EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 052, 22. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.052.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 52

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
22. februar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 052/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 45 af 15.2.2014

1

 

Domstolen

2014/C 052/02

Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

2

2014/C 052/03

Afgørelser truffet af Domstolen på det almindelige møde den 5. november 2013

2

2014/C 052/04

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

3

 

Retten

2014/C 052/05

Edsaflæggelse af et nyt medlem for Retten

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 052/06

Forenede sager C-239/11 P, C-489/11 P og C-498/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. december 2013 — Siemens AG (sag C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (sag C-489/11 P) og Toshiba Corp. (sag C-498/11 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — kartel — markedet for projekter angående gasisolerede koblingsanlæg — markedsopdeling — forordning (EF) nr. 1/2003 — bevis på overtrædelsen — en enkelt, vedvarende overtrædelse — urigtig gengivelse af beviserne — beviskraft af erklæringer, der går imod den erklærendes interesser — bøder — udgangsbeløb — referenceår — multiplikationskoefficienten med henblik på afskrækkelse — fuld prøvelsesret — ligebehandling — retten til forsvar — begrundelsespligt)

5

2014/C 052/07

Sag C-281/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer — direktiv 2009/41/EF — ukorrekt og ufuldstændig gennemførelse)

5

2014/C 052/08

Sag C-500/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. december 2013 — The Queen, Fruition Po Limited mod Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 2200/96 — forordning (EF) nr. 1432/2003 — landbrug — fælles markedsordning — frugt og grøntsager — producentorganisationer — betingelser for de nationale myndigheders anerkendelse — tilrådighedsstillelse af tekniske faciliteter, som er nødvendige til oplagring, emballering og afsætning af produkterne — forpligtelse for organisationen til i tilfælde af en delegation af dens opgaver til andre virksomheder at udøve kontrol med nævnte virksomheder)

6

2014/C 052/09

Sag C-9/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. december 2013 — Corman-Collins SA mod La Maison du Whisky SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de commerce de Verviers — Belgien) (Retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 2 — artikel 5, nr. 1), litra a) og b) — specielle kompetenceregler i sager om kontraktforhold — begreberne »salg af varer« og »levering af tjenesteydelser« — koncessionskontrakt om salg af varer)

6

2014/C 052/10

Sag C-10/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. december 2013 — Transnational Company »Kazchrome« AO og ENRC Marketing AG mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Euroalliages (Appel — dumping — forordning (EF) nr. 172/2008 — import af ferrosilicium med oprindelse i Kina, Egypten, Kasakhstan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Rusland — delvis interimsundersøgelse — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 3, stk. 7 — kendte faktorer — EU-erhvervsgrenen påført skade — årsagsforbindelse)

7

2014/C 052/11

Sag C-84/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. december 2013 — Rahmanian Koushkaki mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — forordning (EF) nr. 810/2009 — artikel 21, stk. 1, artikel 32, stk. 1, og artikel 35, stk. 6 — procedurer og betingelser for udstedelse af ensartede visa — pligt til at udstede et visum — vurdering af, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring — ansøgerens hensigt om at forlade medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, der ansøges om — begrundet tvivl — de kompetente myndigheders skønsmargen)

7

2014/C 052/12

Sag C-116/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 12. december 2013 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou og Afoi N. Christodoulou AE mod Elliniko Dimosio (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Dioikitiko Protodikeio Serron — Grækenland) (Toldværdi — udførsel af goder til et tredjeland — eksportrestitutioner — forarbejdning i udførselslandet betragtet som ikke-væsentlig — genudførsel af varerne til Den Europæiske Unions område — fastsættelsen af toldværdien — transaktionsværdi)

8

2014/C 052/13

Sag C-174/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. december 2013 — Alfred Hirmann mod Immofinanz AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — selskabsret — andet direktiv 77/91/EØF — et aktieselskabs ansvar for tilsidesættelse af sine informationsforpligtelser — unøjagtige oplysninger i et tegningsprospekt — ansvarets omfang — en medlemsstats lovgivning, der foreskriver tilbagebetaling af den pris, som en erhverver har betalt for de tegnede aktier)

9

2014/C 052/14

Sag C-202/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. december 2013 — Innoweb BV mod Wegener ICT Media BV og Wegener Mediaventions BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof ’s-Gravenhage — Nederlandene) (Direktiv 96/9/EF — retlig beskyttelse af databaser — artikel 7, stk. 1 og 5 — sui generis-retten for en databasefremstiller — begrebet »genanvendelse« — væsentlig del af indholdet af en database — dedikeret metasøgemaskine)

