EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 067, 6. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.067.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 67

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
6. marts 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

493. plenarmøde den 16. og 17. oktober 2013

2014/C 067/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den private sektors inddragelse i udviklingsrammen for perioden efter 2015« (sonderende udtalelse)

1

2014/C 067/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Bæredygtig forandring i overgangssamfund« (sonderende udtalelse)

6

2014/C 067/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand: muliggøre og tilskynde til deltagelse af borgere fra alle EU's medlemsstater« (sonderende udtalelse på anmodning af det litauiske formandskab)

11

2014/C 067/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Et mere inklusivt unionsborgerskab, der er åbent for indvandrere« (initiativudtalelse)

16

2014/C 067/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »For et mere bæredygtigt forbrug: industriprodukters levetid og forbrugeroplysning for at genoprette tilliden« (initiativudtalelse)

23

2014/C 067/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fremme af vækstpotentialet i den europæiske ølindustri« (initiativudtalelse)

27

2014/C 067/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Irregulær indvandring ad søvejen i Euromed-regionen« (initiativudtalelse)

32

2014/C 067/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Sikring af vigtig import til EU ved hjælp af EU's gældende handelspolitik og andre dertil knyttede politikker«

47

2014/C 067/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Akten for det indre marked – manglende foranstaltninger« (tillægsudtalelse)

53


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

493. plenarmøde den 16. og 17. oktober 2013

2014/C 067/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010«COM(2013) 520 final — 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om merværdien af makroregionale strategier«COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde«COM(2013) 462 final — 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2012«COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb«COM(2013) 449 final — 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler«COM(2013) 404 final — 2013/0185 (COD) og om »Meddelelse fra Kommissionen om tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde C(2013) 3440«

83

2014/C 067/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010«COM(2013) 312 final — 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler«COM(2013) 472 final — 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Ende-til-ende e-indkøb med henblik på en modernisering af den offentlige administration«COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr (omarbejdning)«COM(2013) 471 final — 201/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde«COM(2013) 451 final — 2013/0218 (COD) og om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde«COM(2013) 452 final — 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne«COM(2013) 460 final — 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger«COM(2013) 430 final — 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension«COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor«COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Energiteknologier og innovation«COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF«COM(2013) 329 final — 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen: Blue Belt — et fælles søtransportområde«COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den internationale aftale om klimaforandringer 2015: Udformningen af den internationale klimapolitik efter 2020«COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU«COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Grøn infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital«COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet«COM(2013) 250 final — 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En EU-strategi for tilpasning til klimaændringer«COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. […/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol)«COM(2013) 265 final — 2013/0140 (COD) og »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF samt forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og direktiv 2009/128/EF og forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF«COM(2013) 327 final — 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013«COM(2013) 480 final — 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En europæisk strategi for mikro- og nanoelektroniske komponenter og systemer«COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte«COM(2013) 577 final — 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond«COM(2013) 560 final — 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udkast til forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare — Udkast forelagt i medfør af Euratomtraktatens artikel 31 med henblik på udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg«COM(2013) 576 draft

183

2014/C 067/40

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020«COM(2013) 552 final — 2013/0266 (CNS)

184


DA

 

Top