EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:272E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 272, 09. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 272E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
9. november 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Mandag, den 24. oktober 2005

2006/C 272E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæring fra formanden

Mindeord

Parlamentets sammensætning

De interparlamentariske delegationers sammensætning

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Andragender

Bevillingsoverførsler

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Handlingsprogram for livslang læring ***I (forhandling)

Ungdomsprogram (2007-2013) ***I (forhandling)

Kulturprogram (2007-2013) ***I (forhandling)

Medieprogram (Media 2007) ***I (forhandling)

Overførsel af affald ***II (forhandling)

Fluorholdige drivhusgasser ***II — Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

11

 

Tirsdag, den 25. oktober 2005

2006/C 272E/2

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

McCreevys nyligt afgivne redegørelser om Vaxholm-affæren (forhandling)

Strategi mod influenzapandemi (forhandling)

Afstemningstid

Aftale EF/Aserbajdsjan om lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsbudget nr. 6/2005 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Overførsel af affald***II (afstemning)

Jernbanefragt ***I (endelig afstemning)

Handlingsprogram for livslang læring ***I (afstemning)

Ungdomsprogram (2007-2013) ***I (afstemning)

Kulturprogram (2007-2013) ***I (afstemning)

Højtideligt møde — Chile

Afstemningstid (fortsat)

Medieprogram (Media 2007) ***I (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Bulgariens og Rumæniens fremskridt hen imod tiltrædelse (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Patenter på bioteknologiske opfindelser (forhandling)

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet * (forhandling)

EU-metode til at styre økonomisk migration (forhandling)

Transeuropæiske transport- og energinet ***I (forhandling)

Tilsætningsstoffer til fødevarer ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

26

BILAG II

34

VEDTAGNE TEKSTER

56

P6_TA(2005)0390
Aftale EF/Aserbajdsjan om lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011 (CNS))

56

P6_TA(2005)0391
Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005
Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005 — Sektion IV — Domstolen — Oprettelse af Retten for EU-personalesager (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUDG))

57

P6_TA(2005)0392
Ændringsbudget nr. 6/2005
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2005 for regnskabsåret 2005, Sektion IV — Domstolen — Oprettelse af Retten for EU-personalesager (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD))

58

P6_TA(2005)0393
Overførsel af affald ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførsel af affald (15311/4/2004 — C6-0223/2005 — 2003/0139(COD))

59

P6_TC2-COD(2003)0139
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 25. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om overførsel af affald

59

BILAG IA

111

BILAG IB

114

BILAG IC
NÆRMERE VEJLEDNING I UDFYLDELSEN AF ANMELDELSES- OG TRANSPORTFORMULARERNE

116

BILAG II
OPLYSNINGER OG DOKUMENTATION VED ANMELDELSE

117

BILAG III
LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DET GENERELLE KRAV OM, AT DET LEDSAGES AF VISSE OPLYSNINGER (»GRØN« LISTE)

119

BILAG III A
BLANDINGER AF TO ELLER FLERE AFFALDSTYPER I BILAG III, SOM IKKE ER KLASSIFICERET UNDER ET ENKELT NUMMER, JF. ARTIKEL 3, STK. 2

121

BILAG III B
YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN GRØNNE LISTE, DER AFVENTER MEDTAGELSE I DE RELEVANTE BILAG TIL BASEL-KONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. ARTIKEL 58, STK. 1, LITRA B)

121

BILAG IV
LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (»ORANGE« LISTE)

121

BILAG IV A

123

BILAG V
AFFALD, DER ER OMFATTET AF EKSPORTFORBUDDET I ARTIKEL 36, INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

123

BILAG VI

170

BILAG VII
OPLYSNINGER, DER LEDSAGER OVERFØRSLER AF AFFALD, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 OG 4

171

BILAG VIII
RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (Artikel 49)

172

BILAG IX
SUPPLERENDE SPØRGESKEMA MED HENBLIK PÅ MEDLEMSSTATERNES RAPPORTERING I MEDFØR AF ARTIKEL 51, STK. 2

173

P6_TA(2005)0394
Jernbanefragt ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning ved manglende overholdelse af kontraktlige kvalitetskrav i forbindelse med jernbanefragt (KOM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD))

178

P6_TA(2005)0395
Handlingsprogram inden for livslang læring ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring (KOM(2004)0474 — C6-0095/2004 — 2004/0153(COD))

178

P6_TC1-COD(2004)0153
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring

179

BILAG
ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER

208

P6_TA(2005)0396
Ungdomsprogram (2007-2013) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (KOM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD))

213

P6_TC1-COD(2004)0152
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om oprettelse af programmet »Aktive unge» for perioden 2007-2013

214

BILAG

224

P6_TA(2005)0397
Kultur 2007 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013) (KOM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD))

233

P6_TC1-COD(2004)0150
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om oprettelse af programmet Kultur (2007-2013)

233

BILAG

242

P6_TA(2005)0398
Medieprogram (Media 2007) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007) (KOM(2004)0470 — C6-0093/2004 — 2004/0151(COD))

246

P6_TC1-COD(2004)0151
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007)