10

2014/C 052/15

Sag C-209/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. december 2013 — Walter Endress mod Allianz Lebensversicherungs AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 90/619/EØF og 92/96/EØF — direkte livsforsikringsvirksomhed — opsigelsesret — mangel på oplysninger om betingelserne for at udøve denne ret — opsigelsesretten udløb et år efter betaling af den første præmie — overensstemmelse med direktiv 90/619/EØF og 92/96/EØF)

10

2014/C 052/16

Forenede sager C-241/12 og C-242/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 — straffesag mod Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (sag C-241/12) og Belgian Shell NV (sag C-242/12) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank te Rotterdam — Nederlandene) (Miljø — affald — begreb — direktiv 2006/12/EF — overførsler af affald — orientering af de kompetente nationale myndigheder — forordning (EØF) nr. 259/93 — foreliggelsen af en handling, en hensigt eller en forpligtelse til at skille sig af med et stof eller en genstand)

11

2014/C 052/17

Sag C-262/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. december 2013 — Association Vent De Colère ! Fédération nationale m.fl. mod Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement og Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« — elektricitet, der hidrører fra vindenergi — forpligtelse til køb til en højere pris end markedsprisen — fuld kompensation — bidrag, som skal betales af de endelige elforbrugere)

11

2014/C 052/18

Sag C-267/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2013 — Frédéric Hay mod Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Direktiv 2000/78/EF — ligebehandling — kollektiv arbejdsaftale, der forbeholder en fordel på området for løn- og arbejdsvilkår for personer, der indgår ægteskab — udelukkelse af partnere, der indgår en civil socialpagt — forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering)

12

2014/C 052/19

Sag C-274/12 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. december 2013 — Telefónica SA mod Europa-Kommissionen (Appel — annullationssøgsmål — artikel 263, stk. 4, TEUF — søgsmålsret — søgsmålskompetence — fysiske eller juridiske personer — retsakt, der berører dem individuelt — regelfastsættende retsakt, som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger — beslutning, der erklærer en statsstøtteordning uforenelig med fællesmarkedet — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)

12

2014/C 052/20

Sag C-279/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. december 2013 — Fish Legal og Emily Shirley mod The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd og Southern Water Services Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — Århuskonventionen — direktiv 2003/4/EF — offentlig adgang til miljøoplysninger — anvendelsesområde — begrebet »offentlig myndighed« — vandrensnings- og vandforsyningsselskaber — privatiseringen af vandsektoren i England og Wales)

13

2014/C 052/21

Sag C-281/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 19. december 2013 — Trento Sviluppo srl og Centrale Adriatica Soc coop mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne — direktiv 2005/29/EF — artikel 6, stk. 1 — begrebet »vildledende handling« — spørgsmålet om betingelserne opregnet i den omhandlede bestemmelse har kumulativ karakter)

13

2014/C 052/22

Sag C-292/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2013 — Ragn-Sells AS mod Sillamäe Linnavalitsus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tartu Ringkonnakohus — EstLand) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2008/98/EF — håndtering af affald — artikel 16, stk. 3 — nærhedsprincippet — forordning (EF) nr. 1013/2006 — overførsel af affald — blandet kommunalt affald — industri- og bygningsaffald — offentligt udbud angående tildeling af tjenesteydelseskoncession til indsamling og transport af affald, som produceres i en kommune — pligt for den virksomhed, der tildeles kontrakten, til at transportere det indsamlede affald til behandlingsanlæg, som er udpeget af den koncessionsgivende myndighed — nærmeste egnede behandlingsanlæg)

14

2014/C 052/23

Sag C-303/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2013 — Guido Imfeld og Nathalie Garcet mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Liège — Belgien) (Etableringsfrihed — ligebehandling — indkomstskat — lovgivning til undgåelse af dobbeltbeskatning — indtægter oppebåret i en anden stat end bopælsstaten — fritagelsesmetode med progressionsforbehold i bopælsstaten — delvis hensyntagen til den personlige og familiemæssige situation — fortabelse af visse skattefordele forbundet med arbejdstagerens personlige og familiemæssige situation)

15

2014/C 052/24

Sag C-327/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 12. december 2013 — Ministero dello Sviluppo Economico og Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture mod Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Artikel 101 TEUF, 102 TEUF og 106 TEUF — offentlige virksomheder og virksomheder, som medlemsstaterne indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder — virksomheder der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse — begreber — organer, der kontrollerer og certificerer, at de virksomheder, der udfører offentlige arbejder, overholder de i loven fastsatte betingelser — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — restriktion — begrundelse — beskyttelse af modtagerne af ydelserne — kvaliteten af certificeringstjenesten)

