Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Flerårigt EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) (forslag)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Flerårigt EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) (forslag)

Europa-Kommissionen fremlægger sit tredje flerårige handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020. Programmet imødekommer behovet for at hjælpe medlemsstaterne i deres indsats for at forbedre folkesundheden og sikre sundhedsordningernes fortsatte eksistens, hvilket indgår i Europa 2020-strategien.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020 [KOM(2011) 0709 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Sundhed for Vækst-programmet (2014-2020) er det tredje flerårige EU-handlingsprogram. Det hjælper og støtter medlemsstaterne i:

 • at gennemføre de nødvendige reformer til sikring af innovative og levedygtige sundhedsordninger
 • at forbedre borgernes adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser
 • at fremme EU-borgernes sundhed og forebygge sygdomme
 • at beskytte EU-borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler.

Mål nr. 1: Bidrage til innovative og levedygtige sundhedsordninger

Europa-Kommissionen skal bistå medlemsstaterne med at afhjælpe manglen på både menneskelige og finansielle ressourcer. Den skal også opfordre dem til at integrere innovation i deres sundhedsvæsen, f.eks. e-sundhedsløsninger, og udveksle ekspertviden på området. Programmet støtter i øvrigt det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring.

Mål nr. 2: Forbedre borgernes adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser

Kommissionen foreslår, at der oprettes et europæisk referencenetværk for akkreditering og støtte, som f.eks. kunne støtte indsatsen på området sjældne sygdomme. Der bør også udarbejdes europæiske retningslinjer for patientsikkerhed og anvendelse af antimikrobielle stoffer.

Mål nr. 3: Fremme sundhed og forebygge sygdomme

Medlemsstaterne opfordres til at udveksle god praksis inden for forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug og fedme. Der skal også træffes specifikke foranstaltninger til forebyggelse af kroniske sygdomme, herunder kræft.

Mål nr. 4: Beskytte borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler

Kommissionen vurderer, at det er nødvendigt at højne niveauet for beredskab og koordinering i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende trusler.

Finansielle bestemmelser

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastsættes til 446 mio. EUR for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Følgende kan deltage i programmet:

 • alle EU-medlemsstater
 • tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
 • EFTA/EØS-lande (EN) i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen
 • nabolande og de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (DE) (EN) (FR) i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de relevante bilaterale eller multilaterale aftaler.

EU kan ligeledes yde finansielle bidrag i form af tilskud eller offentlige indkøbsaftaler med det formål at finansiere aktioner med en EU-merværdi eller yde tilskud til driften af ikkestatslige organer. Disse tilskud dækker op til 60 % af de støtteberettigede omkostninger og vedrører et bredt spektrum af organisationer, der er stiftet i henhold til loven, f.eks.:

 • offentlige myndigheder, offentlige organer
 • forskningsinstitutioner
 • sundhedsinstitutioner
 • universiteter
 • videregående uddannelsesinstitutioner
 • virksomheder.

Kun i ekstraordinære tilfælde kan tilskuddene nå op på 80 % af de støtteberettigede omkostninger.

Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forberedende foranstaltninger, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som umiddelbart kræves til gennemførelsen af programmet.

Programmets gennemførelse

Gennemførelsen af programmets foranstaltninger kontrolleres af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen bistås desuden af et udvalg i henhold til forordningen om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

Medlemsstaterne har pligt til at udpege nationale kontaktpunkter for at udbrede kendskabet til programmet og resultaterne heraf i deres land.

Denne forordning ophæver afgørelsen om det andet EF-handlingsprogram for sundhed fra den 1. januar 2014.

Referencer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2011) 709 endelig

-

2011/0339/COD

See also

 • Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere – Flerårigt EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) (EN)

Seneste ajourføring: 11.01.2012

Top