EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 32, 05. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 32
47. årgang
5. februar 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
403. plenarforsamling af 29. og 30. oktober 2003
2004/C 32/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "En socialt bæredygtig turisme for alle" 1
2004/C 32/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger og procedurer til sikring af overholdelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder" (KOM(2003) 46 endelig — 2003/0024 (COD)) 15
2004/C 32/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte" 20
2004/C 32/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om bedre sikring af søfarten", og- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter"(KOM(2003) 229 endelig — 2003/0089 (COD)) 21
2004/C 32/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Transeuropæiske energinet i Middelhavsområdet" 28
2004/C 32/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udbredelse af og indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet" (KOM(2003) 132 endelig — 2003/0081 (COD)) 36
2004/C 32/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen — Udarbejdelse af en handlingsplan for miljøteknologi" (KOM(2003) 131 endelig) 39
2004/C 32/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte",- "Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen fra 1998 til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte", og- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF og direktiv 96/59/EF"(KOM(2003) 331, 332, 333 endelig — 2003/0118-0117-0119 (CNS)) 45
2004/C 32/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for finansiel og teknisk bistand til tredjelande på migrations- og asylområdet" (KOM(2003) 355 endelig — 2003/0124 (COD)) 49
2004/C 32/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelsesområdet" (KOM(2003) 273 endelig — 2003/0114 (COD)) 52
2004/C 32/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme" (KOM(2003) 441 endelig — 2003/0174 (COD)) 57
2004/C 32/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Styrkelse af Lissabon-strategiens sociale dimension: strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse"" (KOM(2003) 261 endelig) 60
2004/C 32/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Forslag til Rådets forordning (EF) om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyane og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi" (KOM(2003) 516 endelig — 2003/0202 (CNS)) 64
2004/C 32/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko" (KOM(2003) 437 endelig — 2003/0157 (CNS)) 66
2004/C 32/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen om Program til fremme af nærskibsfarten", og- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om intermodale lasteenheder"(KOM(2003) 155 endelig — 2003/0056 (COD)) 67
2004/C 32/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71, for så vidt angår harmonisering af rettigheder og forenkling af procedurer" (KOM(2003) 378 endelig — 2003/0138 (COD)) 78
2004/C 32/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2002/834/EF om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum" (2002-2006)" (KOM(2003) 390 endelig — 2003/0151 (CNS)) 81
2004/C 32/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Initiativ fra Kongeriget Nederlandene med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område" 88
2004/C 32/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over varehandlen mellem medlemsstater" (KOM(2003) 364 endelig — 2003/0126 (COD)) 92
2004/C 32/20Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter" (KOM(2003) 446 endelig/2 — 2003/0170 (COD)) 94
2004/C 32/21Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne" (KOM(2003) 180 endelig — 2003/0071 (COD)) 97
2004/C 32/22Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab" (KOM(2003) 472 endelig — 2003/0182 (CNS)) 101
2004/C 32/23Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Status over EØSU's erfaringer med at evaluere indvirkningen af EU's strukturreformer på det økonomiske og sociale område og på beskæftigelsen" 103
2004/C 32/24Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende de nedsatte momssatser" (KOM(2003) 397 endelig — 2003/0169 (CNS)) 113
2004/C 32/25Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater" (KOM(2003) 462 endelig — 2003/0179 (CNS)) 118
2004/C 32/26Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår proceduren for vedtagelse af fravigende foranstaltninger samt tildeling af gennemførelsesbeføjelser" (KOM(2003) 335 endelig — 2003/0120 (CNS)) 120
DA
Top