15

2014/C 052/25

Sag C-361/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Carmela Carratù mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Napoli — Italien) (Socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse — princippet om ikke-diskrimination — »begrebet ansættelsesvilkår« — national lov, som fastætter en ordning om erstatning ved en retsstridig tidsbegrænsning af en ansættelseskontrakt, som adskiller sig fra den ordning, der finder anvendelse ved ulovlig opsigelse af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt)

16

2014/C 052/26

Sag C-362/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation mod Commissioners of Inland Revenue Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Effektiv domstolsbeskyttelse — effektivitetsprincippet — retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — tilbagesøgning af beløb erlagt i urigtig formening om skyld — retsmidler — national lovgivning — forkortelse af forældelsesfristen for de retsmidler, der finder anvendelse, uden varsel og med tilbagevirkende kraft)

16

2014/C 052/27

Sag C-411/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 12. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — eltakstnedsættelse — beslutning 2011/746/EU — støtte, der er uforenelig med det indre marked — tilbagesøgning — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

17

2014/C 052/28

Sag C-425/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2013 — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA mod Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) (Fremgangsmåderne for indgåelse af offentlige kontrakter inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation — direktiv 93/38/EØF — manglende gennemførelse i national ret — medlemsstatens mulighed for at gøre dette direktiv gældende over for et organ, der har koncession på levering af en offentlig ydelse, når denne retsakt ikke er gennemført i national ret)

17

2014/C 052/29

Sag C-437/12: Domstolens dom (Otttende Afdeling) af 19. december 2013 — sag anlagt af X (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Nederlandene) (Interne afgifter — artikel 110 TEUF — registreringsafgift — lignende indenlandske varer — afgiftsneutralitet for indførte brugte motorkøretøjer og tilsvarende køretøjer, der allerede befinder sig på det nationale marked)

18

2014/C 052/30

Sag C-443/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd mod Sanofi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Humanmedicinske lægemidler — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 3 — betingelser for udstedelse af dette certifikat — successiv markedsføring af to lægemidler, der helt eller delvist indeholder den samme aktive ingrediens — sammensætning af aktive ingredienser, hvoraf den ene allerede er blevet markedsført i form af et lægemiddel med en enkelt aktiv ingrediens — mulighed for at opnå flere certifikater på grundlag af et og samme patent og to tilladelser til markedsføring)

18

2014/C 052/31

Sag C-445/12 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 — Rivella International AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Appel — EF-varemærker — figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »BASKAYA« — indsigelse — bilateral aftale — tredjelands område — udtrykket »reel brug«)

19

2014/C 052/32

Sag C-452/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. december 2013 — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd mod Inter-Zuid Transport BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Krefeld — Tyskland) (Samarbejde på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 27, 33 og 71 — litispendens — anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser — CMR-konventionen om fragtaftaler ved international vejgodstransport — artikel 31, stk. 2 — regelkollision — regressøgsmål — negativt anerkendelsessøgsmål — negativ anerkendelsesdom)

19

2014/C 052/33

Sag C-484/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Georgetown University mod Octrooicentrum Nederland, der driver virksomhed under navnet NL Octrooicentrum (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank ’s Gravenhage — Nederlandene) (Humanmedicinske lægemidler — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 3 — betingelser for udstedelse af certifikatet — mulighed for udstedelse af flere supplerende beskyttelsescertifikater på grundlag af samme patent)

20

2014/C 052/34

Sag C-495/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. december 2013 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs mod The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — fritagelser — artikel 132, stk. 1, litra m) — levering af ydelser, som har en nær tilknytning til udøvelsen af sport — adgang til en golfbane — en golfklubs besøgende ikke-medlemmer, som betaler et adgangsgebyr til greenen (»green fee«) — udelukkelse fra fritagelsen — artikel 133, stk. 1, litra d) — artikel 134, litra b) — yderligere indtægter)

20

2014/C 052/35

Sag C-563/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. december 2013 — BDV Hungary Trading Kft. (i likvidation) mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 146 — fritagelse ved udførsel — artikel 131 — betingelser fastsat af medlemsstaterne — national lovgivning, der stiller krav om, at den vare, der er bestemt til udførsel, skal have forladt Den Europæiske Unions toldområde inden for en frist på 90 dage fra leveringen)

