EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 318, 23. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 318

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
23. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

429. plenarforsamling den 13.-14. september 2006

2006/C 318/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Bæredygtig udvikling som drivkraft for industrielle ændringer

1

2006/C 318/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Territorial styring af industrielle ændringer: Arbejdsmarkedsparternes rolle og betydningen af rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne«

12

2006/C 318/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Betydningen af it-baseret livslang læring for Europas konkurrenceevne, industrielle ændringer og udvikling af social kapital

20

2006/C 318/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Tjenesteydelser og den europæiske fremstillingsindustri: Vekselvirkninger og følger for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og produktiviteten

26

2006/C 318/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen KOM(2006) 91 endelig — 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2004/109/EF KOM(2005) 685 endelig — 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf KOM(2006) 135 endelig — 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om papirløse rammer for told og handel KOM(2005) 609 endelig — 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2000/12/EF og 2002/65/EF KOM(2005) endelig — 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I)«KOM(2005) 650 endelig — 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang til reparationsinformationer om køretøjer og om ændring af direktiv 72/306/EØF og direktiv …/…/EF KOM(2005) 683 endelig — 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Social turisme i Europa«

67

2006/C 318/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over erhvervsstrukturer KOM(2006) 66 endelig — 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben KOM(2006) 93 endelig — 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en temastrategi for bymiljøet KOM(2005) 718 endelig — SEK(2006) 16

86

2006/C 318/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fremtidsperspektiver for landbruget i områder med særlige naturbetingede handicap (bjergegne, øer og ultraperifere regioner)

93

2006/C 318/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Imødegåelse af udfordringerne ved klimaændringer — Civilsamfundets rolle

102

2006/C 318/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Bortskaffelse af døde dyr og anvendelse af animalske biprodukter

109

2006/C 318/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver (kodificeret udgave) KOM(2006) 4 endelig — 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv KOM(2006) 69 endelig — 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om forbedring af fiskerierhvervets økonomiske situation«KOM(2006) 103 endelig

117

2006/C 318/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om glucose og lactose (kodificeret udgave) KOM(2006) 116 endelig — 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Civilsamfundet i Belarus

123

2006/C 318/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Indvandring i EU og integrationspolitik — samarbejde mellem de regionale og lokale myndigheder og civilsamfundets organisationer

128

2006/C 318/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Europæiske samarbejdsudvalg: ny rolle i udviklingen af større europæisk integration

137

2006/C 318/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Civilsamfundets deltagelse i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og terrorisme«

147

2006/C 318/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Arbejdslivets kvalitet, produktivitet og beskæftigelse i forbindelse med globaliseringen og de demografiske ændringer

157

2006/C 318/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Unionsborgerskab og hvorledes det kan gøres mere synligt og effektivt«

163

2006/C 318/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 KOM(2006) 92 endelig

173

2006/C 318/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fælleseuropæiske transportkorridorer 2004-2006«

180

2006/C 318/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU's energiforsyning: en strategi for et optimalt energimix

185

2006/C 318/32

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater — KOM(2005) 586 endelig — 2005/0236 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed — KOM(2005) 587 endelig — 2005/0237 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol — KOM(2005) 588 endelig — 2005/0238 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet — KOM(2005) 589 endelig — 2005/0239 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF — KOM(2005) 590 endelig — 2005/0240 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje — KOM(2005) 592 endelig — 2005/0241 (COD), — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti — KOM(2005) 593 endelig — 2005/0242 (COD).

195

2006/C 318/33

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed KOM(2005) 646 endelig — 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Galileo-programmet: Hvordan sikres en vellykket oprettelse af EU's tilsynsmyndighed«

210

2006/C 318/35

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen om fremme af transport ad indre vandveje »Naiades« — Et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje KOM(2006) 6 endelig

218

2006/C 318/36

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Bredbånd til hele EU KOM(2006) 129 endelig

222

2006/C 318/37

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 KOM(2006) 111 endelig — 2006/0046 (COD)

229


DA

 

Top