247

BILAG

259

P6_TA(2005)0399
Indførelse af 1- og 2-eurosedler
Europa-Parlamentets erklæring om indførelse af 1- og 2-eurosedler

269

 

Onsdag, den 26. oktober 2005

2006/C 272E/3

PROTOKOL

271

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion III) — Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (forhandling)

Afstemningstid

Fluorholdige drivhusgasser ***II (afstemning)

Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***II (afstemning)

Støjemission fra maskiner til udendørs brug ***I (afstemning)

Transeuropæiske transport- og energinet ***I (afstemning)

Tilsætningsstoffer til fødevarer ***I (afstemning)

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet * (afstemning)

Strategi mod influenzapandemi (afstemning)

Patenter på bioteknologiske opfindelser (afstemning)

EU-metode til at styre økonomisk migration (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Velkomstord

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Forberedelse af Det Europæiske Råds næste uformelle møde (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentets sammensætning

Afghanistan (forhandling)

Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene (forhandling)

Barcelona-processen (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

280

BILAG I

282

BILAG II

297

VEDTAGNE TEKSTER

381

P6_TA(2005)0400
Fluorholdige drivhusgasser ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser (16056/5/2004 — C6-0221/2005 — 2003/0189A(COD))

381

P6_TC2-COD(2003)0189A
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 26. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om visse fluorholdige drivhusgasser

381

BILAG I

392

BILAG II

393

P6_TA(2005)0401
Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditionerings-anlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (16182/4/2004 — C6-0222/2005 — 2003/0189B(COD))

393

P6_TC2-COD(2003)0189B
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 26. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

394

BILAG

400

P6_TA(2005)0402
Støjemission fra maskiner til udendørs brug ***I
Europa-Pariamentes lovgivnlngsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug (KOM(2005)0370 — C6-0250/2005 — 2005/0149(COD))

401

P6_TC1-COD(2005)0149
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om ændring af direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug

401

P6_TA(2005)0403
Transeuropæiske transport- og energinet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transportog energinet og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 (KOM(2004)0475 — C6-0086/2004 — 2004/0154(COD))

404

P6_TC1-COD(2004)0154
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95

405

P6_TA(2005)0404
Tilsætningsstoffer til fødevarer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler (KOM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD))

416

P6_TC1-COD(2004)0237
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler

417

BILAG I

421

BILAG II

428

P6_TA(2005)0405
Bekæmpelse af organiseret kriminalitet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (KOM(2005)0006 — C6-0061/2005 — 2005/0003(CNS))

428

P6_TA(2005)0406
Strategi mod influenzapandemi
Europa-Parlamentets beslutning om strategien mod en influenzapandemi

437

P6_TA(2005)0407
Patenter på bioteknologiske opfindelser
Europa-Parlamentets beslutning om patenter på bioteknologiske opfindelser

440

P6_TA(2005)0408
EU-metode til at styre økonomisk migration
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til en EU-metode til at styre økonomisk migration (KOM(2004)0811 — 2005/2059(INI))

442

 

Torsdag, den 27. oktober 2005

2006/C 272E/4

PROTOKOL

449

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Ombudsmandens årsberetning for 2004 (forhandling)

Menneskerettighederne i Vestsahara (afgørelse fra Formandskonferencen)

Afstemningstid

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget — Regnskabsåret 2006 (afstemning)

Budget 2006 — Sektion III (afstemning)

Budget 2006 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (afstemning)

Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene

Barcelona-processen (afstemning)

Ombudsmandens årsberetning for 2004 (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Menneskerettigheder i Vestsahara

Usbekistan

Sagen om Tenzin Delek Rinpoche

Afstemningstid

Menneskerettigheder i Vestsahara (afstemning)

Usbekistan (afstemning)

Sagen om Tenzin Delek Rinpoche (afstemning)

Stemmerettelser

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

461

BILAG I

463

BILAG II

480

VEDTAGNE TEKSTER

555

P6_TA(2005)0409
Forslag til det almindelige budget 2006 (Sektion III)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion III — Kommissionen (C6-0299/2005 — 2005/2001(BUD))

555

P6_TA(2005)0410
Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, sektion I — Europa-Parlamentet, sektion II — Rådet, sektion IV — Domstolen, sektion V — Revisionsretten, sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, sektion VII — Regionsudvalget, sektion VIII (A) — Den Europæiske Ombudsmand, sektion VIII (B) — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0300/2005 — 2005/2002(BUD))

561

P6_TA(2005)0411
Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene

567

P6_TA(2005)0412
Barcelona-processen
Europa-Parlamentets beslutning om nyt skub i Barcelona-processen (2005/2058(INI))

570

P6_TA(2005)0413
Ombudsmandens årsberetning for 2004
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2004 (2005/2136 (INI))

578

P6_TA(2005)0414
Menneskerettigheder i Vestsahara
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Vestsahara

582

P6_TA(2005)0415
Usbekistan
Europa-Parlamentets beslutning om Usbekistan

583

P6_TA(2005)0416
Sagen om Tenzin Delek Rinpoche
Europa-Parlamentets beslutning om sagen vedrørende Tenzin Delek Rinpoche

585


DA

 

Top