) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d‘État – Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – økonomisk og monetær politik – det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union – forordning (EU) nr. 549/2013 – sektoren offentlig forvaltning og service – koncerntilknyttet finansiel institution – begreb – selskab, som tilbyder husholdninger med lav- eller mellemindkomst lån med pant i fast ejendom under en offentlig myndigheds kontrol)

18

2019/C 413/21

Udtalelse 1/19: Anmodning om udtalelse fremsat af Europa-Parlamentet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF

19

2019/C 413/22

Sag C-522/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9. juli 2019 – DC mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

Sag C-523/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9. juli 2019 – ED mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

Sag C-527/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9. juli 2019 – HG og IH mod Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Sag C-582/19 P: Appel iværksat den 30. juli 2019 af Holzer y Cia, SA de CV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 23. maj 2019 i forenede sager T-3/18 og T-4/18 – Holzer y Cia mod EUIPO – Annco

22

2019/C 413/26

Sag C-591/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. juni 2019 i sag T-138/18, De Esteban Alonso mod Kommissionen

23

2019/C 413/27

Sag C-613/19 P: Appel iværksat den 14. august 2019 af Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juni 2019 i sag T-209/18 – Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

23

2019/C 413/28

Sag C-614/19 P: Appel iværksat den 14. august 2019 af Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juni 2019 i sag T-210/18 – Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mod EUIPO

24

2019/C 413/29

Sag C-618/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 16. august 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA mod Regione Campania

24

2019/C 413/30

Sag C-649/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 3. september 2019 – straffesag mod IR

25

2019/C 413/31

Sag C-674/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 10. september 2019 – »Skonis ir kvapas« UAB mod Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Sag C-684/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 17. september 2019 – mk advokaten GbR mod MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

Sag C-704/19: Sag anlagt den 20. september 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

27

2019/C 413/34

Sag C-708/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25. september 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Sag C-718/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionnelle (Belgien) den 27. september 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL og Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL mod Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

Sag C-724/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 1. oktober 2019 – straffesag mod HP

30

2019/C 413/37

Sag C-735/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 7. oktober 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited mod Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

Sag C-736/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 7. oktober 2019 – ZS »Plaukti« mod Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Sag C-737/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 7. oktober 2019 – Bank of China Limited mod Ministre de l’Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Sag C-739/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 7. oktober 2019 – VK mod An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Sag C-741/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Paris (Frankrig) den 8. oktober 2019 – Republikken Moldova mod Selskabet Komstroy indtrådt i selskabet Energoalians’ rettigheder

34

2019/C 413/42

Sag C-745/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 10. oktober 2019 – PH og OI mod »Еurobank Bulgaria« АD

35

2019/C 413/43

Sag C-787/19: Sag anlagt den 23. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

36

2019/C 413/44

Sag C-791/19: Sag anlagt den 25. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

36

 

Retten

2019/C 413/45

Sag T-586/14 RENV: Rettens dom af 24. september 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mod Kommissionen (Dumping – import af solcelleglas med oprindelse i Kina – artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009 [nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EU) 2016/1036] – status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår – begrebet »væsentlig fordrejning af virksomhedernes produktionsomkostninger og økonomiske situation« – skattefordele – åbenbart urigtigt skøn)

38

2019/C 413/46

Forenede sager T-755/15 og T-759/15: Rettens dom af 24. september 2019 – Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen (Statsstøtte – støtte gennemført af Luxembourg – afgørelse, der erklærer en støtte uforenelig med det indre marked og ulovlig og kræver tilbagesøgning heraf – skatteafgørelse (tax ruling) – fordel – armslængdeprincippet – selektiv karakter – formodning – konkurrencebegrænsning – tilbagesøgning)

39

2019/C 413/47

Forenede sager T-760/15 og T-636/16: Rettens dom af 24. september 2019 – Nederlandene m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte – støtte gennemført af Nederlandene – afgørelse, der erklærer en støtte ulovlig og uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf – skatteafgørelse (tax ruling) – afregningspriser – beregning af beskatningsrundlaget – armslængdeprincippet – fordel – referenceordning – medlemsstaternes procesautonomi og skattemæssige autonomi)

40

2019/C 413/48

Sag T-105/17: Rettens dom af 24. september 2019 – HSBC Holdings m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence – karteller – sektoren for rentederivater i euro – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 – manipulation af referencesatserne på interbankmarkederne EURIBOR – udveksling af fortrolige oplysninger – konkurrencebegrænsende formål – samlet og vedvarende overtrædelse – bøder – grundbeløb – afsætningens værdi – artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 – begrundelsespligt)