21

2014/C 052/36

Sag C-586/12 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 19. december 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — det nederlandske marked for vejanlægsbitumen — fastsættelse af bruttoprisen for vejanlægsbitumen — fastsættelse af en rabat til vejbygningsvirksomheder — bevis — ligebehandlingsprincippet — fuld prøvelsesret — bødens forholdsmæssighed — Domstolens prøvelsesret)

21

2014/C 052/37

Sag C-524/12 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 14. november 2013 — TeamBank AG Nürnberg mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Fercredit Servizi Finanziari SpA (Appel — EF-varemærker — figurmærket f@ir/email Credit — indsigelse fra indehaveren af EF-figurmærket FERCREDIT — afslag på registrering)

22

2014/C 052/38

Sag C-534/12 P: Kendelse afsagt af Domstolen (Tiende Afdeling) den 5. december 2013 — Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen (Appel — sag om ekstraordinær genoptagelse — kendelse afsagt af Den Europæiske Unions ret om at sagen afvises — placering — omplacering fra delegationen i Luanda (Angola) til Bruxelles (Belgien) — afgørelse om i sagsøgerens fravær at iværksætte pakning og flytning af hans personlige ejendele — retsvirkningerne af en efterfølgende dom afsagt af Retten)

22

2014/C 052/39

Sag C-50/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. december 2013 — Rocco Papalia mod Comune di Aosta (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Aosta — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — § 5 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse — offentlig forvaltning — successive kontrakter — misbrug — skadeserstatning — betingelser for at opnå erstatning i tilfælde af en ulovlig bestemmelse i en ansættelseskontrakt — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet)

23

2014/C 052/40

Sag C-159/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 12. december 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Jacson of Scandinavia AB (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — ordmærket »JACKSON SHOES« — ugyldighedsbegæring fra indehaveren af det nationale firmanavn »Jacson of Scandinavia AB« — ugyldighedserklæring — åbenbart afvisningsgrundlag)

23

2014/C 052/41

Sag C-224/13: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 7. november 2013 — straffesag mod Sergio Alfonso Lorrai (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal di Cagliari — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — grundlæggende rettigheder — straffesagens lange varighed — udsættelse af en straffesag på ubestemt tid i tilfælde af, at den tiltaltes sygdom bevirker, at vedkommende ikke er i stand til fuldt bevidst at følge sagen — tiltaltes uhelbredelige sygdom — manglende gennemførelse af EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

23

2014/C 052/42

Sag C-355/13: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 12. december 2013 — Umbra Packaging srl mod Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementet — artikel 53, stk. 2, og artikel 99 — besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål, der klart kan udledes af retspraksis — appel som åbenbart skal afvises — elektroniske kommunikationsnet og elektroniske kommunikationstjenester — direktiv 2002/20/EF (»tilladelsesdirektivet«) — artikel 3 — pålæggelse af en afgift for regeringstilladelse i tilfælde af en telefonabonnementskontrakt — afgift finder ikke anvendelse i tilfælde af forudbetalt telekort — artikel 102 TEUF)

24

2014/C 052/43

Sag C-304/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timișoara (Rumænien) den 3. juni 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș mod Curtea de Conturi a României og Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Sag C-469/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Verona (Italien) den 30. august 2013 — Shamim Tahir mod Ministero dell’Interno og Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Sag C-568/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 6. november 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mod Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Sag C-592/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 20. november 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute og Ministero dello Sviluppo Economico mod Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Sag C-600/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Matera (Italien) den 21. november 2013 — Intelcom Service Ltd mod Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Sag C-611/13 P: Appel iværksat den 26. november 2013 af Hansa Metallwerke AG m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-375/10, Hansa Metallwerke AG m.fl. mod Europa-Kommissionen

26

2014/C 052/49

Sag C-613/13 P: Appel iværksat den 26. november 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. september 2013 i forenede sager T-379/10 og T-381/10, Keramag Keramische Werke AG m.fl. og Sanitec Europe Oy mod Europa-Kommissionen

27

2014/C 052/50

Sag C-636/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Roca Sanitario, S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-408/10, Roca Sanitario mod Kommissionen

28

2014/C 052/51

Sag C-637/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Laufen Austria AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-411/10, Laufen Austria mod Kommissionen

28

2014/C 052/52

Sag C-638/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Roca til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-412/10, Roca mod Kommissionen

29

2014/C 052/53

Sag C-643/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. september 2013 i sag T-540/11, Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. mod Kommissionen