41

2019/C 413/49

Sag T-217/17: Rettens dom af 20. september 2019 – FVE Holýšov I m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte – markedet for elektricitet produceret fra vedvarende kilder – foranstaltninger, der fastsætter en minimumstilbagekøbspris for elektricitet produceret fra vedvarende kilder, eller som udbetaler en præmie til producenter af denne elektricitet – ændring af de oprindelige foranstaltninger – afgørelse, som erklærer støtteordningen forenelig med det indre marked efter den indledende undersøgelsesfase – artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF – modtagere af støtten og modtagernes aktionærer – berettiget forventning – statsmidler – Kommissionens kompetence til at undersøge foranstaltningernes forenelighed med andre bestemmelser i EU-retten end dem, som omhandler statsstøtte)

42

2019/C 413/50

Sag T-391/17: Rettens dom af 24. september 2019 – Rumænien mod Kommissionen (Regler for institutionerne – europæisk borgerinitiativ – beskyttelsen af nationale og sproglige mindretal – fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed – delvis registrering – princippet om kompetencetildeling – ikke åbenbart uden for Kommissionens lovgivningsmæssige beføjelse – begrundelsespligt – artikel 5, stk. 2, TEU – artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 211/2011 – artikel 296 TEUF)

43

2019/C 413/51

Sag T-466/17: Rettens dom af 24. september 2019 – Printeos m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence – karteller – det europæiske marked for standard-katalogkonvolutter og specialtrykte konvolutter – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF – delvis annullation som følge af tilsidesættelse af begrundelsespligten – ændringsafgørelse – forligsprocedure – bøder – grundbeløb – ekstraordinær tilpasning – loft på 10 % af den samlede omsætning – artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 – princippet ne bis in idem – retssikkerhed – berettiget forventning – ligebehandling – kumulering af sanktioner – proportionalitet – rimmelighed – fuld prøvelsesret)

44

2019/C 413/52

Sag T-780/17: Rettens dom af 24. september 2019 – US mod ECB (Personalesag – ansatte i ECB – bedømmelsesrapport 2016 – årlig revision af vederlag og bonus – afslag på at ændre en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset kontrakt – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn)

44

2019/C 413/53

Sag T-13/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Crédit mutuel Arkéa mod EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket Crédit Mutuel – absolutte registreringshinderinger – beskrivende karakter – mangel på fornødent særpræg – fornødent særpræg opnået ved brug – kontrasøgsmål – artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning (EU) 2017/1001 – artikel 59, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning 2017/1001)

45

2019/C 413/54

Sag T-39/18: Rettens dom af 24. september 2019 – VF mod ECB (Personalesag – ansatte i ECB – sagsøgerens bedømmelsesrapport – årlig revision af vederlag og bonus – afslag på at ændre en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset kontrakt – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn – princippet om god forvaltning)

46

2019/C 413/55

Sag T-68/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Fränkischer Weinbauverband eV mod EUIPO (Formen på en ellipsoidisk flaske) (EU-varemærker – ansøgning om tredimensionalt EU-mærke – formen på en rund, ellipsiodisk flaske, der flader ud for og bag – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

47

2019/C 413/56

Sag T-219/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Piaggio & C. mod EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Knallert) (EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver en knallert – tidligere EF-design – ugyldighedsgrund – individuel karakter – andet helhedsindtryk – informeret bruger – artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 – fortolkning, som er i overensstemmelse med artikel 6 i forordning nr. 6/2002 – ingen brug af et tidligere ikke-registreret nationalt tredimensionalt varemærke i det registrerede design – artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 – ingen uhjemlet brug af et værk, der er beskyttet af en medlemsstats ophavsretslovgivning, i det registrerede design – artikel 25, stk. 1, litra f), i forordning nr. 6/2002)

47

2019/C 413/57

Sag T-255/18: Rettens dom af 24. september 2019 – US mod ECB (Personalesag – ansatte i ECB – tidsbegrænset ansættelseskontrakt – afslag på at ændre en tidsbegrænset ansættelseskontrakt til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn)

48

2019/C 413/58

Sag T-356/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Volvo Trademark mod EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket V V-WHEELS – de ældre EU-figurmærker og nationale figurmærker samt ikke-registrerede figurmærker VOLVO – relativ registreringshindring – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001)

49

2019/C 413/59

Sag T-458/18: Rettens dom af 20. september 2019 – Multifit mod EUIPO (real nature) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket real nature – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001)

49

2019/C 413/60

Sag T-492/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Zhadanov mod EUIPO (Scanner Pro) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket Scanner Pro – absolut registreringshindring – fornødent særpræg ikke opnået ved brug – artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1001)

50

2019/C 413/61

Sag T-507/18: Rettens dom af 24. september 2019 – Frankrig mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter, der er udelukket fra finansiering – udgifter afholdt af Frankrig inden for rammerne af det særlige program for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI) – ukorrekt regnskabsmæssig behandling af visse partier bananer (regnskabsårene 2013-2016) – fast finansiel korrektion)

51

2019/C 413/62

Sag T-650/18: Rettens dom af 20. september 2019 – Reaktor Group mod EUIPO (REAKTOR) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket REAKTOR – absolut registreringshindring – manglende beskrivende karakter – fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning (EU) 2017/1001 – direkte og konkret forhold til de af det ansøgte varemærke omfattede varer og tjenesteydelser)

52

2019/C 413/63

Sag T-553/16: Rettens kendelse af 20. september 2019 – von Blumenthal m.fl. mod EIB (Personalesag – ansatte ved EIB – løn – årlig tilpasning af grundlønskalaen – beregningsmetode – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

52

2019/C 413/64

Sag T-746/17: Rettens kendelse af 24. september 2019 – TrekStor mod EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) (EU-varemærker – fortabelsessag – tilbagetagelse af begæringen om fortabelse – ufornødent at træffe afgørelse – artikel 137 i Rettens procesreglement – retsudgifter, som kunne undgås – artikel 139, litra a), i Rettens procesreglement)

53

2019/C 413/65

Forende sager T-748/17 og T-770/17: Rettens kendelse af 24. september 2019 – TrekStor og Beats Electronics mod EUIPO – Beats Electronics et TrekStor (iBeat) (EU-varemærker – ugyldighedssag – tilbagetagelse af begæringen om fortabelse – ufornødent at træffe afgørelse – artikel 137 i Rettens procesreglement – retsudgifter, som kunne undgås – artikel 139, litra a), i Rettens procesreglement)

54

2019/C 413/66

Sag T-749/17: Rettens kendelse af 24. september 2019 – TrekStor Ltd mod EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess) (EU-varemærker – fortabelsessag – tilbagetagelse af begæringen om fortabelse – ufornødent at træffe afgørelse – artikel 137 i Rettens procesreglement – retsudgifter, som kunne undgås – artikel 139, litra a), i Rettens procesreglement)

55

2019/C 413/67

Sag T-566/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. september 2019 – Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen (Begæring om foreløbige forholdsregler – statsstøtte – forlængelse af fristen – ingen interesse)

56

2019/C 413/68

Sag T-613/19: Sag anlagt den 10. september 2019 – ENIL Brussels Office m.fl. mod Kommissionen

56

2019/C 413/69

Sag T-648/19: Sag anlagt den 26. september 2019 – Nike European Operations Netherlands og Converse Netherlands mod Kommissionen

57

2019/C 413/70

Sag T-663/19: Sag anlagt den 30. september 2019 – Hasbro mod EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Sag T-693/19: Sag anlagt den 9. oktober 2019 – Kerry Luxembourg mod EUIPO – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Sag T-696/19: Sag anlagt den 14. oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries mod EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

Sag T-697/19: Sag anlagt den 14. oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries mod EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Sag T-705/19: Sag anlagt den 15. oktober 2019 – GV mod Kommissionen

61

2019/C 413/75

Sag T-707/19: Sag anlagt den 16. oktober 2019 – FF&GB mod EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Sag T-709/19: Sag anlagt den 21. oktober 2019 – GW mod Revisionsretten

63

2019/C 413/77

Sag T-720/19: Sag anlagt den 18. oktober 2019 – Ashworth mod Parlamentet

64

2019/C 413/78

Sag T-675/18: Rettens kendelse af 20. september 2019 – Trifolio-M m.fl. mod EFSA

66

2019/C 413/79

Sag T-287/19: Rettens kendelse af 24. september 2019 – BigBen Interactive mod EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Sag T-494/19: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. september 2019 – CupoNation mod EUIPO (Cyber Monday)

66


DA

 

Top