29

2014/C 052/54

Sag C-670/13 P: Appel iværksat den 13. december 2013 af The Cartoon Network, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 2. oktober 2013 i sag T-285/12 — The Cartoon Network, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

29

2014/C 052/55

Sag C-677/13: Sag anlagt den 18. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

30

2014/C 052/56

Sag C-679/13: Sag anlagt den 19. december 2013 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

31

2014/C 052/57

Sag C-683/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugal) den 23. december 2013 — Pharmacontinente — Saúde e Higiene, S.A. m.fl. mod Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Sag C-7/14 P: Appel iværksat den 10. januar 2014 af Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. november 2013 i sag T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG mod Europa-Kommissionen

32

 

Retten

2014/C 052/59

Sag T-385/11: Rettens dom af 16. januar 2014 — BP Products North America mod Rådet (Dumping — subsidier — import af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater — omgåelse — artikel 13 i forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 23 i forordning (EF) nr. 597/2009 — samme vare i let ændret stand — retssikkerhed — magtfordrejning — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik)

33

2014/C 052/60

Sag T-528/11: Rettens dom af 16. januar 2014 — Aloe Vera of America mod KHIM — Detimos (FOREVER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket FOREVER — det ældre nationale figurmærke 4 EVER — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af de ældre varemærker — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

33

2014/C 052/61

Sag T-95/12 P: Rettens dom af 15. januar 2014 — Stols mod Rådet (Appel — personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2007 — afgørelsen om ikke at forfremme appellanten til lønklasse AST 11 — sammenligning af fortjenester — domstolskontrol af, om der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn)

34

2014/C 052/62

Sag T-149/12: Rettens dom af 16. januar 2014 — Investrónica mod KHIM — Olympus Imaging (MICRO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket MICRO — det ældre nationale figurmærke micro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — beføjelse til at omgøre en afgørelse)

34

2014/C 052/63

Sag T-279/12: Rettens dom af 15. januar 2014 — SICOM mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — fødevarehjælp — levering af rapsolie til Guinea — manglende opfyldelse af kontrakt — forældelse)

34

2014/C 052/64

Sag T-304/12: Rettens dom af 16. januar 2014 — Message Management mod KHIM — Absacker (ABSACKER of Germany) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket »ABSACKER of Germany« — det ældre nationale figurmærke »ABSACKER« — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2014/C 052/65

Sag T-383/12: Rettens dom af 16. januar 2014 — Ferienhäuser zum See mod KHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket »Sun Park Holidays« — det ældre EF-figurmærke »Sunparks Holiday Parks« — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2014/C 052/66

Sag T-433/12: Rettens dom af 16. januar 2014 — Steiff mod KHIM (metalknap i midten af øret på et tøjdyr) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-varemærke, der består af fastgørelsen af en knap i midten af øret på et tøjdyr — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2014/C 052/67

Sag T-434: Rettens dom af 16. januar 2014 — Steiff mod KHIM (etikette med metalknap i midten af øret på et tøjdyr) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-varemærke, der består af fastgørelsen af en etikette ved hjælp af en knap i midten af øret på et tøjdyr — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2014/C 052/68

Sag T-475/12: Rettens dom af 13. januar 2014 — LaserSoft Imaging mod KHIM (WorkflowPilot) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket WorkflowPilot — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2014/C 052/69

Sag T-538/12: Rettens dom af 16. januar 2014 — Optilingua mod KHIM — Esposito (ALPHATRAD) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-figurmærket ALPHATRAD — reel brug af varemærket — omfanget af brugen — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2014/C 052/70

Sag T-385/13 P: Rettens kendelse af 19. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — afvisning af sagen i første instans som åbenbart ugrundet — manglende overensstemmelse mellem stævningen indgivet ved telefax og originalen indgivet efterfølgende — originaleksemplaret af stævningen indgives efter fristens udløb — sagen anlagt for sent — appel åbenbart ugrundet)

37

2014/C 052/71

Sag T-633/13: Sag anlagt den 22. november 2013 — Reed Exhibitions mod KHIM (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Sag T-637/13: Sag anlagt den 27. november 2013 — Bimbo mod KHIM — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Sag T-638/13: Sag anlagt den 27. november 2013 — Bimbo mod KHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Sag T-653/13 P: Appel iværksat den 6. december 2013 af Kari Wahlström til prøvelse af Personalerettens dom af 9. oktober 2013 i sag F-116/12, Wahlström mod Frontex

38

2014/C 052/75

Sag T-663/13 P: Appel iværksat den 16. december 2013 af Revisionsretten for Den Europæiske Union til prøvelse af Personalerettens dom af 17. oktober 2013 i sag F-69/11, BF mod Revisionsretten

39

2014/C 052/76

Sag T-669/13 P: Appel iværksat den 17. december 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 7. oktober 2013 i sag F-97/12, Thomé mod Kommissionen

40

2014/C 052/77

Sag T-671/13: Sag anlagt den 17. december 2013 — PAN Europe og Confédération paysanne mod Kommissionen

40

2014/C 052/78

Sag T-684/13: Sag anlagt den 23. december 2013 — Copernicus-Trademarks mod KHIM — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Sag T-685/13: Sag anlagt den 23. december 2013 — Copernicus-Trademarks mod KHIM — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Sag T-686/13: Sag anlagt den 17. december 2013 — Unibail Management mod KHIM (gengivelse af to linjer og fire stjerner)

42

2014/C 052/81

Sag T-687/13: Sag anlagt den 13. december 2013 — Unibail Management mod KHIM (Gengivelse af to streger og fem stjerner)

42

2014/C 052/82

Sag T-691/13: Sag anlagt den 27. december 2013 — Ricoh Belgium mod Rådet

43

2014/C 052/83

Sag T-695/13: Sag anlagt den 31. december 2013 — ENAC mod Kommissionen og TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Sag T-696/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Meta Group mod Kommissionen

44

2014/C 052/85

Sag T-698/13 P: Appel iværksat den 30. december 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt af Personaleretten den 17. oktober 2013 i sag F-127/12, Marcuccio mod Kommissionen

44

2014/C 052/86

Sag T-699/13 P: Appel iværksat den 30. december 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 17. oktober 2013 i sag F-145/12, Marcuccio mod Kommissionen

45

2014/C 052/87

Sag T-700/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Bankia mod Kommissionen

45

2014/C 052/88

Sag T-701/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Asociación Española de Banca mod Kommissionen

46

2014/C 052/89

Sag T-702/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Unicaja Banco mod Kommissionen

46

2014/C 052/90

Sag T-703/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Liberbank mod Kommissionen

47

2014/C 052/91

Sag T-704/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Banco de Sabadell og Banco Gallego mod Kommissionen

47

2014/C 052/92

Sag T-705/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Catalunya Banc mod Kommissionen

47

2014/C 052/93

Sag T-719/13: Sag anlagt den 30. december 2013 — Lico Leasing og Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión mod Kommissionen

48

2014/C 052/94

Sag T-1/14: Sag anlagt den 7. januar 2014 — Aluminios Cortizo og Cortizo Cartera mod Kommissionen

49

2014/C 052/95

Sag T-2/14: Sag anlagt den 1. januar 2014 — Caixabank mod Kommissionen

49

2014/C 052/96

Sag T-3/14: Sag anlagt den 2. januar 2014 — Anudal Industrial mod Kommissionen

50

2014/C 052/97

Sag T-4/14: Sag anlagt den 2. januar 2014 — Industrias Ponsa mod Kommissionen

50

2014/C 052/98

Sag T-5/14: Sag anlagt den 2. januar 2014 — Anudal mod Kommissionen

50

2014/C 052/99

Sag T-10/14: Sag anlagt den 3. januar 2014 — Inditex og Naviera Nebulosa de Omega mod Kommissionen

51

2014/C 052/00

Sag T-15/14: Sag anlagt den 6. januar 2014 — Simet mod Kommissionen

51

2014/C 052/01

Sag T-390/12: Rettens kendelse af 7. janaur 2014 — Lifted Research og LRG Europe mod KHIM — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 052/02

Sag F-114/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — ZZ og ZZ mod Kommissionen

53

2014/C 052/03

Sag F-118/13: Sag anlagt den 9. december 2013 — ZZ mod Kommissionen

53

2014/C 052/04

Sag F-121/13: Sag anlagt den 16. december 2013 — ZZ mod Kommissionen

53

2014/C 052/05

Sag F-122/13: Sag anlagt den 17. december 2013 — ZZ mod Europol

53

2014/C 052/06

Sag F-123/13: Sag anlagt den 18. december 2013 — ZZ mod Kommissionen

54

2014/C 052/07

Sag F-124/13: Sag anlagt den 19. december 2013 — ZZ mod Parlamentet

54

2014/C 052/08

Sag F-1/14: Sag anlagt den 6. januar 2014 — ZZ mod Kommissionen

54


DA

 

Top